Skip to main content

V službi domovine

Vojaške kariere v Slovenski vojski so lahko zelo različne. Gotovo lahko vsakdo, ki razmišlja o zaposlitvi v Slovenski vojski, najde svojo pot, ki ustreza njegovemu znanju, željam in osebnosti ter na kateri se lahko osebno in profesionalno razvija in napreduje.

ENOTNI.

Ko imamo skupen cilj, vsak postane najmočnejši člen. Pridruži se nam!

V Slovenski vojski se lahko odločite za poklic vojaka, podčastnika ali častnika, lahko pa se zaposlite tudi kot vojaški uslužbenec ali civilna oseba. V Slovenski vojski ste lahko zaposleni tudi kot pripadnik stalne sestave, prostovoljec ali pogodbeni rezervist. S Slovensko vojsko lahko sodelujete tudi kot štipendist, kot udeleženec na taboru MORS in mladi ali kot udeleženec vojaškega tabora. 

Karierno pot lahko razvijate tudi na različnih specialističnih področjih, na terenu, v štabu ali na poveljniških dolžnostih. V Slovenski vojski lahko delujete v bojnih, specialnih in podpornih enotah, za okolje izvajanja svojih nalog pa si lahko izberete kopno, morje, zrak ali kibernetski prostor. V Slovenski vojski lahko svojo službo najde vsaka profesija, pri nas so zaposleni kuharji, zdravstveni delavci, športniki, avtomehaniki, psihologi, kemiki, veterinarji, piloti, tehniki, inženirji itn. Vsakdo, ki bi želel delati v službi domovine, lahko najde sebi primeren poklic. Sistem karierne poti v Slovenski vojski zagotavlja nenehno izpopolnjevanje in napredovanje, saj v okviru opravljanja službe omogoča karierno in specialistično izobraževanje, usposabljanje in pridobivanje vojaškostrokovnega znanja.

Možnosti napredovanja so enake za vse in za vse, ki s svojo profesionalnostjo, predanostjo in delavnostjo izpolnjujejo zahtevane standarde in predpisane pogoje. Napreduje in izobražuje se lahko vsak pripadnik Slovenske vojske.

Razlogi za zaposlitev v Slovenski vojski

Razlogov, čemu se zaposliti v Slovenski vojski in v njej narediti kariero, je veliko. Zaposlitev v Slovenski vojski ponuja redno plačo in socialno varnost, profesionalni razvoj in uspešno kariero, nenehno nadgrajevanje znanja, dinamično delovno okolje, nepozabno ekipo, čas za delo na svoji telesni in psihični pripravljenosti, občutek, da delaš za dober namen in pomagaš sočloveku, ter ugled, ker ima vojak vse tiste lastnosti, ki jih civilno okolje želi – disciplino, trdo delo in lojalnost.

Vse informacije, ki jih potrebujete, če se boste odločili, da boste z nami razvijali svojo karierno pot, najdete na https://postanivojak.si/zelim-se-prijaviti/zakaj-postati-vojak/ .

V Slovenski vojski lahko sodelujete različno

Kot poklicni vojak 

Poklicne vojakinje in vojaki so temelj in bojna moč Slovenske vojske. Vojaki so usposobljeni posamezniki, ki so psihofizično pripravljeni in izurjeni za opravljanje vojaške službe, obrambo domovine in opravljanje nalog v različnih bojnih situacijah v vseh mogočih vremenskih in terenskih razmerah doma in v mednarodnem okolju. Vojak Slovenske vojske pomembno prispeva k obrambni sposobnosti države in svetovnemu miru. Vsak vojak je sprejel kodeks profesionalne etike vojaka in ga uporablja pri delu in življenju. Vojak ima lahko čin vojaka, poddesetnika, desetnika ali naddesetnika. Opravlja dela in naloge v različnih enotah SV. V enote se razporedi glede na potrebe SV in znanje ter usposobljenost posameznika, upoštevajo pa se tudi želje posameznika. Vojak lahko opravlja več kot sto različnih specialističnih dolžnosti.

Vsak kandidat za vojaka je najprej napoten na temeljno vojaško strokovno izobraževanje

Sprejemni pogoji za poklicnega vojaka: starost 27 let ali manj, opravljena vsaj triletna poklicna šola, državljanstvo RS (dvojno državljanstvo ni dovoljeno), nečlanstvo v političnih strankah, nekaznovanost in brez varnostnih zadržkov, uspešno opravljeno preverjanje gibalnih sposobnosti.

Več o sprejemnih pogojih, selekciji in postopku zaposlitve na: https://postanivojak.si/kako-lahko-sodelujem/poklicni-vojak/

Kot podčastnik 

Podčastnice in podčastniki Slovenske vojske so izbrani izmed vojakov, ki so po predpisanih standardih in prizadevanju ter v izpolnjevanju zahtev službe med najboljšimi. Podčastniški zbor s svojim organiziranjem, delovanjem in vlogo v Slovenski vojski predstavlja posebno funkcijsko podporno linijo, ki skrbi za uresničevanje poslanstva ter učinkovito delovanje podčastnikov v strukturi vojaške organizacije.

V vojaškem sistemu je podčastniški zbor posebna funkcijska povezava in podpora, katere namen je krepitev in podpiranje delovanja vojaške organizacije ter vojaških poveljnikov in vodij. To se uresničuje z zagotavljanjem učinkovitega prenosa informacij in navodil, uveljavljanjem pravil, postopkov in vojaških standardov, usposabljanjem posameznikov in skupin, zagotavljanjem spoštovanja vojaške discipline, vojaškega vedenja in urejenega osebnega videza ter svetovanjem poveljnikom glede življenja in dela vojakov in podčastnikov. Od kakovosti dela podčastnikov je neposredno odvisna kakovost vojske.

Kot kandidat šole za častnike

V prvi vrsti je vojaški častnik vodja. Častnik načrtuje delo organizacije, dodeljuje naloge podrejenim in skrbi, da je delo opravljeno po najvišjih standardih. Častniki so in dajejo zgled, pripravljeni morajo biti in znati opraviti katero koli nalogo, ki je dodeljena vojaku. Stopnja integritete, profesionalnosti in znanja mora biti pri častniku na najvišjem nivoju, saj lahko njihova presoja in spretnost za vojake, ki jim poveljujejo, pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Častnik Slovenske vojske lahko z disciplino, razvijanjem veščin voditeljstva ter stalnim usposabljanjem, izobraževanjem in vajami zgradi dobre temelje, na katerih bodo lahko gradili svojo častniško kariero. Častnik pri svojem delu spoštuje vrednote Slovenske vojske: pogum, tovarištvo, domoljubje, čast, predanost in lojalnost.

Svojo kariero začenja s temeljnim vojaškim usposabljanjem in ga nadaljuje na Šoli za častnike. Častniško delo nadaljuje v činu poročnika in lahko v svoji karieri doseže čin general-polkovnika.

Kot vojak prostovoljec

Po opustitvi obveznega služenja vojaškega roka je Slovenska vojska državljanom in državljankam Slovenije ponudila možnost prostovoljnega služenja. Gre za trimesečni program, s katerim v katerem lahko posameznik preizkusi vojaško življenje in svoje lastne psihofizične sposobnosti. Ta enkratna izkušnja bo olajšala odločitev o zaposlitvi v Slovenski vojski ali vključitvi v pogodbeno rezervo Slovenske vojske. Tudi če se za nadaljnje sodelovanje s Slovensko vojsko posameznik ne odloči, bo na prostovoljnem služenju vojaškega roka pridobil veliko novega znanja, ki bo kasneje lahko zelo koristno in uporabno v vsakdanjem življenju.

Po uspešno opravljenem usposabljanju in ob izpolnjevanju splošnih pogojev imajo vojaki prostovoljci prednost pri zaposlitvi v Slovenski vojski in vključitvi v pogodbeno rezervo. Med prostovoljnim služenjem vojaškega roka vojaki prostovoljci prejemajo plačilo. Prejemki za izvajanje vojaške službe so določeni od osnove, ki znaša 115 % minimalne plače v Republiki Sloveniji in se vsak mesec povečujejo.

Kot pogodbeni rezervist

Vsi, ki že imajo poklic in se mu ne želijo odpovedati, vseeno pa si želijo popestritve in odmika od vsakodnevne rutine ali okusiti vojaško življenje, se lahko pridružijo prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi Slovenske vojske. Posameznik se lahko pridruži od dopolnjenega 18. leta naprej. Tudi kandidati, ki nimajo odsluženega vojaškega roka (obveznega ali prostovoljnega), imajo priložnost, da se pridružijo pogodbeni rezervi Slovenske vojske. V letu 2020 se lahko vloži vloge kandidatov, ki so rojeni leta 1985 ali kasneje (če nimate odsluženega vojaškega roka) oziroma vloge kandidatov, ki so rojeni leta 1975 ali kasneje (če imate odslužen vojaški rok).

Usposabljanje za vojaka, podčastnika, častnika ali vojaškega uslužbenca rezervne sestave je ena od pogodbenih obveznosti pogodbenega rezervista. Tovrstno usposabljanje praviloma ni daljše od 30 dni na leto. Pogodbene rezerviste med trajanjem pogodbe se lahko vpokliče tudi na opravljanje vojaške službe v miru doma ali v tujini. V tem času vpoklicani posameznik ne opravlja dela pri svojem delodajalcu, pogodba o zaposlitvi pa mu ne preneha veljati.

Več informacij o pogodbeni rezervi na:

https://postanivojak.si/kako-lahko-sodelujem/pogodbeni-rezervist/

Kot štipendist Slovenske vojske

S Slovensko vojsko lahko posameznik sodeluje že v času študija, v obliki vojaških štipendij s katerimi SV nudi finančno podporo številnim študentom in dijakom. Na takšen način štipendistka ali štipendist Slovenske vojske, že v času šolanja pridobi dragocene izkušnje iz vojaškega življenja, ter si hkrati zagotovi socialno varnost in zanimivo ter razgibano zaposlitev takoj po koncu študija ali šolanja.

Štipendije se podelijo na podlagi javnega natečaja, ki je objavljen v uradnih sredstvih obveščanja, najmanj 60 dni pred začetkom šolskega leta.

Kot udeleženec tabora MORS in mladi

Vsak, ki želi spoznati vojaško življenje in delo vojaka, se zanima za službo v Slovenski vojski in rad srečuje nove prijatelje, si želi med zimskimi ali poletnimi počitnicami privoščiti vojaško pustolovščinoje tabor MORS in mladi prava izbira. V Slovenski vojski namreč v času zimskih in poletnih počitnic za dijake in dijakinje organiziramo brezplačni vojaški tabor MORS in mladi. S taborom želimo mladim približati vojaške veščine mlade seznaniti s poklici in aktivnostmi v Slovenski vojski in jih navdušiti za zaposlitev v Slovenski vojski.

Praktične vsebine, ki se izvajajo v okviru tabora so iz vojaškega življenja: orientacija, preživetje v naravi, prva pomoč in temeljni postopki oživljanja, pohodi, maskiranje, vožnja z oklepniki ali s helikopterjem, lasersko streljanje s puško in pištolo ali streljanje z zračno/malokalibrsko puško, tekmovanje med skupinami v športnih igrah, predstavitev enot in oborožitve Slovenske vojske ter predstavitev delovanja Slovenske vojske na misijah.

 

Kot udeleženec vojaškega tabora

Vojaški tabor je namenjen polnoletnim dijakom in študentom, državljanom Republike Slovenije, ki želijo doživeti in se preizkusiti v življenju in delu pripadnika Slovenske vojske. Organiziran je v obliki dvotedenskega taborjenja, njegov namen pa je predstaviti poklic vojaka in dvigniti zanimanje za zaposlovanje v SV. Udeležba na taboru je brezplačna, udeleženci prejmejo tudi vso opremo, ki jo bodo za tabor potrebovali.

Tabor pomeni psihofizično obremenitev, zato morajo vsi udeleženci, ki so izbrani po vrstnem redu prijav, uspešno opraviti zdravniški pregled. Kandidati so predhodno tudi varnostno preverjeni.

Več informacij najdete v dokumentu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava