Skip to main content

Center vojaških šol

Vojaški objekt Kadetnica

Engelsova 15, 2111 Maribor

T: 02 449 51 51

F: 02 449 51 00

Poslanstvo

Center vojaških šol je sodobna, prepoznavna, kredibilna vojaška izobraževalna ustanova, ki razvija vojaško znanje, inteligenco in profesijo, vrhunsko izobražuje in usposablja visoko profesionalne pripadnice in pripadnike SV in slovenske družbe ter tako odločilno prispeva k vzpostavitvi trdnih vojaških temeljev in organizacijske kulture SV.

Moto Centra vojaških šol:

»Vi prudenter utere – modro uporabi moč!«

Zgodovina

Center vojaških šol začenja svojo zgodovino z nastankom Učnih centrov Pekre in IG ter Šole za podčastnike leta1991. Leto pozneje se ustanove združijo pod imenom Izobraževalni center MORS. Kot Center vojaških šol začne prvič delovati že leta 1995, najprej pod okriljem MORS, leta 1999 pa pod pristojnostjo GŠSV. Z združitvijo Centra vojaških šol in Delovne skupine za doktrino in razvoj je leta 2004 nastalo Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje SV. Leta 2009 se je iz Šentvida v Ljubljani preselilo v vojaški objekt Kadetnica v Mariboru ter se leta 2013 ponovno preimenovalo v Center vojaških šol SV. V tem času sta se spreminjala tudi nabor in sestava šol, enot in oddelkov. V zadnjih procesih optimizacije se je leta 2020 Centru vojaških šol pridodala Višja vojaška strokovna šola, leta 2021 še Visoka vojaška šola, Vojaški muzej pa od leta 2021 spada pod Direktorat za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS.

 

Prejeta odlikovanja:

 • ŠPČ – red Slovenske vojske – 14. 5. 2001
 • PŠŠ – red Slovenske vojske – 7. 5. 2003
 • ŠČ – red Slovenske vojske – 14. 5. 20013

 

Organizacija Centra vojaških šol:

 • Poveljnik CVŠ (P CVŠ)
 • Namestnik poveljnika (NP)
 • Glavni podčastnik (GPČ)
 • Oddelek za podporo vodstva (OPV)
 • Oddelek za razvoj in kakovost vojaškega izobraževanja in usposabljanja (ORKVIU)
 • Sektor za načrtovanje in podporo vojaškega izobraževanja in usposabljanja (SNPVIU)
 • Sektor katedre vojaških ved (SKVV)

SESTAVA

Poveljniško-štabna šola deluje v sestavi Centra vojaških šol in je nosilec nadaljevalnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja častnikov ter višjih vojaških uslužbencev Slovenske vojske, ob določenih pogojih tudi vodilnih in vodstvenih delavcev v državni upravi. Z vsebinami programov je primerljiva s šolami držav članic NATO, na zahtevnosti ravni pa programom podiplomskega študija v javnem izobraževalnem sistemu.

Naloge šole so izvajanje nadaljnjega izobraževanja častnikov Slovenske vojske in drugih delavcev Ministrstva za obrambo RS na vojaških dolžnostih. V program se lahko vključijo tudi pripadniki drugih oboroženih sil v okviru sil zavezništva:

 • Štabno šolanje – namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom nadporočnika.
 • Višještabno šolanje/tečaj - namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom stotnika.
 • Generalštabno šolanje - namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom podpolkovnika.

Šola lahko izvaja tudi dopolnilna funkcionalna usposabljanja poveljnikov čet in bataljonov.

Poveljniško-štabna šola deluje v Vojaškem objektu Kadetnica kjer ima učilnice, nastanitvene kapacitete in opremo, ki ji omogoča izvajanje pouka s pomočjo pametnih tabel, interneta, intraneta in uporabe e-učilnice.

ŠOLA ZA LJUDI Z JASNIM CILJEM.

Šola za častnike izobražuje in usposablja ter oblikuje izobražene in usposobljene vojaške profesionalce z visokimi etičnimi merili, ki bodo sposobni uresničevati poslanstvo Slovenske vojske doma in v tujini. Izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike temelji na uveljavljanju in krepitvi vojaških vrednot Slovenske vojske: časti, pogumu, lojalnosti, tovarištvu in predanosti ter temeljni skupni vrednoti – domoljubju.

Vizija Šole za častnike je opremiti kandidate za častnike s profesionalnimi veščinami in kompetencami, ki jim bodo omogočile delovanje v zahtevnem in izzivov polnem delovnem okolju tako doma kot v tujini. Prihodnjim častnikom Slovenske vojske želi vcepiti disciplino in kolektivni duh (esprit de corps), razviti veščine voditeljstva ter zagotoviti znanje in veščine, potrebne za vzpostavitev dobrih temeljev, na katerih bodo lahko gradili svojo profesionalno vojaško kariero.

Šola za častnike med svoje prednostne naloge uvršča tudi promocijo in skrb za ugled častnikov Slovenske vojske, uveljavljanje interesov vojaških profesionalcev in krepitev častniškega etosa.

Šola za podčastnike je organizacijska enota CVŠ, ki zagotavlja vojaško izobražene in usposobljene podčastnike ter nižje vojaške uslužbence za delo v vojski za opravljanje podčastniških dolžnosti in dolžnosti nižjega vojaškega uslužbenca v SV ter pridobitev poklica podčastnika in nižjega vojaškega uslužbenca.

Izvaja razvijanje in implementiranje znanj, spretnosti in veščin, katere pri svojem delovanju potrebujejo podčastniki. Šola usklajuje specialistično usposabljanje in organizira ter izvaja  nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje podčastnikov.

Naloge Šole za podčastnike

 • osnovno vojaško izobraževanje in usposabljanje kandidatov za podčastnike (OVIU),
 • osnovno usposabljanje kandidatov za nižje vojaške uslužbence za delo v vojski (OUDV),
 • nadaljevalno vojaško izobraževanje in usposabljanje (program za štabne in enotovne podčastnike, program višjega tečaja za podčastnike in program visokega tečaja za podčastnike,
 • sodelovanje pri razvoju sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja,
 • sodelovanje pri razvoju programov izobraževanja in usposabljanja,
 • sodelovanje s tujimi oboroženimi silami na področju izobraževanja in usposabljanja

PESEM ZA ŠOLE ZA PODČASTNIKE

Visoka vojaška šola je enota v sestavi Centra vojaških šol, ki v sodelovanju z visokošolskimi ustanovami v Republiki Sloveniji organizira in izvaja javno veljavne visokošolske študijske programe prve bolonjske stopnje ter študijske programe na področju vojaških ved za pridobitev javno veljavne izobrazbe druge bolonjske stopnje.

Organizira in izvaja strokovno in znanstvenoraziskovalno dejavnost ter sistematično razvija vojaške znanstvene discipline na področju vojaških ved.

Leta 2025 bo skladno s programom splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za častnike Slovenske vojske začela izvajati vojaški modul, ki pomeni integracijo vojaškega izobraževanja v sistem javnega izobraževanja.

Naloge

 • Uveljavitev standardov javnega izobraževanja na področju vojaškega izobraževanja posameznika v Slovenski vojski.
 • Oblikovanje programov izobraževanja častnikov ter vključitev teh programov v programe visokega vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznika, s konceptom mikrokvalifikacij.
 • Izvajanje programov ali delov programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ki so del programov visokošolskega izobraževanja (vojaški modul).
 • Zagotavljanje strokovnega razvoja izvajalcev visokega vojaškega izobraževanja častnikov.
 • Usmerjanje dela na pedagoškem in strokovno predmetnem področju vojaških ved.
 • Strokovno vodenje in usmerjanje priprave programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja častnikov.
 • Razvijanje sodobnih oblik in metod izobraževanja častnikov ter lastne raziskovalne dejavnosti.
 • Evalvacija programov visokega vojaškega izobraževanja.
 • Izvajanje postopkov interne habilitacije izvajalcev predmetnih vsebin na področju vojaških ved in podajanje predlogov za njihovo imenovanje.
 • Izvajanje strokovne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju vojaških ved.
 • Organiziranje in izvedba strokovnih, znanstvenih in akademskih konferenc, posvetov, simpozijev, javnih tribun, okroglih miz idr. oblik zbiranj strokovnjakov, znanstvenikov in akademikov iz RS in tujine, z namenom izmenjave mnenj, spoznanj in stališč o aktualnih vojaških, varnostnih in obrambnih izzivih v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Sodelovanje

 • Pri izvajanju integriranih delov visokošolskega dodiplomskega izobraževanja in podiplomskega izobraževanja v programih osnovnega in dopolnilnega vojaškega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za častnike.
 • V strokovnih aktivih, zborih, odborih idr. organih oziroma oblikah dela na področjih pedagoško-andragoškega dela v vojaških šolah, vojaškega izobraževanja in strokovnega oziroma znanstvenoraziskovalnega dela.
 • Z izobraževalnimi in drugimi ustanovami ter organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini na področjih oblikovanja, izvajanja in evalvacije programov visokošolskega izobraževanja.
 • V organizacijskih oblikah dela EU in Nata na področjih vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter visokošolskega izobraževanja.

Višja vojaška strokovna šola (VVSŠ) deluje kot organizacijska enota Centra vojaških šol, organiziranega v okviru Ministrstva za obrambo, in izvaja vojaško izobraževanje za podčastnike. VVSŠ ima oblikovane strokovne organe skladno s predpisi, ki veljajo na področju višjega šolstva. Ti organi so: Strateški svet VVSŠ, Predavateljski zbor VVSŠ, strokovni aktivi VVSŠ, Študijska komisija VVSŠ, Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VVSŠ. Predavateljski zbor VVSŠ sestavljajo akreditirani predavatelji iz Centra vojaških šol ter poveljstev in enot SV. VVSŠ je članica Skupnosti višjih strokovnih šol in je vpisana v knjigo razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov na MIZŠ.

Sestava

 • Načelnik VVSŠ, ravnatelj.
 • Visoki podčastnik vodja programa III. nadaljevalne stopnje za podčastnike, učitelj.
 • Višji podčastnik enotovni podčastnik strokovni vodja programa, inštruktor.
 • Višji podčastnik koordinator za študentske in študijske zadeve.
 • Višji podčastnik za študijske študentske in administrativne zadeve, referent.

Naloge

 • Izvajanje javno veljavnega višješolskega študijskega programa Vojaški menedžment. Pogoj za vpis v program je sklenjena pogodba o izobraževanju med pripadnikom in Ministrstvom za obrambo. V program se lahko vpišejo izključno vojaške osebe. Program poteka kot izredni študij.
 • Izvajanje dopolnilnega vojaškega strokovnega usposabljanja po programih, ki jih sprejme minister, pristojen za obrambo.

Poleg osnovnih nalog pa VVSŠ izvaja tudi dodatne naloge, med katere spadajo:

 • Priprava programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja za podčastnike.
 • Sodelovanje v Natovem programu Defence Education Enhancement Programme (DEEP).
 • Izvajanje mednarodnega seminarja voditeljstva za podčastnike v okviru programa DEEP.

Oprema

Višja vojaška strokovna šola deluje v Kadetnici v Mariboru, kjer je tudi sedež Centra vojaških šol. V Kadetnici so predavalnice z moderno didaktično opremo, ki omogočajo vojaško izobraževanje na najvišji ravni. Višja vojaška strokovna šola ima v Kadetnici poleg predavalnic, ki so namenjene skupni rabi šolam in enotam Centra vojaških šol, tudi svoje lastne prostore. Šola uveljavlja kakovostna merila, ki veljajo v javnem izobraževalnem sistemu Republike Slovenije.

Začetki Šole za tuje jezike segajo v leto 1994, ko so vse večje potrebe po mednarodnem sodelovanju in sporazumevanju v tujih jezikih pripeljale do odločitve, da za uresničevanje ciljev, ki smo si jih zastavili, potrebujemo učitelje tujih jezikov in prevajalce. V naslednjih letih je Šola za tuje jezike prevzemala vse več nalog (poučevanje, preverjanje znanja tujih jezikov, prevajanje, tolmačenje, lektoriranje in skrb za vojaško izrazoslovje).

Šola za tuje jezike zagotavlja tudi spremljanje razvoja strokovnih področij jezikovnega izobraževanja, preverjanja jezikovnega znanja, prevajanja, tolmačenja in lektoriranja ter skrbi za vključevanje novosti v razvoj novih programov.

Vizija razvoja Šole za tuje jezike je vzpostavitev razmer, v katerih hkrati z razvojem vojaških znanj spodbujamo in razvijamo tudi znanje tujega jezika/jezikov ter na ta način dolgoročno zagotavljamo kader, ki lahko opravlja vse naloge doma in v tujini. Šola za tuje jezike podpira delovanje Slovenske vojske doma in v tujini z zagotavljanjem prevajanja, tolmačenja in lektoriranja, razvojem slovenskega vojaškega izrazoslovja ter preverjanjem jezikovnega znanja.

Naloge Šole za tuje jezike so:

 • organizacija in izvedba jezikovnega izobraževanja,
 • razvoj splošnih in specialističnih jezikovnih programov,
 • razvoj, organizacija in izvedba jezikovnih testov in izpitov po merilih SVS STANAG 6001,
 • prevajanje, tolmačenje in lektoriranje,
 • skrb za razvoj slovenskega vojaškega izrazoslovja,
 • organizacija in izvedba učiteljskih tečajev,
 • sodelovanje pri oblikovanju strategije jezikovnega izobraževanja v Slovenski vojski.
 • spremlja in zagotavlja razvoj na področjih jezikovnega poučevanja, testiranja, prevajanja, tolmačenja in lektoriranja,
 • zagotavlja razvoj gradiv za poučevanje,
 • zagotavlja izdelavo jezikovnih priročnikov, glosarjev, slovarjev in podatkovnih baz,
 • sodeluje z vojaškimi šolami in strokovnjaki s specialističnih vojaških področij,
 • premlja mednarodne jezikovne dogodke in na njih aktivno sodeluje.

V okviru šole za tuje jezike delujejo tudi:

 • Oddelek mobilnih timov za poučevanje

Oddelek mobilnih timov za poučevanje zagotavlja jezikovno izobraževanje za potrebe Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo, pripadnikov Ministrstva za notranje zadeve (Policije) in pripadnikov tujih oboroženih sil. Oddelek načrtuje, pripravlja in izvaja jezikovno izobraževanje. Razvija in zagotavlja gradiva za poučevanje, spremlja razvoj strokovnega področja ter skrbi za uvajanje novosti v programe. Oddelek izvaja tečaje angleškega jezika, po potrebi pa z zunanjimi izvajalci tudi tečaje drugih jezikov.

 • Oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje

Oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje zagotavlja prevajanje, tolmačenje in lektoriranje za Slovensko vojsko in Ministrstvo za obrambo. Poleg tega skrbi za razvoj in dokumentiranje slovenskega vojaškega izrazoslovja ter pri tem sodeluje s strokovnjaki iz Slovenske vojske in znanstveno-raziskovalnih ustanov v Sloveniji in tujini.

 • Odsek za testiranje

Odsek za testiranje zagotavlja izvedbo preverjanja jezikovnega znanja za potrebe Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in tujih oboroženih sil. Odsek tudi razvija in zagotavlja gradiva za preverjanje znanja, spremlja razvoj strok ovnega področja ter skrbi za uvajanje novosti v programe.

Vsak mesec izvaja uvrstitveno testiranje in dvakrat letno (junija in decembra) izvede izpite po merilih SVS STANAG 6001.

 • Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir

V okviru Šole za tuje jezike deluje tudi Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir, katerega glavna naloga je organizacija mednarodnih tečajev angleščine ter mednarodnih tečajev za usposabljanje učiteljev in inštruktorjev na področju poučevanja in preverjanja tujih jezikov. Center je eden od Partnerskih centrov za izobraževanje in usposabljanje (PTEC), katerih delo usklajuje Natova šola v Oberammergauu. Osnovna naloga centrov je, da z mednarodnim sodelovanjem na področju izobraževanja in usposabljanja prispevajo k boljši mednarodni povezljivosti. Njihove dejavnosti zajemajo tri področja: izobraževanje in usposabljanje posameznikov, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in inštruktorjev ter mednarodno izmenjavo učiteljev in inštruktorjev.

Danes je Šola za tuje jezike organizacijska enota Centra vojaških šol. Ima 18 pripadnikov in glede na naloge, ki jih opravlja, je organizirana v Oddelek mobilnih timov za poučevanje, Oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje ter Odsek za testiranje. V njeni sestavi deluje tudi Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir. Njeno poslanstvo je, da zagotavlja jezikovno usposabljanje, preverjanje znanja tujih jezikov ter prevajanje, tolmačenje in lektoriranje. Skrbi za mednarodno primerljivost programov izobraževanja in preverjanja znanja. Je skrbnik slovenskega vojaškega izrazoslovja. Izvaja tudi jezikovno usposabljanje pripadnikov tujih oboroženih sil in strokovno usposabljanje učiteljev tujih jezikov.

Obrambno-vojaška terminologija

V zadnjih letih je oddelek naredil velik korak naprej pri razvoju in širjenju vojaškega izrazoslovja (organiziral je mednarodni posvet o slovenskem vojaškem izrazoslovju, redno objavlja terminološke teme v terminološkem kotičku revije Slovenska vojska, vzpostavil je intranetno in internetno stran o vojaškem izrazoslovju, redno pripravlja jezikovne priročnike z vojaško-strokovnih področij).

Sodelovanje Šole za tuje jezike z institucijami v mednarodnem in domačem okolju

Šola za tuje jezike je dejavna v mednarodnih organizacijah v okviru zavezništva (Bureau of International Language Coordination, NATO Standardisation Agency – Office of Terminology Coordination), s Hrvaško zelo dobro dvostransko sodeluje na področju testiranja, z Avstrijo na področju prevajanja in terminologije. Na podlagi dvostranskih sporazumov številne države slušatelje pošiljajo v mednarodne jezikovne tečaje v organizaciji Šole za tuje jezike. Šola se povezuje tudi s sorodnimi institucijami v Sloveniji (Državni izpitni center, Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Državni zbor Republike Slovenije, Komisija za standardizacijo terminologije na Ministrstvu za obrambo).

Knjižnično-informacijski in založniški center Ministrstva za obrambo (MO) je specialna knjižnica v sistemu javne uprave in osrednja knjižnica MO. Organizacijsko je umeščen v Center vojaških šol (CVŠ), s svojim delovanjem pa zagotavlja knjižnično, dokumentacijsko, informacijsko in založniško podporo vsem pripadnikom Slovenske vojske in uslužbencem MO RS ter hiter in neoviran dostop do virov, ki jih potrebujejo pri delu in izobraževanju.

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS kot osrednja knjižnica ministrstva svoje poslanstvo uresničuje skozi naloge vodenja in nudenja knjižnične podpore vsem OE v sistemu MO RS in Slovenske vojske. Za vse OE izvaja postopke nakupa, strokovne obdelave in distribucije knjižnično informacijskih virov. Poleg tega zanje izvaja matično službo. Matična služba zagotavlja in nudi strokovno podporo knjižnično-informacijskim točkam v vseh segmentih njihovega delovanja. Informacijska služba uporabnikom posreduje podatke iz slovenskega knjižnično-informacijskega sistema COBISS/OPAC in mednarodnih podatkovnih zbirk, zagotavlja prost dostop do strokovnih časopisov ter neknjižnega gradiva.

Kot osrednja knjižnica sistema na ministrstvu za organizacijske in knjižnične enote izvaja:

 • izbor in nabavo knjižničnega gradiva,
 • strokovno obdelavo gradiva v sistemu vzajemne katalogizacije Cobiss,
 • obdelavo in distribucijo knjižnega gradiva, ki ga izdaja Služba za publicistiko ministrstva,
 • informacijsko dejavnost,
 • vodi bibliografijo strokovnih delavcev in znanstvenih raziskovalcev, ki so zaposleni na Ministrstvu za obrambo RS,
 • omogoča dostop do specializiranih e-podatkov in e-zbirk (on-line podatkovnih zbirk Jane’s, Periscope,  Stratfor in IISS) ter specializirane strokovne periodike,
 • izvaja informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
 • medknjižnično izposojo knjižničnega gradiva,
 • matično službo, ki vključuje strokovno vzpostavljanje in nadzor dislociranih knjižničnih enot,
 • izvaja promocijo svoje dejavnosti in knjižnično-informacijskih virov z javnimi predstavitvami publikacij in tematskimi razstavami,
 • sodeluje s knjižnično stroko v slovenskem prostoru, zlasti na področju medknjižnične izposoje.

V okviru Knjižnično-informacijskega in založniškega centra MO delujejo:

 • Knjižnično informacijsko založniški center MO RS (KIZC MO RS)
 • KIC Kadetnica (KIC KAD)
 • KIT Vipava

Digitalna knjižnica

Digitalna knjižnica Ministrstva za obrambo RS (DK MORS) je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na Ministrstvu za obrambo RS ali se jih kupuje za potrebe izobraževanja, usposabljanja, znanstvenoraziskovalne in strokovne potrebe na ministrstvu. Naša digitalna knjižnica ponuja publikacije, ki jih izdaja založniška služba ministrstva, zaključne naloge vojaških šol (Poveljniškoštabne šole, Šole za častnike, Šole za podčastnike), zaključne naloge zaposlenih na ministrstvu, ki imajo sklenjeno pogodbo o izobraževanju v civilnih izobraževalnih ustanovah RS, zaključna poročila CRP-MIR, raziskovalna poročila TP-MIR, znanstveni časopisi MORS.

Uporabnikom ponujamo spletne izdaje znanstvenih in strokovnih revij, katerih izdajatelj ali soizdajatelj je Ministrstvo za obrambo. Do teh gradiv lahko pridete z brskanjem po hierarhični strukturi področij ali z enostavnim oziroma naprednim iskanjem.

Digitalna knjižnica MORS vključuje tudi zbirke drugih elektronskih informacijskih virov, ki jih Knjižnično-informacijski in založniški center kupuje in so za zaposlene na ministrstvu dostopni preko spletne aplikacije DK MORS z oddaljenim dostopom, za zunanje uporabnike pa iz čitalnice KIZC in KICKAD.

Več o KIC na: https://dk.mors.si/info/index.php/sl/digitalna-knjiznica-mors

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS

Vojkova 55 a, 1000 Ljubljana

T: 01 471 25 32

F: 01 431 82 83

Naloge CVŠ:

 • načrtuje, organizira in izvaja programe vojaškega izobraževanja in usposabljanja (VIU) posameznika;
 • načrtuje, organizira in izvaja VIU posameznika v Republiki Sloveniji;
 • načrtuje in izvaja politiko napotitev na izobraževanje in usposabljanje častnikov in podčastnikov ter načrtuje in izvaja napotitve pripadnikov Slovenske vojske na VIU v Republiki Sloveniji in tujini;
 • načrtuje in izvaja znanstvenoraziskovalno delo na področju vojaških ved;
 • izdeluje, prenavlja in evalvira ustreznost vsebin programov (učnih načrtov) po posameznih stopnjah VIU posameznika;
 • načrtuje in usklajuje izdelavo vojaškostrokovne in učne literature ter znanstvenoraziskovalnih publikacij;
 • načrtuje, organizira in izvaja usposabljanja iz tujih jezikov za pripadnike Slovenske vojske in udeležence iz tujine;
 • izvaja proces priprave programov VIU posameznika;
 • organizira in v sodelovanju z visokošolskimi zavodi izvaja izobraževanja kandidatov za častnike na dodiplomskih študijskih programih ter častnikov na podiplomskih študijskih programih;
 • samostojno organizira in izvaja višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja za podčastnike Vojaški menedžment;
 • povezuje se z nacionalnimi javnimi izobraževalnimi in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami ter sorodnimi vojaškimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami v Natu in Evropski uniji;
 • sodeluje v Natovem programu DEEP;
 • usmerja razvoj VIU posameznika na vseh stopnjah;
 • načrtuje in izvaja notranje evalvacije programov VIU posameznika;
 • usklajuje delovanje služb v podporo lastnim izobraževalnim procesom, znanstvenoraziskovalni dejavnosti ter za potrebe Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in drugih.

Načrtovan razvoj Centra vojaških šol:

Center vojaških šol bo v prihodnosti še nadgradil svojo strukturo, da bi zagotovil razvoj in strukturno‑organizacijsko umestitev vojaškega izobraževanja v Slovenski vojski ter doseganje povezljivosti z javnim izobraževalnim šolskim sistemom in primerljivosti z zavezniškimi vojaškimi izobraževalnimi sistemi. Akreditirana Visoka vojaška šola kot organizacijska enota Centra vojaških šol bo del javnega izobraževalnega sistema RS. V program šolanja kandidatov za častnike Slovenske vojske bo leta 2024 uveden vojaški modul visokošolskega izobraževalnega programa prve bolonjske stopnje, ki bo potekal v Šoli za častnike. Visoka vojaška šola bo do leta 2025 razvila in začela izvedbo hibridnega programa izobraževanja prve bolonjske stopnje z vojaškim modulom na visokošolskih dodiplomskih programih. Do leta 2028 bo razvila lasten program vojaškega strokovnega izobraževanja na drugi bolonjski stopnji in zagotovila pogoje za razvoj hibridnega programa izobraževanja tretje bolonjske stopnje v sodelovanju z visokošolskimi izobraževalnimi zavodi v RS. Visoka vojaška šola bo do 2028 pripravila in izvedla postopke za akreditacijo skladno z zahtevami javnega izobraževalnega sistema v RS. Vzpostavljena bosta povezovanje prek znanstvenoraziskovalne dejavnosti z zavezniškimi in partnerskimi izobraževalnimi ustanovami ter sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi izobraževalnimi ustanovami.

Vojaško izobraževanje častnikov bomo razvijali z vključevanjem znanstvenoraziskovalne dejavnosti s poudarkom na proučevanju operativnih izkušenj Slovenske vojske, izkušenj iz sodobnih oboroženih spopadov ter vpliva novih tehnologij na razvoj Slovenske vojske. Tako bodo programi osnovnega in nadaljevalnega vojaškega izobraževanja častnikov in podčastnikov povezovali razvoj vojaškega znanja ter oblikovali prakso razvojnoraziskovalne dejavnosti. To bo temelj za nadaljnjo posodobitev programov izobraževanja častniškega in podčastniškega kadra Slovenske vojske. Nadaljevalo se bo višješolsko vojaško izobraževanje podčastnikov Slovenske vojske in zavezniških ter partnerskih držav.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava