Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS
Vojkova 55 a, 1000 Ljubljana
T: 01 471 25 32
F: 01 431 82 83

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS je specialna knjižnica v sistemu javne uprave in osrednja knjižnica MO RS. Organizacijsko je umeščen v Center vojaških šol (CVŠ), s svojim delovanjem pa zagotavlja knjižnično, dokumentacijsko, informacijsko in založniško podporo vsem pripadnikom Slovenske vojske in uslužbencem MO RS ter hiter in neoviran dostop do virov, ki jih potrebujejo pri delu in izobraževanju.

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS kot osrednja knjižnica ministrstva svoje poslanstvo uresničuje skozi naloge vodenja in nudenja knjižnične podpore vsem OE v sistemu MO RS in Slovenske vojske. Za vse OE izvaja postopke nakupa, strokovne obdelave in distribucije knjižnično informacijskih virov. Poleg tega zanje izvaja matično službo. Matična služba zagotavlja in nudi strokovno podporo knjižnično-informacijskim točkam (KIT-om) v vseh segmentih njihovega delovanja. Informacijska služba uporabnikom posreduje podatke iz slovenskega knjižnično-informacijskega sistema COBISS/OPAC in mednarodnih podatkovnih zbirk, zagotavlja prost dostop do strokovnih časopisov ter neknjižnega gradiva.

Naloge Knjižnično-informacijskega in založniškega centra MO RS


Kot osrednja knjižnica sistema na ministrstvu za organizacijske in knjižnične enote izvaja:

 • izbor in nabavo knjižničnega gradiva,
 • strokovno obdelavo gradiva v sistemu vzajemne katalogizacije Cobiss,
 • obdelavo in distribucijo knjižnega gradiva, ki ga izdaja Služba za publicistiko ministrstva, 
 • informacijsko dejavnost, 
 • vodi bibliografijo strokovnih delavcev in znanstvenih raziskovalcev, ki so zaposleni na Ministrstvu za obrambo RS,
 • omogoča dostop do specializiranih e-podatkov in e-zbirk (on-line podatkovnih zbirk Jane’s, Periscope,  Stratfor in IISS) ter specializirane strokovne periodike,
 • izvaja informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 
 • medknjižnično izposojo knjižničnega gradiva,
 • matično službo, ki vključuje strokovno vzpostavljanje in nadzor dislociranih knjižničnih enot,
 • izvaja promocijo svoje dejavnosti in knjižnično-informacijskih virov z javnimi predstavitvami publikacij in tematskimi razstavami,
 • sodeluje s knjižnično stroko v slovenskem prostoru, zlasti na področju medknjižnične izposoje.

Sestava Knjižnično-informacijskega in založniškega centra MO RS

 • Knjižnično informacijsko založniški center MO RS (KIZC MO RS)
 • KIC Kadetnica (KIC KAD)
 • KIT Vipava
 • Digitalna knjižnica

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS (KIZC MO RS)

Vojkova 55 a, 1000 Ljubljana
T: 01 471 25 32
F: 01 431 82 83

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS sodeluje kot aktivni član v Nacionalnem vzajemnem bibliografskem sitemu Cobiss, kar pomeni, da prevzema obveznosti in naloge, ki iz tega izhajajo. Tako sodeluje v procesih vzajemne katalogizacije, knjižnično gradivo iz zaloge Knjižnično-informacijskega centra MO RS pa je javno dostopno v elektronskem katalogu Cobiss, do katerega prosto dostopajo zainteresirani uporabniki. Prav tako med njegove naloge spada vodenje bibliografije strokovnih delavcev in raziskovalcev tako Ministrstva za obrambo RS kot pripadnikov Slovenske vojske.

KIC Kadetnica (KIC KAD)

Kadetnica
Engelsova 15, 2111 Maribor, p.p. 1331
T: 02 449 51 89
F: 02 449 51 90
kadetnica.kic(at)mors.si

Knjižnica v mariborski Kadetnici je največja knjižnična enota v sestavi Knjižnično informacijsko založniškega centra MO RS; je specialna knjižnica z visokošolskim načinom delovanja in je namenjena predvsem podpori vojaškega izobraževalnega sistema ter znanstveno-raziskovalni dejavnosti  v Slovenski vojski. Pokriva potrebe Centra vojaških šol v Mariboru, zlasti Poveljniško-štabne šole, Šole za častnike, Vojaškega muzeja…

KIT Vipava

Vojašnica Janka Premrla–Vojka
Beblerjeva 28, 5271 Vipava
T: 05 365 30 50

KIT Vipava je dislocirana enota knjižnice, ki deluje pod strokovnim vodstvom matične knjižnice v Ljubljani.

Digitalna knjižnica

Digitalna knjižnica MORS (DKMORS) je dostopna na internetu na naslovu http://dk.mors.si

Do Digitalne knjižnice MO RS lahko dostopajo vsi zaposleni na MO RS, ne glede na fizično lokacijo ali specifiko delovnega mesta, ker zagotavlja enake možnosti dostopa do informacij vsem pripadnikom Slovenske vojske, kar je izrednega pomena zaradi razpršenosti rednih in rezervnih enot Slovenske vojske in različnih kriznih žarišč, kjer delujejo pripadniki. Digitalna knjižnica  omogoča dostop do publikacij, ki jih izdaja založniška služba ministrstva, zaključnih nalog vojaških izobraževalnih programov in zaključnih nalog zaposlenih na ministrstvu, ki imajo sklenjeno pogodbo o izobraževanju v civilnih izobraževalnih ustanovah, zaključnih poročil CRP-MIR, raziskovalnih poročil TP-MIR in znanstvenih časopisov MORS. Zaposlenim na MORS nudi tudi dostop do plačljivih virov IHS Jane's, Military Periscope, Stratfor, ProQuest in EBSCO.

Seznam izdane vojaško strokovne literature od leta 2008

Literatura je dostopna v KIZC Ljubljana, KIZC KAD v Mariboru in v digitalni knjižnici https://dk.mors.si.

>> Seznam (PDF)