Skip to main content

Šola za častnike

Šola za častnike izobražuje in usposablja ter oblikuje izobražene in usposobljene vojaške profesionalce z visokimi etičnimi merili, ki bodo sposobni uresničevati poslanstvo Slovenske vojske doma in v tujini. Izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike temelji na uveljavljanju in krepitvi vojaških vrednot Slovenske vojske: časti, pogumu, lojalnosti, tovarištvu in predanosti ter temeljni skupni vrednoti – domoljubju.

Vizija Šole za častnike je opremiti kandidate za častnike s profesionalnimi veščinami in kompetencami, ki jim bodo omogočile delovanje v zahtevnem in izzivov polnem delovnem okolju tako doma kot v tujini. Prihodnji častniki Slovenske vojske poleg izobraževanja pridobijo disciplino in kolektivnega duha (esprit de corps), razvijejo veščine voditeljstva ter znanje in veščine, potrebne za vzpostavitev dobrih temeljev, na katerih bodo lahko gradili svojo častniško kariero.

Splošni pogoji

 • najmanj visoka strokovna oziroma 1. bolonjska stopnja izobrazbe

Kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoje za poklicno opravljanje dela v Slovenski vojski (SV) na častniški dolžnosti, skladno z določili 42. in 88. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04- uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20):

 • državljanstvo Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, brez dvojnega državljanstva;
 • ni varnostnega zadržka;
 • ni pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da ni obsodbe na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot tri mesece;
 • telesna in duševna sposobnost za poklicno ali pogodbeno opravljanje vojaške službe;
 • uspešno opravljen zdravstveni pregled.

Kandidati za častnika v stalni sestavi SV z dnem nastopa vojaške službe ne smejo biti člani nobene politične stranke.

Dodatni vstopni pogoji za kandidate za častnike – pilote:

 • najmanj visoka strokovna oz. 1. bolonjska stopnjo izobrazbe Fakultete za strojništvo smer letalstvo (prometni pilot letala oz. helikopterja)  2024,
 • veljavno zdravniško spričevalo ACL za 2. razred (Medical Certificate Class 2) in da izpolnjuje pogoje za pridobitev zdravniškega spričevala za 1. razred (Medical Certificate Class 1),
 • veljavna licenca športnega pilota (Private Pilot licence – PPL),
 • licenca prometnega pilota (Airline Transport Pilot Licence - ATPL) oziroma izpolnjuje pogoje za opravljanje ATPL in
 • aktivno znanje angleškega jezika.

DRUGA ČASTNIŠKA KARIERNA ŠOLANJA

V vojaški organizaciji sta stalno nadgrajevanje znanja in profesionalni razvoj zelo pomembna, zato ima Slovenska vojska razvit sistem kariernih častniških šolanj, ki so potrebna za napredovanja v posamezne čine:

 • Štabni tečaj za napredovanje v čin stotnika.
 • Višještabni tečaj za napredovanje v čin majorja.
 • Generalštabni tečaj je zadnje karierno šolanje in je potrebno za napredovanje v čin polkovnika.

Častnik je lahko napoten na primerljivo karierno šolanje tudi v tujino.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava