Skip to main content

Skrb za okolje

SKRB ZA OKOLJE

V Slovenski vojski se zavedamo pomena, ki ga ima ohranjanje okolja in naravnih bogastev za obstoj ter kakovost življenja prihodnjih generacij. Negativni vplivi vojaške rabe na okolje so za Slovensko vojsko predvsem izhodišče za zmanjševanje vplivov načrtovanih dejavnosti in prispevek k varovanju narave ter posledično k zmanjševanju okoljskih groženj.

Da bi povečali ekološko zavest pripadnikov SV in ostalih gostujočih enot na vadiščih, streliščih in v vseh vojaških kapacitetah je  Slovenska vojska izdelala zloženko Varstvo okolja v slovenskem in angleškem jeziku. Zloženko se navadno deli vadečim na vseh večjih vajah v Republiki Sloveniji. Z leti opažamo tudi, da se na vseh ravneh vodenja in poveljevanja ekološka zavest pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, zaveznikov in partnerjev razvija ter povečuje.

Varstvo okolja na OSVAD Postojna

Osrednje vadišče Slovenske vojske Poček (OSVAD Postojna) je namenjeno usposabljanju vseh enot in poveljstev SV, saj je to največje vadišče, ki edino omogoča izvajanje bojnih streljanj s tankovskim in artilerijskim orožjem, streljanja na zemeljske cilje s protiletalskimi topovi ter taktičnega bojnega streljanja čete in bataljona. Glede na dejavnosti, ki potekajo na tem vadišču, so negativni vplivi na okolje pričakovani.

Prvi pomembnejši ukrep glede varovanja okolja je bil izveden že sredi leta 1997, ko je Ministrstvo za obrambo v okviru poročila o presoji vplivov na okolje naročilo pri Inštitutu za raziskovanje krasa raziskavo vplivateh aktivnosti na okolje. Sledile so nadaljnje raziskave:

 • Leto 2006: določitev vpliva vojaškega poligona Poček na okolje kot modelna študija za varovanje in sanacijo okolja na območjih delovanja SV (ERICo d.o.o.)
 • Leto 2008: naravovarstveno ovrednotenje izbranih vojaških območij v Sloveniji: primerjalna študija z referenčnimi območji (Nacionalni inštitut za biologijo)
 • Leto 2009: pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (ERICo d.o.o.)
 • Leto 2010: strokovne podlage s področja varstva okolja za DPN OSVAD Postojna (Aquarius d.o.o.)
 • Leto 2015 - 2019: izvajanje monitoringa po Uredbi o DPN za OSVAD Postojna. Monitoringe za navedena področja so izvedli samo pooblaščeni izvajalci v RS z ustreznimi pooblastili Ministrstva za okolje in prostor, akreditacijami in referencami.

Monitoring je zajemal raziskave po posameznih okoljskih sestavinah, flori in fauni (tla, vode, zrak, hrup, divjad, plazilce, dvoživke, hrošče, metulji, ptice, sesalce in gozd). Kar se tiče rastlinstva in živalstva, je ugotovljeno, da so vojaška območja zelo primerna za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Slovenija je s članicami EU primerljiva glede sožitja med vojsko in naravo ter na dobri skupni razvojni poti.

Monitoring stanja okolja, ki se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih je pomemben element za spremljanje vpliva SV na stanje okolja in podaja elemente za zaščito okolja pred delovanjem SV. Monitoring okolja je pomemben tudi iz stališča izločanja drugih vplivov, ki bi bili lahko v končni fazi pripisani SV, pa so nastali  s strani drugih deležnikov na tem območju.

Rezultati vseh zgoraj naštetih raziskav so pomenili in še pomenijo izhodišče za nadaljnje delovanje. SV je sprejela vrsto ukrepov s katerimi bo zmanjšala negativne vplive na okolje zaradi izvajanja bojnih in drugih streljanj na OSVAD Postojna, in sicer:

 • streljanje v natančno določene in prej pripravljene rajone ciljev (določeno z DPN OSVAD),  
 • dosledno odstranjevanje ter varno in ekološko uničenje vseh elementov streliva ostankov bojnega streljanja,
 • čim večja uporaba manevrskega, šolskega in vadbenega streliva,
 • čim večja uporaba sodobnih trenažnih in simulacijskih sistemov, tudi za orožja večjih kalibrov (trenažer za protioklepne rakete RGW in Spike, trenažer za oborožitveno postajo 40 in 12,7 mm),
 • izgradnja sodobnih strelišč (npr. posodobitev strelišča Bač za streljanje z večjimi kalibri),
 • čim večja uporaba sobnih strelišč za streljanje s pehotnim orožjem (že izgrajeno strelišče v Vipavi in Kranju),
 • izgradnja parkirišč in sodobnih perišč za terenska in oklepna vozila.

V dokumentih za varstvo okolja v enotah SV in v Elaboratu OSVAD so predpisani okoljski ukrepi, med drugim ukrepi za zaščito tal v času terenskega usposabljanja:

 • zagotavljamo ustrezno vzdrževanje voznega parka in mehanizacije (pravilno ravnanje z olji in mazivi, akumulatorji in gumami),
 • pretakanje goriva ni dovoljeno,
 • pod vojaška vozila, ki dalj časa stojijo na neutrjenih površinah podstavljamo nepropustne lovilne posode, da se prepreči onesnaženje tal in vode z olji in naftnimi derivati, zaradi morebitne netesnosti vozil,
 • predpisane imamo ukrepe za primere razlitij olj in goriv ali drugih nevarnih in škodljivih snovi (premestitev kontaminiranih zemljin na za to ustrezne lokacije).

Sanacije kontaminiranih zemljišč, ki so nastala zaradi in v času izvajanja dejavnosti SV, bodo izvedene postopoma po posameznih lokacijah glede na točkovni vir onesnaženja pred izvedbo posamezne načrtovane ureditve.

Pripravila: VVU XIII.r. mag. Marjana Trontelj

Monitoring podzemnih voda

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava