Skip to main content

Šola za častnike

Šola za častnike izobražuje in usposablja ter oblikuje izobražene in usposobljene vojaške profesionalce z visokimi etičnimi merili, ki bodo sposobni uresničevati poslanstvo Slovenske vojske doma in v tujini. Izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike temelji na uveljavljanju in krepitvi vojaških vrednot Slovenske vojske: časti, pogumu, lojalnosti, tovarištvu in predanosti ter temeljni skupni vrednoti – domoljubju.

Vizija Šole za častnike je opremiti kandidate za častnike s profesionalnimi veščinami in kompetencami, ki jim bodo omogočile delovanje v zahtevnem in izzivov polnem delovnem okolju tako doma kot v tujini. Prihodnji častniki Slovenske vojske poleg izobraževanja pridobijo disciplino in kolektivnega duha (esprit de corps), razvijejo veščine voditeljstva ter znanje in veščine, potrebne za vzpostavitev dobrih temeljev, na katerih bodo lahko gradili svojo častniško kariero.

Vstopni pogoji

Vstopni pogoji za častniško šolo so opredeljeni s starostno omejitvijo, izobrazbo in splošnimi pogoji, kot so zdravstveno stanje, varnostni zadržki ipd.

Starostna omejitev

 • Častnik – splošno: starost do 30 let v letu opravljanja selekcije oziroma v skladu z razpisnimi pogoji  kadrovske službe.
 • Častnik – pilot: starost do 27 let v letu opravljanja selekcije oziroma v skladu z razpisnimi pogoji kadrovske službe.

Potrebna izobrazba

 • Častnik – splošno: najmanj I. bolonjska stopnja.
 • Častnik – pilot: diploma Fakultete za strojništvo, smer letalstvo (prometni pilot letala ali prometni pilot helikopterja), do roka, ki je določen v letnem razpisu.

Splošni vstopni pogoji za kandidate za častnike

 • Najmanj I. bolonjska stopnja do roka, ki je določen v letnem razpisu.
 • Samo slovensko državljanstvo.
 • Brez zdravstvenih omejitev.
 • Telesna višina najmanj 160 cm.
 • Brez varnostnih zadržkov.
 • Nekaznovanost.

Dodatni vstopni pogoji za kandidate za častnike – pilote:

 • Veljavno zdravniško spričevalo za 2. razred (Medical certificate Class 2).
 • Izpolnjeni pogoji za pridobitev zdravniškega spričevala za 1. razred (Medical certificate Class 1).
 • Veljavno dovoljenje športnega pilota (private pilot licence – PPL).
 • Aktivno znanje angleškega jezika (75 odstotkov na testiranju ALCPT).

Selekcijski postopek

Prijava na selekcijski postopek

Slovenska vojska objavi razpis za selekcijo enkrat na leto, in sicer marca ali aprila. Kandidat, ki želi pristopiti k selekcijskemu postopku, mora izpolniti vse obveznosti v skladu z razpisom. Razpis je objavljen na intranetih straneh Slovenske vojske (link na dogodke) in tudi na internetni strani Postani vojak. Na selekcijski postopek se lahko prijavi vsakdo, ki izpolnjuje vstopne pogoje, ne glede na to. ali je iz stalne ali rezervne sestave ali iz civilnega okolja.

Pred vstopom v Šolo za častnike morajo kandidati opraviti temeljno vojaško strokovno usposabljanje (TVSU) v Veščinskem centru Vipava in temeljno vojaško usposabljanje (TVU) kandidatov za častnike

Izvedba selekcijskega postopka za častnike

V prvem delu selekcijskega postopka se izvedejo administrativni postopki preverjanja ustreznosti in izpolnjevanje vstopnih kriterijev kandidata ter napotitev na preventivni zdravstveni pregled. V drugi del postopka sodita preverjanje gibalnih in plavalnih sposobnosti ter ocenjevanje psihološke primernosti (skupinsko psihološko testiranje in individualni psihološki pregled). V tretjem, zadnjem delu preverjanja pet dnevno terensko delo, na katerem so kandidati izpostavljeni večjim obremenitvam in delovanju v težkih razmerah.

Terenski del selekcije je dokaj zahteven del preverjanja, ki od kandidata zahteva na prvem mestu željo in ambicijo to preverjanje opraviti. V sklopu izvedbe se kandidate na selekciji ocenjuje predvsem s psihološkega vidika in voditeljskih sposobnosti. Ob naporih in utrujenosti so te sposobnosti sicer pri vsakemu drugačne, a kljub vsemu se zmanjšujejo. Fizična kondicija je za dobro psihično stanje osnova.

Kandidate, ki so uspešno opravili vse dele selekcije, se glede na njihove dosežke razvrsti od najboljšega do najslabšega. Seznam kandidatov se posreduje Generalštabu Slovenske vojske, ki na podlagi seznama in prioritet (ki so opisane v letnem razpisu) opravi izbor kadra za šolanje na Šoli za častnike.

Program selekcije za sprejem v Šolo za častnike 

Izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike

Program temeljnega vojaškega usposabljanja kandidatov za častnike – 2. faza

Program temeljnega vojaškega usposabljanja kandidatov za častnike – 2. faza (v nadaljevanju program) spada v temeljno vojaško usposabljanje kandidatov za častnike SV in je namenjen vsem pripadnikom stalne in rezervne sestave SV, ki so predvideni za vojaško izobraževanje in usposabljanje (VIU) v Šoli za častnike (ŠČ). Program omogoča pridobivanje ključnih veščin in znanj, ki so nujni za nadaljevanje šolanja po programu splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja (SVIU) kandidatov za častnike Slovenske vojske. Obenem predstavlja poenotenje znanj in veščin ter pripravo vseh kandidatov, ki nadaljujejo VIU po programu SVIU kandidatov za častnike Slovenske vojske za doseganje čina poročnika in splošnega VED častnik 51000.

Ciljna skupina so kandidati za častnike Slovenske vojske, ki so predhodno opravili selekcijo za častnike in imajo opravljeno temeljno vojaško usposabljanje ali druge oblike izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji ali v tujini. V program se lahko vključijo tudi pripadniki drugih oboroženih sil znotraj sil zavezništva.

Program splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za častnike SV

Program SVIU kandidatov za častnike Slovenske vojske je oblikovan tako, da zagotavlja pridobivanje znanja, veščin in navad, ki jih potrebuje častnik Slovenske vojske (SV) ne glede na to, v katero enoto rodu, službe ali funkcionalnega logističnega področja bo po koncu šolanja razporejen na začetno dolžnost s splošnim vedom 51100.

Šolanje kandidatov za častnike je del internega izobraževanja in usposabljanja častnikov ter spada v osnovno (II.) stopnjo usposabljanja posameznikov v ustanovah vojaškega izobraževanja in usposabljanja.

Program je namenjen kandidatom za častnike poklicne sestave in kandidatom za častnike pogodbene rezerve.

Specialistična (rodovska) izobraževanja in usposabljanja

Po uspešno končanem programu splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja kandidat za častnika pridobi znanje, ki ga potrebuje za dodelitev splošnega VED častnik A51100 in dodelitev čina poročnik Slovenske vojske. Glede na predvideno začetno postavitev v enoto nadaljuje s specializacijo za pridobitev specialistične vojaške evidenčne dolžnosti (VED) za rod in/ali službo, v katero bo razporejen. Postane lahko častnik: pehote, artilerije, zračne obrambe, nadzora zračnega prostora, oklepnih enot, pilot, mornariški častnik, inženirstva, vezist, informatik, jedrsko-radiološko-kemično-biološke obrambe, letalski inženir, za obvladovanje SiMES in raket, za oskrbo, za promet, za tehnično vzdrževanje, vojaški obveščevalec, kontrole zračnega prostora, kontrole zračnega prostora idr. - kontrolor.

DRUGA ČASTNIŠKA KARIERNA ŠOLANJA

V vojaški organizaciji sta stalno nadgrajevanje znanja in profesionalni razvoj zelo pomembna, zato ima Slovenska vojska razvit sistem kariernih častniških šolanj, ki so potrebna za napredovanja v posamezne čine:

 • Štabna šola za napredovanje v čin stotnika.
 • Višještabna šola za napredovanje v čin majorja.
 • Generalštabna šola je zadnje karierno šolanje in je potrebno za napredovanje v čin polkovnika.

Častnik je lahko napoten na primerljivo karierno šolanje tudi v tujino.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava