Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Vstopni pogoji, selekcijski postopki in obveznosti pred začetkom šolanja


Vstopni pogoji:

1 Starostna omejitev

 • Častnik – splošno: starost do 30 let v letu opravljanja selekcije oziroma v skladu z razpisnimi pogoji  kadrovske službe.
 • Častnik – pilot: Starost do 27 let v letu opravljanja selekcije oziroma v skladu z razpisnimi pogoji  kadrovske službe.

2 Potrebna izobrazba

 • Častnik – splošno: najmanj I. bolonjska stopnja.
 • Častnik – pilot: diploma Fakultete za strojništvo, smer letalstvo (prometni pilot letala ali prometni pilot helikopterja).

3 Splošni vstopni pogoji za kandidate za častnike

 • Najmanj I. bolonjska stopnja do roka, ki je določen v letnem razpisu.
 • Samo slovensko državljanstvo.
 • Brez zdravstvenih omejitev.
 • Telesna višina najmanj 160 cm.
 • Brez varnostnih zadržkov.
 • Nekaznovanost.

4 Dodatni vstopni pogoji za kandidate za častnike – pilote:

 • Diploma Fakultete za strojništvo, smer letalstvo (prometni pilot letala ali prometni pilot helikopterja), do roka, ki je določen v letnem razpisu.
 • Veljavno zdravniško spričevalo za 2. razred (Medical certificate Class 2).
 • Izpolnjeni pogoji za pridobitev zdravniškega spričevala za 1. razred (Medical certificate Class 1).
 • Veljavno dovoljenje športnega pilota (private pilot licence – PPL).
 • Aktivno znanje angleškega jezika (75 odstotkov na testiranju ALCPT).

  Šola za častnike - šola za ljudi z jasnim ciljem

Vstopni pogoji, selekcijski postopki

Izobraževanje in usposabljanje

Vojaški tabor

Mednarodno sodelovanje

Civilno-vojaško sodelovanje

Promocija častniškega poklica

Selekcijski postopek

Prijava na selekcijski postopek

Večinoma Generalštab Slovenske vojske objavi razpis za selekcijo enkrat letno, in sicer marca ali aprila. Kandidat, ki želi pristopiti k selekcijskemu postopku, mora izpolniti vse obveznosti v skladu z razpisom. Razpis je objavljen na internetni strani Postani vojak in tudi na intranetih straneh Slovenske vojske. 


Izvedba selekcijskega postopka za častnike

Prvi del preverjanja

V prvem delu se preveri, če je kandidat oddal prijavo v skladu z razpisom in če ustreza začetnim merilom (starost kandidata, končana izobrazba, državljanstvo …). Sledi preverjanje potrdil o izobrazbi in varnostno preverjanje kandidatov. Kandidat, ki izpolnjuje te pogoje, se napoti na preventivni zdravstveni pregled, na podlagi katerega se izda zdravniško spričevalo, ki mora biti zaključeno z oceno 1 (brez zdravstvenih omejitev).

Drugi del preverjanja

V ta del preverjanja sodita:

Tretji del preverjanja

Zadnji del preverjanja se izvede v terenskih pogojih dela in načeloma traja pet dni.  Kandidati so v tem delu izpostavljeni večjim obremenitvam, terenskemu spanju ter pomanjkanju spanca in hrane.

Zajema naslednje aktivnosti:

 • preverjanje gibalnih sposobnosti po standardu Slovenske vojske (norme PGS);
 • urjenje osnovnih vojaških postopkov (postrojila, individualne veščine …);
 • vzdržljivost v stresnih razmerah in pri posebnih obremenitvah:
  • dva nočna pohoda,
  • dva pohoda z delovnimi točkami v razdalji do 20 km;
 • ocenjevanje psihološke primernosti (v terenskih delovnih razmerah):
  • preverjanje strahu pred višino in zaprtim prostorom,
  • spremljanje vedenja kandidatov pri delu pod obremenitvami in stresom;
 • preverjanje voditeljskega potenciala;
 • intervju poveljnika Šole za častnike pogovor s poveljnikom Šole za častnike (lahko se izvede tudi v drugem delu selekcije).

Priporočila za pripravo na selekcijski postopek

Terenski del selekcije je dokaj zahteven del preverjanja, ki od kandidata zahteva na prvem mestu željo in ambicijo to preverjanje opraviti. V sklopu izvedbe se kandidate na selekciji ocenjuje predvsem s psihološkega vidika in voditeljskih sposobnosti. Ob naporih in utrujenosti so te sposobnosti sicer pri vsakemu drugačne, a kljub vsemu se zmanjšujejo. Fizična kondicija je za dobro psihično stanje osnova. 

Razvrstitev kandidatov

Kandidate, ki so uspešno opravili vse dele selekcije, se glede na njihove dosežke razvrsti od najboljšega do najslabšega. Seznam kandidatov se posreduje Generalštabu Slovenske vojske, ki na podlagi seznama in prioritet (ki so opisane v letnem razpisu) opravi izbor kadra za šolanje na Šoli za častnike.


Obveznosti pred začetkom šolanja na Šoli za častnike

Pred vstopom v Šolo za častnike morajo kandidati opraviti naslednja usposabljanja:


 1. Temeljno vojaško strokovno usposabljanje (TVSU) v Veščinskem centru Vipava
  Kandidati, ki so pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in kandidati, ki imajo opravljeno prostovoljno služenje vojaškega roka, se ne napotijo na TVSU.
 2. Temeljno vojaško usposabljanje (TVU) kandidatov za častnike – 2. faza
  Na to usposabljanje se napoti vse kandidate za častnike, ne glede na to, ali so pripadniki stalne sestave, in ne glede na njihov čin.