Skip to main content

15. BRIGADA VOJAŠKEGA LETALSTVA IN ZRAČNE OBRAMBE

15. BRIGADA VOJAŠKEGA LETALSTVA IN ZRAČNE OBRAMBE

15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe zagotavlja stalno pripravljenost letalskih zmogljivosti za delovanje samostojno ali v podpori drugim enotam Slovenske vojske, Civilne zaščite, Policije in zavezništva, in sicer tako doma kot na operacijah v tujini ter v okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V podpori zračnim operacijam brigada zagotavlja zmogljivosti nadzora zračnega prostora in kontrole zračnih operacij v zračnem prostoru Republike Slovenije in vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

Za zagotavljanje visoko usposobljenega strokovnega kadra vzdržuje lastne strokovno-letalske šolske zmogljivosti ter regionalno mednarodno priznano šolo za kontrolorje združenega ognja (Joint Terminal Attack Controller - JTAC).

Naloge letalstva so varovanje slovenskega zračnega prostora samostojno ali v sodelovanju z zavezništvom, zagotavljanje zračne podpore enotam Slovenske vojske, opravljanje nalog v sistemu zaščite in reševanja ob naravnih ali drugih nesrečah. Zmogljivosti vojaškega letalstva so helikopterska eskadrilja, letalska eskadrilja, letalska šola, tehnična eskadrilja, center za nadzor in kontrolo zračnega prostora ter letalska baza. Letalska enota izvaja podporo države gostiteljice na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki in skrbi za usklajevanje nadzora ter kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije.

151. HELIKOPTERSKA ESKADRILJA

Eskadrilja deluje v sestavi 15. polka vojaškega letalstva ter zagotavlja zračno podporo enotam Slovenske vojske, opravlja pa tudi naloge v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na težko dostopnih terenih ob naravnih ter drugih nesrečah.

Naloge helikopterske eskadrilje: zagotavljanje zračne podpore enotam Slovenske vojske, usposabljanje pilotov in tehničnega osebja, sodelovanje pri nalogah iskanja in reševanja, sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, sodelovanje z zmogljivostmi enote na mednarodnih operacijah in misijah.

152. LETALSKA ESKADRILJA

152. letalska eskadrilja je namenjena izvajanju letalskega zračnega transporta sil in sredstev v domovini in na operacijah v tujini. V sodelovanju z zavezniki zagotavlja varovanje zračnega prostora Republike Slovenije in ognjeno zračno podporo enotam Slovenske vojske.
Sodeluje  pri usposabljanju enot SV in delovanju skupin za usmerjanje letal, izvaja vzdrževanje letal na I. stopnji in po potrebi sodeluje na II. Stopnji vzdrževanja ter sodeluje v sistemu zaščite in reševanja.

Naloge letalske eskadrilje se varovanje zračnega prostora, izvajanje združenega usposabljanja različnih rodov Slovenske vojske, izvajanje bojnega taktičnega usposabljanja pilotov letal on helikopterjev.

153. LETALSKO TEHNIČNA ESKADRILJA

153. letalsko tehnična eskadrilja je namenjena izvajanju baznega vzdrževanja letalske tehnike Slovenske vojske na II. in III. stopnji doma in na mednarodnih operacijah in misijah z namenom zagotavljanja tehnično brezhibnih zrakoplov za izvajanje nalog operativnih letalskih enot SV.

Naloge enote so načrtovanje, organiziranje in izvajanje baznega vzdrževanja letalske tehnike SV skladno s civilnimi in vojaškimi predpisi, skrb za kontinuiran potek vzdrževalnega procesa letalske tehnike, sodelovanje in strokovna pomoč pri projektih nabave, posodabljanju in modificiranju letalske tehnike SV. Eskadrilja zagotavlja strokovno podporo za izvajanje vzdrževanja letalske tehnike linijskemu vzdrževanju. Zagotavlja podporo bojnemu delovanju helikopterjev Bell 412 in letal Pilatus PC-9M.

LETALSKA ŠOLA

Letalska šola dizvaja šolanje in usposabljanje kandidatov za pilote Slovenske vojske na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki.

Naloge letalske šole so izvajanje osnovnega in nadaljevalnega letalskega usposabljanja pilotov Slovenske vojske na letalih in helikopterjih, usposabljanja za učitelje letenja na letalih in helikopterjih, usposabljanja letalskih tehnikov in inženirjev, osnovnega bojnega in taktičnega usposabljanja pilotov letal, združenega usposabljanja različnih rodov Slovenske vojske ob uporabi letalskih sil, pridobitve licence, oskrbe in vzdrževanja letalske enote, organiziranje in izvajanje osnovnega in nadaljevalnega padalskega šolanja, vzdrževanja letal in helikopterjev na prvi stopnji.

9. BATALJON ZRAČNE OBRAMBE

9. bataljon zračne obrambe izvaja naloge zaščite zračnega prostora in ozemlja Republike Slovenije, objektov kritične infrastrukture in zmogljivosti Slovenske vojske ter zavezništva na območju Republike Slovenije.

Bataljon zračne obrambe zagotavlja poveljstvom in enotam Slovenske vojske neposredno zaščito pred grožnjami iz zračnega prostora ter zagotavlja posredno zaščito z izvajanjem pravočasnega opozarjanja pri njihovem delovanju doma in v tujini (ang. Early Warning) o nevarnostih, obveščanja o situaciji v zračnem prostoru, posredovanja zračnih opozoril (ang. Air Raid Warning – ARW) in alarmiranja.

Enota se neprekinjeno pripravlja in usposablja za združeno delovanje v okviru integrirane zračne obrambe zveze zavezništva.

16. CENTER ZA NADZOR IN KONTROLO ZRAČNEGA PROSTORA

Enota izvaja neprekinjen nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije, prenaša podatke uporabnikom o situaciji v zračnem prostoru ter vodi izvajanje nalog v zračnem prostoru.

Naloge enote so radarsko opazovanje slovenskega zračnega prostora in okolice z radarskimi sistemi dolgega in kratkega dosega, obdelovanje radarskih podatkov, klasifikacija zrakoplovov in izdelava slike razmer v zračnem prostoru, pošiljanje slike razmer v zračnem prostoru uporabnikom, kontrola oborožitvenih sistemov zračne obrambe in letalstva pri delovanju na cilje v zračnem prostoru (Air Policing), zagotavljanje navigacijske pomoči zrakoplovom v sili, usposabljanje.

107. LETALSKA BAZA

Baza izvaja logistično podporo letalstvu Slovenske vojske na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki in vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku.

Naloge letalske baze so izvajanje podpore letenju, zagotavljanje delovanja komunikacijskih, informacijskih in navigacijskih sistemov na letališču, zagotavljanje delovanja letališča, varovanje in nadzor vstopov v območje vojaškega letališča, zagotavljanje podpore države gostiteljice, povezane z letalskimi dejavnostmi za potrebe zavezništva.

107. letalska baza ima opremo, ki omogoča zagotavljanje logistike na letališču (gasilska vozila, posebna vozila za čiščenje, cisterne za gorivo, dvigala, reševalna vozila, vozilo za ornitologa, traktorje).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava