Skip to main content

Vrste sil glede na vlogo v bojevanju

Glede na vlogo v bojnem delovanju se sile delijo na: sile za bojevanje, sile za bojno podporo, sile za zagotovitev delovanja in sile za podporo poveljevanja. Glede na sposobnost premeščanja se delijo na nepremestljive in premestljive sile, ki se naprej delijo glede na stopnjo pripravljenosti.

SILE ZA BOJEVANJE

Pehotne enote

Pehotne enote SV so najštevilčnejši del sil za bojevanje Slovenske vojske namenjene izvajanju vseh načinov delovanja (razen specialnega in informacijskega) v vseh zemljiščih in vremenskih pogojih. Njihova osnovna naloga je v neposrednem spopadu poraziti sovražnika z ognjeno močjo in manevrom. Pehotne enote so oborožene z lahkim pehotnim orožjem (puška F 2000 S in pištola Beretta M92 FS) in s podpornim pehotnim skupinskim orožjem (puškomitraljez Minimi in MAG, težki mitraljez 12,7 mm, protioklepni raketni sistemom Spike, ročni netrzajni raketomet RGW90 in minomet 60 ter 82 mm). Izurjene so za pehotni boj in se premikajo peš. Pehotne enote Slovenske vojske so opremljene z vozili za hitrejšo premikanje, to jih spremeni v motorizirane enote. Bojna vozila pehote v Slovenski vojski so Hummer (4 x 4), Valuk (6 x 6) in Svarun (8 x 8). V pehotne enote spadajo tudi gorske enote, ki so specializirane za bojevanje v gorah.

Oklepne enote

Sile za bojevanje so tudi oklepne enote, ki so nosilec ognjenega udara in manevra. Opremljene in usposobljene so za podporo pehoti ter protidesantni in protioklepni boj. Oklepne zmogljivosti Slovenske vojske so sposobne sodelovati pri izvajanju združenega bojevanja rodov v nacionalnem okviru in zagotavljati zmogljivosti za usposabljanje pehotnih enot za sodelovanje s tanki ter protioklepno bojevanje.

Specialne enote

Enota za specialno delovanje je del sil za bojevanje. Je specialno organizirana, opremljena in izurjena enota Slovenske vojske, ki je namenjena samo za izvajanje specialnih operacij samostojno ali s sodelovanjem drugih enot Slovenske vojske in zavezništva. Spada v kategorijo premestljivih sil v visoki stopnji pripravljenosti. Enota je izurjena za večdnevno samozadostnost, zračni transport, delovanje v skrajnih terenskih in klimatskih razmerah. Glavne naloge enote so specialno izvidovanje, direktne akcije in vojaška pomoč.

SILE ZA BOJNO PODPORO

Enote vojaške policije

Vojaška policija skrbi za vojaški red in disciplino, varnost vojaškega prometa, preprečuje, preiskuje in odkriva kazniva dejanja v vojski, za katera je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let, ter varuje objekte in okoliše, ki so posebnega pomena za obrambo. Skrbi tudi za varovanje vojaških in civilnih oseb, vojaških delegacij, poveljstev in enot ter varnost vrhovnega poveljnika. V svoji sestavi ima oddelek vodnikov službenih psov za splošno uporabo, odkrivanje nedovoljenih drog in za odkrivanje minskoeksplozivnih sredstev ter Specializirano enoto vojaške policije, ki je namenjena izvajanju specialističnih nalog vojaške policije in zagotavljanju podpore enotam Slovenske vojske doma ter v mednarodnih operacijah in misijah. 

Inženirske enote

Inženirstvo je rod za izvajanje inženirske podpore bojevanja v vseh pogojih bojevanja in je osnovni nosilec inženirske zagotovitve. Enotam Slovenske vojske zagotavlja premičnost na bojišču, izvaja zahtevna specialistična dela na ureditvi bojišča, ovira nasprotnikovo prodiranje v obrambno območje in samostojno izvaja inženirsko bojevanje. V svoji sestavi ima: gradbene stroje in vozila, pionirska sredstva in opremo, mostove in plovna sredstva.

Po potrebi sodeluje tudi v sistemu zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

Enote letalstva

Naloge letalstva so varovanje slovenskega zračnega prostora samostojno ali v sodelovanju z zavezništvom, zagotavljanje zračne podpore enotam Slovenske vojske, opravljanje nalog v sistemu zaščite in reševanja ob naravnih ali drugih nesrečah.

15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe ima v svoji sestavi helikoptersko eskadriljo, letalsko eskadriljo, letalsko šolo, tehnično eskadriljo, center za nadzor in kontrolo zračnega prostora in letalsko bazo. Polk izvaja podporo države gostiteljice na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki in skrbi za usklajevanje nadzora in kontrole zračnega prostora Republike Slovenije.

Enote zračne obrambe

Enote zračne obrambe spadajo v sile za bojno podporo in so namenjene zagotavljanju ognjene podpore in operativne podpore silam za bojevanje. Spadajo v element aktivne zračne obrambe Republike Slovenije, ki se izvaja z bojnim delovanjem na nasprotnikova sredstva za napad iz zračnega prostora, da bi se odvrnila ali nevtralizirala njegova moč ali da bi se ga uničilo, še preden opravi nalogo.

Artilerijske enote

Artilerija je rod vojske z veliko ognjeno močjo, ki v boju z manevrom ognja in premika spremlja in podpira bojne enote ter izvaja protipehotno, protioklepno, protidesantno in protiartilerijsko raketno bojevanje. Artilerija zagotavlja lastno in skupno artilerijsko ognjeno podporo. Za svoje delovanje uporablja minomete 120 mm MN in vlečne top-havbice 155/45 TN90.

Mornariške enote

Rod pomorstvo je eden od devetih rodov Slovenske vojske. Namenjen je za delovanje na morju, obali, na rekah in jezerih, samostojno in v sodelovanju. Osnovne naloge so obramba morja in obale, zagotavljanje in krepitev pomorske varnosti ter prispevanje k mednarodnemu miru in stabilnosti. Organiziranost in izvajanje nalog temelji na razvijanju zmogljivosti za površinsko in podvodno delovanje, zmogljivosti za zagotovitve delovanja in podporo poveljevanja.

Enote za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo

Enote jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe so sestavni del sil za bojno podporo, namenjene so izvajanju posebnih ukrepov za zagotovitev preživetja in omejeno delovanje v kontaminiranem okolju. Vse enote SV za lastno zaščito samostojno izvajajo splošne ukrepe. Enote imajo opremo za osebno zaščito, za detekcijo, identifikacijo in nadzor, popolno dekontaminacijo, opozarjanje in poročanje, fizično zaščito in za upravljanje nevarnosti.

Obveščevalno-izvidniške enote

Izvidniške enote so namenjene zagotavljanju vojaške obveščevalne podpore, sodelujejo tudi v sistemu zaščite in reševanja. V svoji sestavi imajo enoto brezpilotnih letalnikov, enoto za taktično zbiranje obveščevalnih podatkov, senzorno enoto za zgodnje opozarjanje, motilce radijsko elektronskih signalov in enoto za načrtovanje in analizo delovanja.

Enote za civilno-vojaško sodelovanje

Enota za civilno-vojaško sodelovanje (enota CIMIC) samostojno ali znotraj enote, ki ji je pridodana, izvaja civilno-vojaško sodelovanje s civilno-vojaško interakcijo prek treh osnovnih vlog CIMIC-a: civilno-vojaškega povezovanja, podpore lastnim silam in podpore civilnim udeležencem in njihovemu okolju. Republika Slovenija je polnopravna članica Centra odličnosti za civilno-vojaško sodelovanje.

SILE ZA PODPORO VODENJU IN POVELJEVANJU

Enote za zveze

Enota za komunikacijske in informacijske sisteme zagotavlja delovanje, vzdrževanje, upravljanje in nadzor stacionarnega in premičnega komunikacijskega in informacijskega sistema v vseh razmerah delovanja Slovenske vojske, doma in v tujini. Vezisti zagotavljajo pravočasen, varen, točen pretok informacij v vseh razmerah delovanja in tako zagotavljajo usklajeno delovanje rodov in služb.

Z znanjem in opremo lahko znotraj Enote za elektronsko bojevanje prenašajo podatke in informacije tudi v razmerah elektronskega bojevanja. Informatiki zagotavljajo informacijsko podporo in digitalizacijo bojišča ter skrbijo za varno delovanje informacijskih sistemov.

Enote za nadzor zračnega prostora

Nadzor in kontrola zračnega prostora spada v sile za podporo poveljevanja. Nadzor in kontrolo opravljajo z radarskimi sistemi dolgega dosega (neprekinjeno štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu) in kratkega dosega (v omejenem časovnem intervalu). Zagotavljajo prenos, združevanje in obdelavo radarskih podatkov, identifikacijo zrakoplovov, izdelavo in posredovanje slike situacije v zračnem prostoru za potrebe države in združene Natove zračne in raketne obrambe (NATINAMDS). Izvajajo kontrolo in bojno upravljanje oborožitvenih sistemov zračne obrambe pri delovanju na cilje v zračnem prostoru.

SILE ZA ZAGOTOVITEV DELOVANJA

Logistične enote

Logistična podpora je dejavnost, s katero zagotavljamo sposobnost za bojevanje in ohranjanje vzdržljivosti sil za vse načine in vrste delovanj. Obsega dejavnosti pridobivanja, skladiščenja, razdelitve, vzdrževanja in evakuacije materialnih sredstev, premike moštva in sredstev, pridobivanje, vzdrževanje in upravljanje vojaške infrastrukture, zagotavljanje storitev in zdravstveno oskrbo.

Logistična brigada načrtuje in izvaja logistično podporo Slovenske vojske na ozemlju Republike Slovenije in v tujini in sodeluje pri izvajanju podpore države gostiteljice  zavezniškim enotam na ozemlju Republike Slovenije ali v tranzitu. Sestavljajo jo Poveljstvo Logistične brigade z Inženiringom in Enoto Vojašnice Petra Petriča Kranj, 157. logistični polk, 670. logistični polk in Vojaška zdravstvena enota.

Zdravstvene enote

Posebna pozornost zagotovitve delovanja je namenjena zdravstveni oskrbi, saj ta vpliva tako na sposobnost za delovanje kot tudi na moralo. Slovenska vojska samostojno na prvi ravni zagotavlja prvo pomoč, splošno in nujno medicinsko pomoč, triažo in evakuacijo, na drugi pa nujno kirurško pomoč in evakuacijo. Tretja in četrta raven se zagotavljata prek sistema javnega zdravstva ali zdravstvenih sistemov drugih držav in vojska.

Znotraj vojaškega zdravstva deluje tudi vojaška veterina z Enoto za vzrejo in šolanje psov ter Epidemiološki center.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava