Domov > Struktura > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Generalštab Slovenske vojske


Generalštab Slovenske vojske
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
T: 01 471 22 11
F: 01 471 16 50
E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Generalštab Slovenske vojske je organ v sestavi Ministrstva za obrambo in hkrati najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje Slovenski vojski.
Temeljni namen in poslanstvo uresničuje z izvajanjem strokovnih nalog, ki se nanašajo na načrtovanje in razvoj sil, organizacijo, usposabljanje in delovanje Slovenske vojske. Zagotavlja vojaško-strokovno podporo ministru za obrambo, predsedniku Vlade Republike Slovenije in predsedniku Republike Slovenije ter politične odločitve pretvarja v vojaške. Zagotavlja povezave za sodelovanje in delovanje Slovenske vojske v mednarodnih integracijah.


Poslanstvo


Poslanstvo Generalštaba Slovenske vojske je zagotoviti učinkovito podporo funkciji poveljevanja načelniku Generalštaba ter zagotoviti strokovne podlage in vire za razvoj, delovanje ter vzdrževanje zahtevane ravni pripravljenosti Slovenske vojske.

> Organigram (PDF) 


Naloge


Generalštab Slovenske vojske:
• vodi profesionalizacijo in transformacijo Slovenske vojske,
• vodi standardizacijo v NATO in EU,
• pripravlja vojaške nasvete ministru za obrambo,
• načrtuje sile, razvoj zmogljivosti, modernizacijo in organizacijo Slovenske vojske,
• vodi in izvaja kadrovsko politiko, načrtuje popolnitve in ravnanja s kadri Slovenske vojske,
• načrtuje razvoj in usmerja logistično podporo Slovenske vojske,
• načrtuje in upravlja s finančnimi viri Slovenske vojske,
• načrtuje in zagotavlja materialne vire za povečanje zmogljivosti Slovenske vojske,
• načrtuje in razvija vojaško infrastrukturo,
• usmerja izobraževanje in usposabljanje v Slovenski vojski,
• usmerja in načrtuje uporabo in delovanje Slovenske vojske doma in v tujini,
• načrtuje in krizno upravlja za Slovensko vojsko,
• ugotavlja in poroča o pripravljenosti Slovenske vojske,
• organizira in izvaja štabne in funkcijske nadzore,
• načrtuje in usmerja vojaško-obveščevalne dejavnosti in varnostne naloge v Slovenski vojski,
• izdeluje poročila in izmenjuje podatke z mednarodnimi organi (NATO, EU, OZN, OVSE),
• usmerja in razvija sistem varovanja tajnih podatkov v Slovenski vojski,
• usmerja razvoj komunikacijsko-informacijskih sistemov,
• izvaja upravno-strokovne in nadzorstvene naloge, povezane z nadzorom plovnosti in certifikacijo vojaških zrakoplovov, licenciranjem vojaškega letalskega in drugega vojaškega letalskega strokovnega osebja, vojaškim zračnim prometom ter nadzorom in kontrolo zračnega prostora,
• izvršuje mednarodne pogodbe pri nadzoru oborožitve in sodelovanja na področju razoroževanja,
• določa in izvaja politiko strateškega komuniciranja ter politike odnosov z javnostmi in načrtuje promocijo,
• načrtuje in organizira mednarodno vojaško sodelovanje na strateški ravni,
• usmerja delovanje vojaških predstavništev Slovenske vojske v tujini,
• načrtuje in usmerja delovanje duhovne oskrbe,
• načrtuje in usmerja delovanje in izvajanje celostne skrbi ter
• sodeluje pri skupnih nalogah Ministrstva za obrambo in ostalih upravnih organov.

Vojaški letalski organ