Domov > Struktura > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Enota za podporo Generalštaba Slovenske vojske


Enota za podporo Generalštaba Slovenske vojske
Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika


T: 01 759 41 18
F: 01 759 43 48

Enota za podporo (EPOD) Generalštaba Slovenske vojske zagotavlja podporo delovanja generalštaba in vodenje organizacijskih enot generalštaba preko administrativne kontrole, ki vključuje kontrolo nad viri in opremo, kadrovske zadeve, usposabljanje posameznikov in enot, pripravljenost, mobilizacijo in demobilizacijo, disciplinske ukrepe in ostale zadeve, ki niso vključene v operativne naloge.

Naloge

– vodenje in koordinacija delovanja organizacijskih enot EPOD;
– sodelovanje in koordinacija s štabnimi organi generalštaba pri strokovnem usmerjanju dela organizacijskih enot EPOD po funkcionalnih področjih;
– izvajanje finančne podpore za organizacijske enote EPOD za mirnodobno strukturo Slovenske vojske v tujini in za generalštab;
– podpora generalštaba na področju usposabljanja in tekočega vzdrževanja objektov;
– zagotavljanje delovanja podregistra Nata in upravljanje z dokumentarnim gradivom Nata/EU;
– urejanje dokumentarnega gradiva Slovenske vojske.

Sestava

EPOD ima v svoji neposredni sestavi Oddelek za delo z dokumentarnim gradivom, podregister Nata, Enoto za zagotovitev delovanja generalštaba in Enoto vojašnice Ivana Cankarja.

 

Administrativno podrejene organizacijske enote EPOD so:

 Enota za komunikacijske in informacijske sisteme (EKIS)

Poslanstvo EKIS:

• zagotavljanje delovanja komunikacijskih in informacijskih sistemov ter podpore poveljevanja in kontrole na strateškem in operativnem nivoju Slovenske vojske;
• zagotavljanje delovanja komunikacijskih in informacijskih sistemov Slovenske vojske doma in v tujini, v stacionarnih in delno v premičnih pogojih.

 Center za združeno usposabljanje (CZU)

Poslanstvo CZU:

• izvajanje usposabljanja in ocenjevanja usposobljenosti pripadnikov, poveljstev in enot Slovenske vojske;
• vodenje in upravljanje s poligoni, njegovimi vadišči, strelišči, infrastrukturnimi objekti in sredstvi v okviru Osrednjega vadišča Slovenske vojske.

 Enota za protokol, ki jo sestavljata Garda in Orkester Slovenske vojske (EPROT)

Poslanstvo EPROT:

• načrtovanje, organizacija in izvedba vseh vrst gardnih, glasbenih in vojaških protokolarnih nalog (sprejemi z vojaškimi častmi, častne straže, kordonski postroji, pogrebi z vojaškimi častmi, žalne in druge slovesnosti, usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske za izvajanje osnovnih protokolarnih nalog, izvajanje koncertne snemalne dejavnosti …).

 Enota za elektronsko bojevanje (EEB)

Poslanstvo EEB:

• zagotavljanje elektronskega zbiranja obveščevalnih podatkov iz virov elektromagnetnega sevanja na strateški, operativni in taktični ravni ter pogojev za vzpostavitev nadvlade v elektromagnetnem spektru.

 Specializirana enota vojaške policije (SEVP)

Poslanstvo SEVP:

• izvajanje specialističnih nalog vojaške policije ter zagotavljanje vojaške policijske podpore enotam Slovenske vojske doma ter v mednarodnih operacijah in misijah;
• zagotavljanje delovanja kriminalistov v Slovenski vojski.

 Športna enota Slovenske vojske (ŠPE) 

Poslanstvo ŠPE:

• podpora športu, razvoju gibalnih sposobnosti in promociji športa v Slovenski vojski;
• vodenje vrhunskega športa v Slovenski vojski;
• izvajanje sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev (Slovenska vojska zaposluje do 70 vrhunskih športnikov). Seznam vrhunskih športnikov, zaposlenih v Slovenski vojski (priloga).