Domov > Struktura > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Poveljstvo sil


Poveljstvo sil Slovenske vojske
Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika


T: 01 759 42 22
F: 01 759 41 62

Poveljstvo sil Slovenske vojske (PSSV) je bilo vzpostavljeno 12. maja 2017 v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki. Neposredno je podrejeno GŠSV. Skladno s poslanstvom PSSV zagotavlja pogoje za ustrezno načrtovanje in vodenje delovanja poveljstev in enot SV v Republiki Sloveniji ter v tujini, zagotavlja stalno pripravljenost za učinkovito delovanje in nudi podporo državnim organom v sistemu zaščite in reševanja.

Poslanstvo PSSV: PSSV je združeno poveljstvo, ki zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam SV v Republiki Sloveniji in v tujini ter nudi podporo države gostiteljice. PSSV v vlogi nacionalnega poveljstva načrtuje, usklajuje, izvaja in ocenjuje napadna, obrambna in
stabilizacijska delovanja.

Naloge PSSV:

- vodi in poveljuje podrejenim poveljstvom ter enotam,
- zagotavlja namensko oblikovana poveljstva in enote,
- načrtuje usposabljanje poveljstev in enot sil SV,
- zagotavlja zahtevane stopnje pripravljenosti,
- načrtuje in uresničuje ukrepe pripravljenosti, alarmiranja in mobilizacije SV,
- načrtuje in vodi bojno in nebojno delovanje doma in v tujini,
- načrtuje uporabo, zagotavlja in spremlja pripravljenost PE za uporabo v RS (sistem
Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podpora drugim državnim organom) ter na mednarodnih operacijah in misijah,
- usklajuje in uresničuje dejavnosti civilno-vojaškega sodelovanja,
- sodeluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugimi državnimi
organi,
- sodeluje z vojaškimi poveljstvi Nata in EU ter partnerskimi državami na operativni ravni in
operativnimi poveljstvi posameznih operacij,
- zagotavlja združeno operativno sliko sil SV.