Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Razprave in članki

Terminološki kotiček v Reviji SV

Revija SV

Naslov in opis prispevka

  XXVI/9

Velika ali mala začetnica v vzhodni Evropi
Raba velike oziroma male začetnice v zemljepisnih imenih; poimenovanje lege na celini, poimenovanje geopolitičnih regij

  XXVI/8

Velika ali mala začetnica v zemljepisnih imenih
Raba velike oziroma male začetnice v zemljepisnih imenih; pravila za zapisovanje zemljepisnih lastnih naselbinskih in nenaselbinskih imen

  XXVI/6

Nov slovar eSSKJ na spletnem slovarskem portalu Fran – kako nastaja in kaj vsebuje
Opis, nastajanje in uporaba novega temeljnega informativno-normativnega razlagalnega slovarja sodobne knjižne slovenščine eSSKJ; predstavitev spletnega vprašalnika o najbolj poznanih slovenskih pregovorih

  XXVI/5

Terminologišče – več kot le igrišče terminologov
Opis in uporaba spletnega mesta Terminologišče, terminoloških slovarjev in terminološke svetovalnice; predstavitev terminološkega dela in oblikovanja novih terminov

  XXVI/4

Nevtralen ali nepristranski
Razlike med angleškima izrazoma »equality« in »equity« ter slovenskih ustreznic enakost, enakopravnost in pravičnost; razlike med izrazoma »neutral« in »impartial« ter ustreznic nevtralen in nepristranski

  XXVI/3

Kar se Franček nauči, to Fran zna
Predstavitev in uporaba spletnega slovarskega portala Fran ter besedilnih korpusov slovenskega jezika

  XXVI/1

Pa menda ne spet žled!
Definicije pojma žled in njegova pravilna uporaba ter prevodne ustreznice v angleškem jeziku

  XXV/12

Praznično voščilo
Primeri prazničnih voščil v slovenskem, angleškem, nemškem in francoskem jeziku; pravila za zapisovanje praznikov

  XXV/11

Ali tudi vas begajo EOD, C-IED, UXO, IED, IEDD in še kaj?
Pomenska razlaga kratic in opredelitev pojmov s specialističnega področja odstranjevanja eksplozivnih sredstev

  XXV/8

Šele ko res spoznaš sebe, lahko začneš spoznavati drugega
Pomen kulture pri učenju tujega jezika ter poznavanja svojega okolja in kulture za razumevanje tuje kulture in jezika; vojska in vojaško besedišče

  XXV/7

Minister, tajnica ali duhovnik
Obravnava lažnih prijateljev (angl. false friends); angleške prevodne ustreznice za izraze operacija, aktualen, eventualno

  XXV/6

Ali je sirova pita res vedno sirova pita?
Opredelitev pojma lažni prijatelji (angl. false friends); predstavitev slovensko-angleškega slovarja lažnih prijateljev; primeri absolutnih, kontekstualnih in psevdo lažnih prijateljev

  XXV/5

Terminološka delavnica Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje
Predstavitev poteka in dosežkov terminološke delavnice na temo gorskega bojevanja; primeri izrazov s področja gorništva in njihove prevodne ustreznice

  XXV/4

Ali ste tudi vi zmedeni?
Terminološki pregled izrazov in njihovih prevodov s področja letalstva

  XXV/3

Diverzije in diverzanti 2
Angleške prevodne ustreznice za izraze diverzant, diverzantska skupina, sabotaža, saboter; opredelitev angleških izrazov »ranger«, »commando«, »saboteur«, »guerilla«, »partisan«

  XXV/2

Diverzije in diverzanti 1
Obravnava lažnih prijateljev (angl. false friends); opredelitev in prevodne ustreznice angleškega izraza »diversion« ter slovenskih izrazov diverzija in diverzant

  XXV/1

Inventura
Pregled in kratki povzetki člankov, ki so bili objavljeni v Jezikovnem kotičku v letu 2016

  XXIV/12

Strojno prevajanje
Opis začetkov, razvoja in prihodnosti strojnega prevajanja; predstavitev statističnega strojnega prevajanja in primerov strojnih prevajalnikov, ki omogočajo prevajanje v slovenščino in iz nje

  XXIV/11

Slovenski vojaški jezik ali podjezik?
Definicija pojma podjezik, problematika opredelitve sodobnega slovenskega vojaškega jezika kot podjezika oziroma strokovnega dela splošnega jezika

  XXIV/10

Predpone za nasprotne pomene: tako majhne, pa tako nepredvidljive
Pravila za tvorjenje protipomenk v angleškem jeziku in izbiro ustrezne predpone

  XXIV/9

Natova terminologija odslej tudi na svetovnem spletu
Predstavitev Natove terminološke baze NATOTerm, njene sestave, zasnove in uporabe ter dostopnost uradne Natove terminologije na spletu

  XXIV/8

Isti ali različen pomen, to je zdaj vprašanje
Pomenska razlaga dvojic angleških izrazov »effective« in »efficient« ter »between« in »among« ter njihove prevodne ustreznice

  XXIV/7

Tak in drugačen dopust
Angleške prevodne ustreznice za izraze, ki opisujejo različne vrste odsotnosti z dela, dopusta, praznike in počitnice

  XXIV/6

Z roko v roki (za boljše prevode)
Pomen sodelovanja med jezikoslovci in področnimi strokovnjaki pri prevajanju strokovnih besedil

  XXIV/5

Slovnicoslovje
Opis problematike korpusnega jezikoslovja, vprašanja ustreznosti korpusov in intuicije pri raziskovanju slovnice in pomena spontanega govora in pisanja

  XXIV/4

Angleške besede iz strelskih jarkov
Primeri novih skovank in njihove definicije; primeri izrazov, ki izhajajo iz vojaškega izrazoslovja in se uporabljajo v vsakdanjem jeziku

  XXIV/3

Strojno prevajanje
Predstavitev sistemov za strojno prevajanje in njihove uporabnosti, prednosti in pasti

  XXIV/2

Metafore iz angleškega vojaškega izrazoslovja

  XXIV/1

Terminologija v službi in družbi človeka
Povzetek Natove konference o upravljanju terminologije in njeni glavni poudarki; najpomembnejši vidiki terminologije in njen razvoj v prihodnosti

Vojaška terminologija

Članek Vojaška terminologija je bil predstavljen na Poletni terminološki šoli, ki je potekala 4.–6. 9. 2008 na ZRC SAZU. Obsega zgodovinski pregled razvoja slovenskega vojaškega strokovnega jezika in opisuje njegov sodobni položaj ter poudarja pomembnost usklajenega in sodelovalnega odnosa jezikoslovcev z vojaškimi področnimi strokovnjaki.
> Vojaška terminologija (pdf)

Jezikoslovci in vojaški strokovnjaki z roko v roki

Prispevek objavljen v okviru strokovnih tem v Reviji Slovenska vojska letnik XVI/18, 14. november 2008.
> Jezikoslovci in vojaški strokovnjaki z roko v roki (pdf)

Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar

Prispevek je namenjen predstavitvi Angleško-slovenskega vojaškega terminološkega slovarja, ob tem pa predstavlja nekatere širše probleme in projekte, povezane s slovenskim vojaškim izrazoslovjem.
> Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar in slovensko vojaško izrazoslovje (pdf)


Center vojaških šol
Šola za tuje jezike
Poljče 28
p.p. 86
4275 Begunje na Gorenjskem

T: +386 (4) 532 3725
F: +386 (4) 532 3633
E: terminologija(at)mors.si