Skip to main content

Generalštab

Generalštab Slovenske vojske

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11

F: 01 471 16 50

E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Poslanstvo

Poslanstvo Generalštaba Slovenske vojske je zagotoviti učinkovito podporo funkciji poveljevanja načelniku Generalštaba ter zagotoviti strokovne podlage in vire za razvoj, delovanje ter vzdrževanje zahtevane ravni pripravljenosti Slovenske vojske.

Naloge Generalštaba Slovenske vojske:

 • vodi profesionalizacijo in transformacijo Slovenske vojske,
 • vodi standardizacijo v NATO in EU,
 • pripravlja vojaške nasvete ministru za obrambo,
 • načrtuje sile, razvoj zmogljivosti, modernizacijo in organizacijo Slovenske vojske,
 • vodi in izvaja kadrovsko politiko, načrtuje popolnitve in ravnanja s kadri Slovenske vojske,
 • načrtuje razvoj in usmerja logistično podporo Slovenske vojske,
 • načrtuje in upravlja s finančnimi viri Slovenske vojske,
 • načrtuje in zagotavlja materialne vire za povečanje zmogljivosti Slovenske vojske,
 • načrtuje in razvija vojaško infrastrukturo,
 • usmerja izobraževanje in usposabljanje v Slovenski vojski,
 • usmerja in načrtuje uporabo in delovanje Slovenske vojske doma in v tujini,
 • načrtuje in krizno upravlja za Slovensko vojsko,
 • ugotavlja in poroča o pripravljenosti Slovenske vojske,
 • organizira in izvaja štabne in funkcijske nadzore,
 • načrtuje in usmerja vojaško-obveščevalne dejavnosti in varnostne naloge v Slovenski vojski,
 • izdeluje poročila in izmenjuje podatke z mednarodnimi organi (NATO, EU, OZN, OVSE),
 • usmerja in razvija sistem varovanja tajnih podatkov v Slovenski vojski,
 • usmerja razvoj komunikacijsko-informacijskih sistemov,
 • izvaja upravno-strokovne in nadzorstvene naloge, povezane z nadzorom plovnosti in certifikacijo vojaških zrakoplovov, licenciranjem vojaškega letalskega in drugega vojaškega letalskega strokovnega osebja, vojaškim zračnim prometom ter nadzorom in kontrolo zračnega prostora,
 • izvršuje mednarodne pogodbe pri nadzoru oborožitve in sodelovanja na področju razoroževanja,
 • določa in izvaja politiko strateškega komuniciranja ter politike odnosov z javnostmi in načrtuje promocijo,
 • načrtuje in organizira mednarodno vojaško sodelovanje na strateški ravni,
 • usmerja delovanje vojaških predstavništev Slovenske vojske v tujini,
 • načrtuje in usmerja delovanje duhovne oskrbe,
 • načrtuje in usmerja delovanje in izvajanje celostne skrbi ter
 • sodeluje pri skupnih nalogah Ministrstva za obrambo in ostalih upravnih organov.

Organigram Generalštaba Slovenske vojske

VERC izvaja določila mednarodnih aktov s področja nadzora oborožitve katerih pristopnica ali podpisnica je Republika Slovenija. Verifikacijski center izvaja določila mednarodnih pogodb s področja nadzora oborožitve.

Sestavljen je iz oddelka za planiranje, analize, informatiko in logistiko, oddelka za Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE)

Verifikacijski center načrtuje, izvaja in nadzoruje aktivnosti, povezane z nadzorom oborožitve v Slovenski vojski ter sodeluje pri izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima Republika Slovenija po mednarodnih pogodbah na področju nadzora oborožitve. Sprejema in spremlja inšpektorje iz sodelujočih držav OVSE pri izvajanju nadzora oborožitve v Slovenski vojski ter izvaja verifikacijske aktivnosti v sodelujočih državah OVSE, ki niso članice Nata. Verifikacijski center sodeluje z drugimi državnimi organi Republike Slovenije na področju nadzora oborožitve ter tujimi verifikacijskimi centri in agencijami za nadzor oborožitve.

Vojaški letalski organ je najvišji strokovni organ na področju vojaškega letalstva in je organiziran kot samostojna in strokovno neodvisna vojaška organizacijska enota Slovenske vojske, podrejena neposredno načelniku Generalštaba Slovenske vojske.

Poslanstvo

Skladno s svojim poslanstvom in pooblastili zagotavlja uveljavljanje in izvajanje letalskih standardov in priporočil ter opravlja strokovne funkcije vojaških letalskih oblasti (MAA).

Naloge

Vojaški letalski organ izvaja upravno-strokovne in nadzorne funkcije na teh področjih:

 • plovnost vojaških zrakoplovov,
 • varnost letenja,
 • letalske operacije,
 • vojaški zračni promet ter nadzor in kontrola zračnega prostora,
 • licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja,
 • vojaška letališča in vzletišča.

Bistvene naloge

 • preverjanje ustreznosti letalskih ustanov in organizacij, ki izvajajo vzdrževanje, popravila in obnove vojaških zrakoplovov ter izobraževanje osebja;
 • certifikacija vojaških zrakoplovov in podaljšanje njihove plovnosti;
 • certifikacija in izdaja dovoljenja za sisteme nadzora in kontrole zračnega prostora (NKZP);
 • verificiranje sistemov vzdrževanja ter potrjevanje programov vzdrževanja vojaških zrakoplovov in sistemov NKZP;
 • certificiranje organizacije za usposabljanje;
 • verificiranje programov usposabljanja in potrjevanje priročnikov usposabljanja;
 • vodenje registra licenciranega osebja in izdaja oziroma podaljševanje licenc oziroma izkazov;
 • vodenje izpitnih in drugih strokovnih komisij oziroma sodelovanje v njih;
 • priprava pravnih podlag, pogodb, sporazumov in strokovnih mnenj;
 • opravljanje funkcije civilno-vojaškega sodelovanja in usklajevanja področij vojaškega letalstva in zračne obrambe;
 • sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih odborih.

Sestava

Vojaški letalski organ sestavljajo piloti, letalsko-tehnično osebje ter osebje nadzora in kontrole zračnega prostora in prometa.

Vojaški vikariat redno zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom Slovenske vojske (SV) ter njihovim družinskim članom in s tem omogoča življenje pripadnikom SV skladno s temeljnimi človekovimi pravicami – pravico do življenje v skladu z vestjo, prepričanjem ali vero in možnostjo izpovedovanja vere v zasebno in javno, individualno ter skupaj z drugimi.

Vojaški vikariat:

 • zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom SV ne glede na njihovo vero ali svetovni nazor, če to želijo, doma, v času vojaških vaj v Sloveniji in tujini, v mednarodnih operacijah in v poveljstvih zavezništva ter njihovim družinskim članom,
 • zagotavlja možnosti za pogovor, nasvet ali spoved pripadnic in pripadnikov SV,
 • svetuje poveljujočim s področja verskih, religijskih in moralnih vprašanj,
 • skrbi za človekovo dostojanstvo v času življenja, umiranja in po smrti,
 • organizira duhovna, kulturna, verska in družabna srečanja ter romanja pripadnic in pripadnikov SV ter njihovih družinskih članov doma in v tujini,
 • zagotavlja zakramentalno podporo pripadnicam in pripadnikom SV ter njihovim družinskim članom, v kolikor to želijo,
 • sodeluje z lokalnimi verskimi skupnostmi in ustanovami civilne družbe (vključno z veterani in svojci padlih v vojni za Slovenijo) doma in v mednarodnih operacijah in na misijah ter na področju duhovne oskrbe sodeluje tudi v mednarodnem okolju,
 • sodeluje pri drugih projektih s področja skrbi za pripadnice in pripadnike SV in njihove družinske člane.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava