Skip to main content

Poveljstvo sil

Poveljstvo sil Slovenske vojske

Vojašnica Ivana Cankarja

Raskovec 50, 1360 Vrhnika

T: 01 759 42 22

F: 01 759 41 62

1. BRIGADA SLOVENSKE VOJSKE

1. brigada je nosilka združenega bojevanja rodov na taktičnem nivoju, je v službi domovine, državljanov Republike Slovenije in nacionalnih interesov države.

Po ukazu oziroma v predpisanem odzivnem času z zmogljivostmi lahke pehotne brigade ali motorizirane bataljonske bojne skupine, samostojno ali v združenih sestavih, v domovini ali tujini zagotavlja pripravljenost za bojevanje v odločilnem delovanju, zaradi ustvarjanja taktičnih pogojev  prevlade na bojišču, zmage nad nasprotnikom, ustvarjanja varnega okolja ali zaščite ter reševanja in pomoči civilnim oblastem.

Povezava

72. BRIGADA SLOVENSKE VOJSKE

72. brigada Slovenske vojske zagotavlja stalne in odzivne sile za potrebe nacionalne obrambe in delovanje v okviru zavezništva.

Vzdržuje že izgrajene in izgrajuje zahtevane zmogljivosti za potrebe delovanja v nacionalnem prostoru in za delovanje v okviru Nata, zagotavlja sile za mednarodne operacije in misije ter sile za  delovanje v sistemu zaščite, reševanja in izvajanje podpore državnim organom pri varovanju državne meje.

Povezava

LOGISTIČNA BRIGADA SV

Zagotavlja ustrezne stopnje usposobljenosti in pripravljenosti poveljstev in enot LOGBR. Načrtuje, usklajuje in izvaja logistične podpore poveljstvom in enotam SV.

Zagotavlja usposobljenost sil in operativnih materialnih sredstev pri izvajanju nalog s področja zaščite in reševanja, v primeru naravnih in drugih nesreč.

Sodeluje pri izvajanju podpore države gostiteljice (Host Nation Support) zavezniškim enotam na ozemlju Republike Slovenije ali v tranzitu.  Sodeluje z lokalnimi skupnostmi ter izvajanje nalog s področja civilno-vojaškega sodelovanja.

Povezava

15. BRIGADA VOJAŠKEGA LETALSTVA IN ZRAČNE OBRAMBE

15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe zagotavlja stalno pripravljenost letalskih zmogljivosti za delovanje samostojno ali v podpori drugim enotam Slovenske vojske, Civilne zaščite, Policije in zavezništva, tako doma kot na operacijah v tujini ter v okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V podpori zračnim operacijam zagotavlja zmogljivosti nadzora zračnega prostora in kontrole zračnih operacij v zračnem prostoru Republike Slovenije in vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Vzdržuje lastne strokovno-letalske šolske kapacitete ter regionalno mednarodno priznano šolo za kontrolorje združenega ognja (Joint Terminal Attack Controller - JTAC).

Povezava

ENOTA ZA SPECIALNO DELOVANJE

Enota za specialno delovanje je namenjena izvajanju specialnih delovanj samostojno ali skupaj s specialnimi enotami zavezniških držav, z namenom podpore doseganja ciljev strateškega pomena za Republiko Slovenijo ali zavezništvo.

Povezava

 

430. MORNARIŠKI DIVIZION

Poslanstvo mornariškega diviziona je zagotavljanje zmogljivosti s katerimi sodelujemo pri obrambi suverenosti in celovitosti države ter promociji in zaščiti interesov Republike Slovenije.

Enota s svojimi zmogljivosti sodeluje v sistemu zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem na področjih iskanja in reševanja na morju, ter omejevanja in pomoči v primeru ekoloških nesreč na morju.

Povezava

VOJAŠKA POLICIJA

Poslanstvo vojaške policije je zakonitost, strokovnost in učinkovitost pri izvajanju nalog. 

Vojaška policija v skladu z zakonskimi določili skrbi za vojaški red in disciplino, preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške v Slovenski vojski, ureja in nadzoruje vojaški promet, varuje določene osebe na obrambnem področju, izvaja določena opravila v zvezi z varovanjem objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo, ter sodeluje pri uresničevanju mednarodnih obveznosti Slovenske vojske.

Povezava

CENTER ZA ZDRUŽENO USPOSABLJANJE

Center za združeno usposabljanje izvaja usposabljanje, podporo usposabljanja, podporo pri ocenjevanju in ocenjevanje usposobljenosti pripadnikov, poveljstev in enot Slovenske vojske ter sodeluje s civilnimi strukturami za potrebe Sistema Varstva pred Naravnimi in drugimi Nesrečami (SVNDN).

Vodi in upravlja s poligoni, njegovimi vadišči, strelišči, infrastrukturnimi objekti in sredstvi v okviru Osrednjega Vadišča (OSVAD) SV, ter načrtuje in nadzira aktivnosti na OSVAD.

Povezava

ENOTA ZA KOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE SISTEME

Enota za komunikacijske in informacijske sisteme je namenjena zagotavljanju delovanja komunikacijskih in informacijskih sistemov ter podpori poveljevanja in kontrole na strateškem in operativnem nivoju SV. Zagotavlja delovanje KIS SV doma in v tujini, v stacionarnih in delno v premičnih pogojih.

Povezava

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava