Skip to main content

Strelišča in vadišča

Skladno z Zakonom o obrambi je prva naloga Slovenske vojske izobraževanje in usposabljanje za vodenje oboroženega boja in drugih oblik obrambe. Ustrezno urejen poligon, strelišča, vadišča in simulacijski sistemi so zato vitalnega pomena za Slovensko vojsko in Republiko Slovenijo.​

Strelišča in vadišča, telovadnice in nekatere druge objekte v upravljanju Ministrstva za obrambo uporabljajo tudi drugi državni organi (npr. Policija), nevladne organizacije, katerih dejavnost je v javnem interesu na področju obrambe (npr. Zveza slovenskih častnikov), pod posebnimi pogoji in na osnovi pogodbe pa tudi samoplačniki po javno objavljenih cenikih.  ​

Interaktivni zemljevid poligona, vadišč in strelišč Slovenske vojske

POLIGON IN STRELIŠČA SV​

S poligonom Poček in strelišči SV upravlja Center za združeno usposabljanje preko Enote vojaških vadišč, strelišč in poligonov (EVVSP). Enota ima pet organizacijskih podenot razporejenih po celi državi.

Aktualne načrte uporabe poligona Poček, drugih strelišč in vadišč Slovenske vojske, cenik uporabe vojaških strelišč in vadišč najdete na povezavah v nadaljevanju.

BAČ

VADIŠČA SLOVENSKE VOJSKE

Na vadiščih Slovenske vojske se usposabljajo posamezniki in enote predvsem iz taktičnih postopkov. Bojno strelivo se na vadiščih ne uporablja, uporablja pa se vadbeno in manevrsko strelivo. Z vadišči upravljajo bojne enote Slovenske vojske.  ​Vadišča Slovenske vojske so: vadišče Berek pri Murski Soboti​, vadišče Svetli potok v občini Kočevje in vadišče Novo mesto.

RAVNANJE SLOVENSKE VOJSKE V PRIMERU POŽARNE OGROŽENOSTI

SV zagotavlja varstvo pred požarom na podlagi Elaboratov varstva pred požarom na streliščih SV, ki so skladni in podrejeni nacionalni zakonodaji s tega področja (npr. Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju).

Ukrepi požarne varnosti in naše aktivnosti se vedno prilagajajo glede na razglašeno požarno ogroženost. V takšnem primeru imamo poseben Ukaz o ukrepih SV na področju varstva pred požarom. V kolikor obstaja  velika ali zelo velika požarna ogroženost v naravnem okolju in niso izpolnjeni pogoji varne izvedbe vaj/ usposabljanj, se jih lahko tudi prestavi, prilagodi ali prekine. Pristojna izpostava URSZR izda dovoljenje za izvajanje aktivnosti SV.

Strelišča SV so območja, ki so namensko grajena in urejanja za aktivno delovanje SV ob uporabi oborožitve in oborožitvenih sistemov. Vsa strelišča so namensko upravljana in morajo izpolnjevati visoke varnostne standarde z namenom zagotavljanja maksimalne varnosti uporabnikov, narave in okolice. Za primer splošne skrbi za protipožarno zaščito SV na svojih streliščih izvaja vsakoletno pirotehnično čiščenje v mesecih februar in marec, ki zajema kontroliran požig podrasti v rajonu ciljev in varnostnem pasu streljanja s ciljem preventive pred nekontroliranimi požari. Vedno je na streliščih in vadiščih ob uporabi oborožitve večjih kalibrov prisotna gasilska straža.

SV je odgovorna organizacija, ki svoje zakonsko predpisane naloge izvaja po najvišjih varnostnih predpisih in standardih tako na področju lastnega urjenja in izpolnjevanja zavez na področju zagotavljanja lastne in kolektivne obrambe, kot tudi na področju zaščite okolja v katerem delujemo. V Slovenski vojski s celotno vadbeno infrastrukturo ravnamo tako, da upravljamo s tveganji na način, ki omogoča izvedbo zadane naloge in hkrati varno delovanje v primerih ogroženosti. Vsi interni pravilniki streljanj in protokoli uporabe strelišč so v SV napisani v smeri, ki omogoča varno delovanje tudi ob povečanih stanjih ogroženosti, če le ta ni možna, se aktivnosti prilagodi in ali odpove/ prestavi.

SIMULACIJSKI SISTEMI​

Kot sodobna vojska ima tudi Slovenska vojska različne tipe simulatorjev, ki izobraževanje in usposabljanje za vodenje oboroženega boja in drugih oblik obrambe prenesejo v simulirano realnost. Simulatorji visoke resolucije v popolnosti imitirajo različne oborožitvene sisteme in so namenjeni individualnemu urjenju strelcev, namerilcev in posadk. Z njimi upravlja Enota vojaških vadišč, strelišč in poligonov. Simulatorji srednje in nizke resolucije pa so preko konstruktivne, virtualne in žive simulacije bojišča namenjeni urjenju poveljevanja in kontrole ter taktike. Z njimi upravlja Enota za simulacije in raziskave.​

POGOJI UPORABE

Skladno z Uredbo Vlade RS vojaška strelišča vadišča in poligone (VVSP) lahko uporabljajo samo državni organi, samoupravne lokalne skupnosti in nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe. Uporaba se izvaja po načelu reciprocitete. VVSP na osnovi pogodbe z MORS lahko uporabljajo tudi pravne osebe proti plačilu, ki je opredeljeno v cenikih MORS. Fizične osebe VVSP ne morejo uporabljati, enako ne pravne osebe, ki niso v javnem interesu na področju obrambe ali z MORS nimajo sklenjene pogodbe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava