Skip to main content

Center vojaških šol

Vojaški objekt Kadetnica

Engelsova 15, 2111 Maribor

T: 02 449 50 44

F: 02 449 51 00

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo Centra vojaških šol (CVŠ) je vojaško izobraževanje in usposabljanje za popolnitev dolžnosti v poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske, sodelovanje pri zagotavljanju doktrinarnih, razvojnih, znanstveno raziskovalnih dejavnosti in tehnološkega razvoja ter izdajateljske in založniške dejavnosti, s čimer podpira celotno SV. S sodelovanjem pri doktrinarni in znanstveno-raziskovalni dejavnostjo pa CVŠ neposredno podpira GŠSV.

Pri izvajanju aktivnosti se povezuje z javnim izobraževalnim sistemom kot tudi s primerljivimi sistemi znotraj zavezništva, predvsem pa s strukturami zavezniškega poveljstva za transformacijo.

Poslanstvo in naloge CVŠ opravlja skladno s strateškimi odločitvami načelnika GŠSV, samostojno in v sodelovanju s poveljstvi in enotami Slovenske vojske, ustreznimi organizacijskimi enotami civilnega dela ministrstva za obrambo (MORS), izobraževalnimi in znanstveno raziskovalnimi institucijami doma in v tujini, delovnimi telesi NATA in EU ter drugimi ustanovami.

SESTAVA

Katedra vojaških ved deluje kot organizacijska enota Centra vojaških šol ter izvaja vojaško izobraževanje in usposabljanje in znanstvenoraziskovalno delo na področju vojaški ved.

Sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja obsega temeljno, osnovno in nadaljevalno vojaško izobraževanje in usposabljanje. Zagotavlja sistematično in načrtno pripravo za začetne dolžnosti v vojaškem poklicu, stalno nadgrajevanje strokovne vojaške usposobljenosti, usposabljanje za značilne dolžnosti posameznega vojaškega poklica ter usposabljanje vojaških enot za učinkovito izvajanje nalog.

Sistem omogoča redne oblike izobraževanja in usposabljanja iz dela ter izobraževanje in usposabljanje ob delu in na daljavo. Po obsegu, organiziranosti in vsebini je prilagojen načrtovani strukturi in nalogam vojske ter zagotavlja takšno raven vojaške izobrazbe in usposobljenosti, ki omogoča gibljivost vojaškega kadra znotraj celotnega obrambnega sistema ter ponuja prehodnost civilnih poklicev v vojaške in nasprotno.

Katedra vojaških ved združuje nosilce predmetnih področij in predavatelje posameznih predmetov, ki izhajajo iz predmetnih področij, na vseh ravneh vojaškega izobraževanja (vojak, podčastnik, častnik, vojaški uslužbenec). Z njimi, pri izvedbi in razvoju procesa VIU, sodelujejo s posamezniki iz drugih enot vojske, katerim za izvajanje pedagoškega procesa omogočimo pridobitev ustrezne licence, pedagoške habilitacije, usposobitve, glede na nivo poučevanja. Tako so za posamezno predmetno področje oblikovani strokovni aktivi, katerih naloga je izdelati programe izobraževanja tako, da jih je skupaj z drugimi predmeti možno ustrezno akreditirati.

Poveljniško-štabna šola deluje v sestavi Centra vojaških šol in je nosilec nadaljevalnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja častnikov ter višjih vojaških uslužbencev Slovenske vojske, ob določenih pogojih tudi vodilnih in vodstvenih delavcev v državni upravi. Z vsebinami programov je primerljiva s šolami držav članic NATO, na zahtevnosti ravni pa programom podiplomskega študija v javnem izobraževalnem sistemu.

Naloge šole so izvajanje nadaljnjega izobraževanja častnikov Slovenske vojske in drugih delavcev Ministrstva za obrambo RS na vojaških dolžnostih. V program se lahko vključijo tudi pripadniki drugih oboroženih sil v okviru sil zavezništva:

 • Štabno šolanje – namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom nadporočnika.
 • Višještabno šolanje/tečaj - namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom stotnika.
 • Generalštabno šolanje - namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom podpolkovnika.

Šola lahko izvaja tudi dopolnilna funkcionalna usposabljanja poveljnikov čet in bataljonov.

Poveljniško-štabna šola deluje v Vojaškem objektu Kadetnica kjer ima učilnice, nastanitvene kapacitete in opremo, ki ji omogoča izvajanje pouka s pomočjo pametnih tabel, interneta, intraneta in uporabe e-učilnice.

ŠOLA ZA LJUDI Z JASNIM CILJEM.

Šola za častnike izobražuje in usposablja ter oblikuje izobražene in usposobljene vojaške profesionalce z visokimi etičnimi merili, ki bodo sposobni uresničevati poslanstvo Slovenske vojske doma in v tujini. Izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike temelji na uveljavljanju in krepitvi vojaških vrednot Slovenske vojske: časti, pogumu, lojalnosti, tovarištvu in predanosti ter temeljni skupni vrednoti – domoljubju.

Vizija Šole za častnike je opremiti kandidate za častnike s profesionalnimi veščinami in kompetencami, ki jim bodo omogočile delovanje v zahtevnem in izzivov polnem delovnem okolju tako doma kot v tujini. Prihodnjim častnikom Slovenske vojske želi vcepiti disciplino in kolektivni duh (esprit de corps), razviti veščine voditeljstva ter zagotoviti znanje in veščine, potrebne za vzpostavitev dobrih temeljev, na katerih bodo lahko gradili svojo profesionalno vojaško kariero.

Šola za častnike med svoje prednostne naloge uvršča tudi promocijo in skrb za ugled častnikov Slovenske vojske, uveljavljanje interesov vojaških profesionalcev in krepitev častniškega etosa.

Šola za podčastnike je organizacijska enota CVŠ, ki zagotavlja vojaško izobražene in usposobljene podčastnike ter nižje vojaške uslužbence za delo v vojski za opravljanje podčastniških dolžnosti in dolžnosti nižjega vojaškega uslužbenca v SV ter pridobitev poklica podčastnika in nižjega vojaškega uslužbenca.

Izvaja razvijanje in implementiranje znanj, spretnosti in veščin, katere pri svojem delovanju potrebujejo podčastniki. Šola usklajuje specialistično usposabljanje in organizira ter izvaja  nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje podčastnikov.

Naloge Šole za podčastnike

 • osnovno vojaško izobraževanje in usposabljanje kandidatov za podčastnike (OVIU),
 • osnovno usposabljanje kandidatov za nižje vojaške uslužbence za delo v vojski (OUDV),
 • nadaljevalno vojaško izobraževanje in usposabljanje (program za štabne in enotovne podčastnike, program višjega tečaja za podčastnike in program visokega tečaja za podčastnike,
 • sodelovanje pri razvoju sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja,
 • sodelovanje pri razvoju programov izobraževanja in usposabljanja,
 • sodelovanje s tujimi oboroženimi silami na področju izobraževanja in usposabljanja

PESEM ZA ŠOLE ZA PODČASTNIKE

Začetki Šole za tuje jezike segajo v leto 1994, ko so vse večje potrebe po mednarodnem sodelovanju in sporazumevanju v tujih jezikih pripeljale do odločitve, da za uresničevanje ciljev, ki smo si jih zastavili, potrebujemo učitelje tujih jezikov in prevajalce. V naslednjih letih je Šola za tuje jezike prevzemala vse več nalog (poučevanje, preverjanje znanja tujih jezikov, prevajanje, tolmačenje, lektoriranje in skrb za vojaško izrazoslovje).

Šola za tuje jezike zagotavlja tudi spremljanje razvoja strokovnih področij jezikovnega izobraževanja, preverjanja jezikovnega znanja, prevajanja, tolmačenja in lektoriranja ter skrbi za vključevanje novosti v razvoj novih programov.

Vizija razvoja Šole za tuje jezike je vzpostavitev razmer, v katerih hkrati z razvojem vojaških znanj spodbujamo in razvijamo tudi znanje tujega jezika/jezikov ter na ta način dolgoročno zagotavljamo kader, ki lahko opravlja vse naloge doma in v tujini. Šola za tuje jezike podpira delovanje Slovenske vojske doma in v tujini z zagotavljanjem prevajanja, tolmačenja in lektoriranja, razvojem slovenskega vojaškega izrazoslovja ter preverjanjem jezikovnega znanja.

Naloge Šole za tuje jezike so:

 • organizacija in izvedba jezikovnega izobraževanja,
 • razvoj splošnih in specialističnih jezikovnih programov,
 • razvoj, organizacija in izvedba jezikovnih testov in izpitov po merilih SVS STANAG 6001,
 • prevajanje, tolmačenje in lektoriranje,
 • skrb za razvoj slovenskega vojaškega izrazoslovja,
 • organizacija in izvedba učiteljskih tečajev,
 • sodelovanje pri oblikovanju strategije jezikovnega izobraževanja v Slovenski vojski.
 • spremlja in zagotavlja razvoj na področjih jezikovnega poučevanja, testiranja, prevajanja, tolmačenja in lektoriranja,
 • zagotavlja razvoj gradiv za poučevanje,
 • zagotavlja izdelavo jezikovnih priročnikov, glosarjev, slovarjev in podatkovnih baz,
 • sodeluje z vojaškimi šolami in strokovnjaki s specialističnih vojaških področij,
 • premlja mednarodne jezikovne dogodke in na njih aktivno sodeluje.

V okviru šole za tuje jezike delujejo tudi:

 • Oddelek mobilnih timov za poučevanje

Oddelek mobilnih timov za poučevanje zagotavlja jezikovno izobraževanje za potrebe Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo, pripadnikov Ministrstva za notranje zadeve (Policije) in pripadnikov tujih oboroženih sil. Oddelek načrtuje, pripravlja in izvaja jezikovno izobraževanje. Razvija in zagotavlja gradiva za poučevanje, spremlja razvoj strokovnega področja ter skrbi za uvajanje novosti v programe. Oddelek izvaja tečaje angleškega jezika, po potrebi pa z zunanjimi izvajalci tudi tečaje drugih jezikov.

 • Oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje

Oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje zagotavlja prevajanje, tolmačenje in lektoriranje za Slovensko vojsko in Ministrstvo za obrambo. Poleg tega skrbi za razvoj in dokumentiranje slovenskega vojaškega izrazoslovja ter pri tem sodeluje s strokovnjaki iz Slovenske vojske in znanstveno-raziskovalnih ustanov v Sloveniji in tujini.

 • Odsek za testiranje

Odsek za testiranje zagotavlja izvedbo preverjanja jezikovnega znanja za potrebe Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in tujih oboroženih sil. Odsek tudi razvija in zagotavlja gradiva za preverjanje znanja, spremlja razvoj strok ovnega področja ter skrbi za uvajanje novosti v programe.

Vsak mesec izvaja uvrstitveno testiranje in dvakrat letno (junija in decembra) izvede izpite po merilih SVS STANAG 6001.

 • Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir

V okviru Šole za tuje jezike deluje tudi Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir, katerega glavna naloga je organizacija mednarodnih tečajev angleščine ter mednarodnih tečajev za usposabljanje učiteljev in inštruktorjev na področju poučevanja in preverjanja tujih jezikov. Center je eden od Partnerskih centrov za izobraževanje in usposabljanje (PTEC), katerih delo usklajuje Natova šola v Oberammergauu. Osnovna naloga centrov je, da z mednarodnim sodelovanjem na področju izobraževanja in usposabljanja prispevajo k boljši mednarodni povezljivosti. Njihove dejavnosti zajemajo tri področja: izobraževanje in usposabljanje posameznikov, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in inštruktorjev ter mednarodno izmenjavo učiteljev in inštruktorjev.

Danes je Šola za tuje jezike organizacijska enota Centra vojaških šol. Ima 18 pripadnikov in glede na naloge, ki jih opravlja, je organizirana v Oddelek mobilnih timov za poučevanje, Oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje ter Odsek za testiranje. V njeni sestavi deluje tudi Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir. Njeno poslanstvo je, da zagotavlja jezikovno usposabljanje, preverjanje znanja tujih jezikov ter prevajanje, tolmačenje in lektoriranje. Skrbi za mednarodno primerljivost programov izobraževanja in preverjanja znanja. Je skrbnik slovenskega vojaškega izrazoslovja. Izvaja tudi jezikovno usposabljanje pripadnikov tujih oboroženih sil in strokovno usposabljanje učiteljev tujih jezikov.

Obrambno-vojaška terminologija

V zadnjih letih je oddelek naredil velik korak naprej pri razvoju in širjenju vojaškega izrazoslovja (organiziral je mednarodni posvet o slovenskem vojaškem izrazoslovju, redno objavlja terminološke teme v terminološkem kotičku revije Slovenska vojska, vzpostavil je intranetno in internetno stran o vojaškem izrazoslovju, redno pripravlja jezikovne priročnike z vojaško-strokovnih področij).

Sodelovanje Šole za tuje jezike z institucijami v mednarodnem in domačem okolju

Šola za tuje jezike je dejavna v mednarodnih organizacijah v okviru zavezništva (Bureau of International Language Coordination, NATO Standardisation Agency – Office of Terminology Coordination), s Hrvaško zelo dobro dvostransko sodeluje na področju testiranja, z Avstrijo na področju prevajanja in terminologije. Na podlagi dvostranskih sporazumov številne države slušatelje pošiljajo v mednarodne jezikovne tečaje v organizaciji Šole za tuje jezike. Šola se povezuje tudi s sorodnimi institucijami v Sloveniji (Državni izpitni center, Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Državni zbor Republike Slovenije, Komisija za standardizacijo terminologije na Ministrstvu za obrambo).

Knjižnično-informacijski in založniški center Ministrstva za obrambo (MO) je specialna knjižnica v sistemu javne uprave in osrednja knjižnica MO. Organizacijsko je umeščen v Center vojaških šol (CVŠ), s svojim delovanjem pa zagotavlja knjižnično, dokumentacijsko, informacijsko in založniško podporo vsem pripadnikom Slovenske vojske in uslužbencem MO RS ter hiter in neoviran dostop do virov, ki jih potrebujejo pri delu in izobraževanju.

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS kot osrednja knjižnica ministrstva svoje poslanstvo uresničuje skozi naloge vodenja in nudenja knjižnične podpore vsem OE v sistemu MO RS in Slovenske vojske. Za vse OE izvaja postopke nakupa, strokovne obdelave in distribucije knjižnično informacijskih virov. Poleg tega zanje izvaja matično službo. Matična služba zagotavlja in nudi strokovno podporo knjižnično-informacijskim točkam v vseh segmentih njihovega delovanja. Informacijska služba uporabnikom posreduje podatke iz slovenskega knjižnično-informacijskega sistema COBISS/OPAC in mednarodnih podatkovnih zbirk, zagotavlja prost dostop do strokovnih časopisov ter neknjižnega gradiva.

Kot osrednja knjižnica sistema na ministrstvu za organizacijske in knjižnične enote izvaja:

 • izbor in nabavo knjižničnega gradiva,
 • strokovno obdelavo gradiva v sistemu vzajemne katalogizacije Cobiss,
 • obdelavo in distribucijo knjižnega gradiva, ki ga izdaja Služba za publicistiko ministrstva,
 • informacijsko dejavnost,
 • vodi bibliografijo strokovnih delavcev in znanstvenih raziskovalcev, ki so zaposleni na Ministrstvu za obrambo RS,
 • omogoča dostop do specializiranih e-podatkov in e-zbirk (on-line podatkovnih zbirk Jane’s, Periscope,  Stratfor in IISS) ter specializirane strokovne periodike,
 • izvaja informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
 • medknjižnično izposojo knjižničnega gradiva,
 • matično službo, ki vključuje strokovno vzpostavljanje in nadzor dislociranih knjižničnih enot,
 • izvaja promocijo svoje dejavnosti in knjižnično-informacijskih virov z javnimi predstavitvami publikacij in tematskimi razstavami,
 • sodeluje s knjižnično stroko v slovenskem prostoru, zlasti na področju medknjižnične izposoje.

V okviru Knjižnično-informacijskega in založniškega centra MO delujejo:

 • Knjižnično informacijsko založniški center MO RS (KIZC MO RS)
 • KIC Kadetnica (KIC KAD)
 • KIT Vipava

Digitalna knjižnica

Digitalna knjižnica Ministrstva za obrambo RS (DK MORS) je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na Ministrstvu za obrambo RS ali se jih kupuje za potrebe izobraževanja, usposabljanja, znanstvenoraziskovalne in strokovne potrebe na ministrstvu. Naša digitalna knjižnica ponuja publikacije, ki jih izdaja založniška služba ministrstva, zaključne naloge vojaških šol (Poveljniškoštabne šole, Šole za častnike, Šole za podčastnike), zaključne naloge zaposlenih na ministrstvu, ki imajo sklenjeno pogodbo o izobraževanju v civilnih izobraževalnih ustanovah RS, zaključna poročila CRP-MIR, raziskovalna poročila TP-MIR, znanstveni časopisi MORS.

Uporabnikom ponujamo spletne izdaje znanstvenih in strokovnih revij, katerih izdajatelj ali soizdajatelj je Ministrstvo za obrambo. Do teh gradiv lahko pridete z brskanjem po hierarhični strukturi področij ali z enostavnim oziroma naprednim iskanjem.

Digitalna knjižnica MORS vključuje tudi zbirke drugih elektronskih informacijskih virov, ki jih Knjižnično-informacijski in založniški center kupuje in so za zaposlene na ministrstvu dostopni preko spletne aplikacije DK MORS z oddaljenim dostopom, za zunanje uporabnike pa iz čitalnice KIZC in KICKAD.

Več o KIC na: https://dk.mors.si/info/index.php/sl/digitalna-knjiznica-mors

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS

Vojkova 55 a, 1000 Ljubljana

T: 01 471 25 32

F: 01 431 82 83

Poslanstvo Vojaška muzeja SV je zagotoviti trajno varstvo muzejskega gradiva, ki ima kot del nacionalne in splošne kulturne dediščine vojni in vojaškozgodovinski ter splošni kulturni pomen, in razstavljanje gradiva javnosti zaradi razvijanja ter ohranjanja državljanske zavesti, domoljubne in bojne tradicije Slovencev ter zadovoljevanja kulturnih, znanstvenih in vzgojno izobraževalnih potreb.

Naloge Vojaškega muzeja SV:

 • sistematično zbira, raziskuje, proučuje in strokovno obravnava muzejsko gradivo;
 • prek logističnih enot Slovenske vojske opravlja konservatorska in restavratorska dela ter pripravlja muzejsko gradivo za trajno shranjevanje in javno razstavljanje, objavlja rezultate proučevanj gradiva in ga uporablja za kulturne, znanstvene in izobraževalne namene;
 • raziskuje vojaške arheološke značilnosti;
 • ocenjuje muzejsko vojaškozgodovinsko gradivo;
 • opravlja znanstveno raziskovalno delo ter objavlja strokovna in znanstvena dela ter izdaja priložnostne publikacije;
 • sistematično zbira in hrani strokovno literaturo s področja delovanja;
 • organizira muzejske razstave in druge oblike muzejske dejavnosti, ki imajo širši družbeni ter kulturni pomen;
 • vodi muzeološko evidenco in dokumentacijo o muzejskem gradivu ter muzejski dejavnosti;
 • posreduje muzejsko gradivo in svoje publikacije drugim muzejem ter podobnim ustanovam v državi in tujini;
 • spremlja in izmenjuje izkušnje o sodobni muzeologiji v državi in svetu;
 • organizira muzejske razstave v okviru spomeniških kompleksov velikih spopadov in bitk na Slovenskem, zlasti v obdobju osamosvojitvene vojne leta 1991;
 • organizira dejavnosti glede odpiranja muzejev rodov in služb Slovenske vojske ter spominskih sob;
 • ukvarja se s pedagoško - promocijskim in vzgojno - izobraževalnim delom;
 • prek strokovnega organa nadrejenega poveljstva načrtuje finančna sredstva za svojo dejavnost;
 • upravlja materialna in denarna sredstva ter opravlja materialno in finančno poslovanje skladno s predpisi o sredstvih in financiranju Slovenske vojske;
 • opravlja tudi druge zadeve glede muzejske dejavnosti.

Stalne zbirke Vojaškega muzeja SV:

 • zbirka lahko orožje in oprema,
 • zbirka oklepno in artilerijsko orožje ter oprema,
 • zbirka vojaško letalstvo in zračna obramba ter oprema,
 • zbirka vojaške pomorske opreme in oborožitve,
 • zbirka tekstilije in druga vojaška oprema,
 • zbirka insignij: medalje, redi, bojne oznake, oznake enot, čini, značke, plakete, pokali in table,
 • zbirka foto in medioteka,
 • zbirka arhivalije,
 • zbirka umetniških del,
 • zbirka štampiljk in pečatov.

Več informacij o Vojaškem muzeju SV na https://www.vojaskimuzej.si/

Oddelek za elektronsko izobraževanje Centra vojaških šol (OEI/CVŠ) omogoča pridobivanje znanja prek spleta, spodbuja inovativnost in ustvarjalnost udeležencev, hkrati pa omogoča večjo odzivnost in prilagodljivost usposabljanja glede na kraj, čas in vsebine, ki se lahko prilagodijo posamezniku.

Glavni cilj uvedbe elektronskega izobraževanja v SV oziroma na MO je bil vzpostaviti virtualno učilnico, ki bo dostopna po načelu 24/7 in bo omogočala izmenjavo znanja na daljavo ter bo dostopna vsem pripadnikom obrambnega sistema doma in v tujini, ki želijo dostopati do vsebin, ki jih elektronsko izobraževanje ponuja.

Del elektronskega izobraževanja je danes v vojaškem izobraževalnem sistemu del kombiniranega izobraževanja, pri katerem informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) služita zgolj kot pomoč pri tradicionalnem izobraževanju, predvsem za dostavo učnega gradiva ter komunikacijo med udeleženci in izvajalci.

Samoizobraževanje vključuje elektronske tečaje (e-tečaji) brez mentorja oziroma učitelja. Uporabniki sami izbirajo kraj in čas opravljanja študijskih obveznosti, lahko v službi, doma ali v tujini. Tak način izobraževanja je primeren za ves obrambni sistem, saj sta dostop do e-tečajev in njihova uporaba zelo preprosta, dosegljivi so na spletni strani CEI (https://cei.mors.si ).

Naloge Oddelka za elektronsko izobraževanje:

 • priprava tečajev za kombinirano in samostojno izobraževanje na podlagi konkretnih potreb SV in MO ter drugih organov v javni upravi;
 • aktivna podpora pri izvedbi programov VIU v e-izobraževanju;
 • usposabljanje izvajalcev e-izobraževanja za uporabo orodij in pripravo izobraževalnih vsebin;
 • podpora mentorjem in slušateljem v e-učilnici SV;
 • zagotavljanje delovanja strežniške in aplikativne opreme za e-izobraževanje;
 • dodeljevanje dostopov do e-učilnice uporabnikom iz SV in MO ter drugim uporabnikom iz javne uprave, ki jih to zanima (po predhodnem dogovoru);
 • vzdrževanje evidenc uporabnikov, učnih predmetov in izdajanje generiranih potrdil;
 • izmenjava znanja in izkušenj ter zagotavljanje primerljivosti e-izobraževanja z drugimi ustanovami doma in v tujini.

Naloge CVŠ:

 • Izvajanje temeljnega vojaškega usposabljanja.
 • Izvajanje programov osnovnega in dopolnilnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev ter izvaja druge programe vojaškega izobraževanja in usposabljanja državljanov RS (študentov v okviru vojaških modulov na fakultetah in visokih strokovnih šolah, šolske mladine in drugih državljanov RS).
 • Izvajanje nadaljevalnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja.
 • Razvijanje sistema in programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznikov.
 • Izvajanje usposabljanje posameznika na dolžnosti.
 • Izvajanje razvojne dejavnosti.
 • Izvajanje vojaške zgodovinske dejavnosti.
 • Izvajanje knjižnično informacijske in založniške dejavnosti.
 • Izvajanje jezikovnega usposabljanja.
 • Izvajanje prevajanja, tolmačenja in lektoriranja za potrebe Slovenske vojske in MORS.
 • Izvajanje podporne dejavnosti.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava