Skip to main content

72.BRIGADA SLOVENSKE VOJSKE

72. BRIGADA SLOVENSKE VOJSKE

72. brigada Slovenske vojske zagotavlja stalne in odzivne sile za potrebe nacionalne obrambe in delovanje v okviru zavezništva.

Vzdržuje že izgrajene in izgrajuje zahtevane zmogljivosti za potrebe delovanja v nacionalnem prostoru in za delovanje v okviru Nata, zagotavlja sile za mednarodne operacije in misije ter sile za  delovanje v sistemu zaščite, reševanja in izvajanje podpore državnim organom pri varovanju državne meje.

Poveljstvo 72. brigade Slovenske vojske je bilo ustanovljeno leta 1992. Med letoma 1996 in 1998 so bili v sestavo brigade prepodrejeni 1. in 2. pehotni bataljon, 24. in 74. oklepno mehanizirani bataljon ter 760. artilerijski bataljon. Kasneje so v njeno sestavo prepodrejeni še 76. protioklepni bataljon, 670. logistični bataljon in 362. četa zvez. Z letom 2004 se ukinejo 172. in 122. učni bataljon pehote, 76. protioklepni bataljon se preoblikuje v 76. protioklepno četo, združita se 460. in  760. artilerijski bataljon, v sestavo brigade se prepodredijo še 132. gorski bataljon, 18. BRKBO, 14. inženirski bataljon, formira se 72. poveljniško logistična četa, 670. logistični bataljon se prepodredi v 1. brigado. v istem letu brigada začne z usposabljanjem prostovoljne pogodbene rezervne sestave. Leta 2007 se razformira 76. protioklepna četa, 2008 se 74. oklepno mehanizirani bataljon prepodredi v 1. brigado, 72. POVLOGČ se preoblikuje v 72. poveljniško logistični vod. Ob transformaciji SLovenske vojske leta 2013 se 72. brigada se preoblikuje v današnjo strukturo – 20. pehotni polk 74. pehotni polk, Rodovski bataljon in Teritorialni polk.

Ključne naloge 72. brigade

  • Izvajanje vojaškega usposabljanja in skrb za strokovno izobraževanj pripadnikov brigade.
  • Vzdrževanje doseženih zmogljivosti BBSk in izgradnja načrtovanih zmogljivosti za delovanje v nacionalnem prostoru in tujini.
  • Zagotavljanje pripravljenosti za delovanje v mednarodnih operacijah in misijah (MOM) in v RS.
  • Udeležba na vajah doma in v tujini.
  • Zagotavljanje stalnih in odzivnih sil.
  • Zagotavljanje zmogljivosti za ZRP in sodelovanje v sistemu VNDN v skladu z zahtevami ter podpore Policiji pri širšem varovanju državne meje (VDM).
  • Zagotavljanje učinkovitega sistema poveljevanja in kontrole.
  • Zagotavljanje in vzdrževanje kolektivne motivacije za delovanja v nacionalnem prostoru in v tujini.

20. PEHOTNI POLK

20. pehotni polk je taktična enota Slovenske vojske, namenjena izvajanju ofenzivnih, stabilizacijskih, defenzivnih, podpornih in prehodnih načinov delovanj v vseh zemljiščnih in vremenskih pogojih ter zagotavlja lahke pehotne bojne zmogljivosti. Vzdržuje zmogljivosti za izvajanje vojaške obrambe Republike Slovenije in v sodelovanju z zavezniki odvrača vojaško agresijo na Republiko Slovenijo. Izvaja naloge civilno vojaškega sodelovanja in sodeluje v zaščiti, reševanju ter nudi pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.

74. PEHOTNI POLK

74. pehotni polk je taktična enota Slovenske vojske, namenjena izvajanju vseh načinov delovanja (razen specialnega in informacijskega) v vseh zemljiščnih in vremenskih pogojih v okviru nacionalne obrambe in v zavezništvu, s ciljem zagotavljanja lahke pehotne bojne zmogljivosti. Prispeva k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti v okviru zavezništev in partnerstev ter zagotavlja hitro odzivne sile SV.

Polk v letu 2021 zagotavlja bojno zmogljivost v okviru nacionalne obrambe in zavezništva ter sodeluje na mednarodnih operacijah,  vključujoč sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi  nesrečami, varovanja objektov, širšem varovanju državne meje ter aktivnostih s  področja civilno-vojaškega sodelovanja.

RODOVSKI BATALJON

Rodovski bataljon 72. brigade je bil ustanovljen leta 2013 s prerazporeditvijo rodovskih čet pod poveljstvo Rodovskega bataljona 72. brigade. Dan enote praznujemo 1. septembra.

Naloge bataljona so: izvajanje podpore funkcije poveljevanja v 72. brigade, graditev in vzdrževanje zmogljivosti za izvajanje vojaške obrambe Republike Slovenije, prispevati k zagotavljanju mednarodne varnosti in stabilnosti v okviru mednarodnih organizacij in zavezništva, izvajati naloge v okviru civilno – vojaškega sodelovanja ter sodeluje pri zaščiti in reševanju ter nudi pomoč nosilcem civilne obrambe ob naravnih in drugih nesrečah

TERITORIALNI POLK 72.BRIGADE SV

Poveljstvo teritorialnega polka v miru izvaja naloge civilno-vojaškega sodelovanja ter izvaja sodelovanje z nosilci civilne obrambe. Ob aktiviranju strateške rezerve je predvideno izvajanje določenih nalog načrtovanja in priprav za razvoj in oblikovanje vojaške strateške rezerve.

Polk ima svoje poveljstvo v vojašnici Franca Uršiča v kateri prvenstveno izvaja naloge upravljanja in vzdrževanja infrastrukture ter oskrbovanja vojašnce. V teritorialnem polku zagotavljajo tudi logistično podporo in vzdrževanje vojaškega objekta na Trdinovem vrhu in oskrbe pripadnikov 670. logističnega polka v skladišču Poganci.

KONTAKT:
Teritorialni polk 72. brigade SV
Vojašnica Franca Uršiča
Straška cesta 26, 8000 Novo mesto
T: 07 331 10 00
F: 07 331 10 28
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava