Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sodobni vojaški izzivi - leto 2018

Petra Culetto, Jure Himelrajh

PESCO – NA POTI K EVROPSKI VARNOSTNI IN OBRAMBNI UNIJI ALI ŠE EN SPODLETEL POSKUS EVROPSKE SKUPNOSTI?
PESCO – ON THE WAY TO A EUROPEAN SECURITY AND DEFENCE UNION OR ANOTHER DEAD END?

Povzetek: V članku sta predstavljena razmeroma celovit pregled dejavnikov, ki so pripeljali do Stalnega strukturnega sodelovanja, in dejanski politični postopek, vključno s pravnimi določili, ki so omogočili notifikacijo v EU in Sloveniji, ter s pogoji, ki bodo morali biti izpolnjeni, da bo Pesco uspešen. Vse od druge svetovne vojne si je Evropska skupnost prizadevala oblikovati tesnejše vezi na področju obrambe. Eden glavnih prebojev se je zgodil decembra 2017, ko so članice EU po več kot šestih desetletjih usklajevanja in dogovarjanja aktivirale nekatere manj vidne člene Lizbonske pogodbe ter tako vzpostavile stalno strukturno sodelovanje na obrambnem področju. Glavni namen Pesca sta nadaljnja integracija in poglobitev sodelovanja na varnostnem in obrambnem področju. S priključitvijo Pescu so države članice potrdile svojo pravno zavezujočo odločitev, da bodo izboljšale učinkovitost na področju koordinacije in sodelovanja, obrambnih investicij, postavitve zmogljivosti in operativne pripravljenosti. Najpomembnejši dejavniki, ki bodo prispevali k uspešnosti Pesca, so ohranjanje obrambnih in varnostnih vprašanj visoko na evropski politični agendi in izpolnjevanje prevzetih obveznosti.

Abstract: This article aims at providing the reader with a fairly comprehensive overview of the conditions that have led to PESCO and the actual political process of, including the legal provisions for, getting PESCO notified in the EU and in the Republic of Slovenia. Also, the authors analyse the conditions that need to be met for PESCO to be successful. Ever since the Second World War, the European Community has been struggling to form closer ties in the area of defence. One of the major breakthroughs took place in December 2017, when member states activated some of the less publicised articles of the Lisbon Treaty and thus established a permanent structured cooperation in the area of defence. The main purpose of PESCO is to further integrate and strengthen cooperation in the field of security and defence. By joining PESCO, member states have confirmed their legally binding commitment to improve efficiency with regard to coordination and cooperation, military investment, capability development and operational readiness. For PESCO to be successful, it is crucial that the EU keeps defence and security issues high on the European political agenda and that member states fulfil their commitments.

Anže Rode
STRATEGIJA IN VOJAŠKE ZMOGLJIVOSTI ZA ODVRAČANJE
STRATEGY AND MILITARY DETERRENCE CAPABILITIES

Povzetek: Za zagotavljanje varnosti mora Slovenija v prihodnji strategiji upoštevati tudi silo, še posebej pri odvračanju groženj. Ob upoštevanju omejenih virov in spremenljivega, izzivov polnega okolja, je težko najti celovito strategijo, ki bi omogočala varnost, napredek in ekonomski razvoj Slovenije. Rešitev vidimo v odvračanju, tako z zavezniki kot z lastnimi silami. Da bi bili verodostojen partner v zavezništvu, moramo prevzeti svoj delež bremena in razviti lastne, z zavezniki dogovorjene zmogljivosti. Z vojaške perspektive so vidni trije pomembni elementi sprejemljive strategije: močno zavezništvo, razvite lastne vojaške zmogljivosti in odpornost družbe. Pri razvoju zmogljivosti mora Slovenska vojska upoštevati dogovorjeno metodologijo. Ključnega pomena za uspešen razvoj zmogljivosti in bojevanje v »večdimenzionalni bitki« je poveljevanje s poslanstvom.

Abstract: Slovenia will use coercion – deterrence by denial in particular – as a basic concept for Slovenia’s future defence strategy. Taking into account scarce resources, and a dynamic and volatile environment, it is difficult to find a wholly adequate strategy to provide for the safety, progress, and economic development of Slovenians. Deterrence – created by both our own capabilities and those gained through NATO membership – is our best way forward. In order to be a reliable partner in NATO Slovenia must carry its share of the burden, and develop its own capabilities. From a military perspective, there are three key elements for successful strategy: strong alliances, well-developed national military capabilities, and the resilience of society. In developing its military capabilities the Slovenian Armed Forces (SAF) must apply a DOTMLPF framework. Here we see mission command as pivotal for success in development and in Multi Domain Battle.

József Padányi, László Földi
MODERNIZACIJA V MADŽARSKI VOJSKI
MODERNISATION WITHIN THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES

Povzetek: V vsaki državi je najpomembnejša dolžnost vlade zagotoviti varnost državljanov. Skladno s tem se je vlada Republike Madžarske odločila, da z ukrepi o modernizaciji madžarskega obrambnega resorja in njegovega paradnega konja, madžarske vojske, ni več mogoče odlašati. Program za vojaški razvoj Zrinyi 2026 in sredstva, ki so v okviru njega zagotovljena, so tako po dolgem času omogočili nekaj pomembnih izboljšav v zmogljivostih madžarske vojske. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj segmentov teh izboljšav. Začeli bomo s kratkim opisom trenutnih varnostnih razmer na Madžarskem in njenih varnostnih izzivov ter predstavili nekaj odzivov nanje. Predstavili bomo tudi glavne mejnike v razvoju vojaških zmogljivosti in opisali korake za izboljšanje organizacije, opreme, kadra in usposabljanja.

Abstract: The security of citizens in every country is the main responsibility of the government. By accepting this, the Government of Hungary decided that it was no longer possible to postpone the modernisation of defence and its main attribute, the Hungarian Defence Forces. The Zrinyi 2026 military development programme and the resources alongside it make it possible for there to be tangible improvement in the capabilities of the Hungarian Defence Forces after a long delay. In this article we illustrate some of its segments, starting with a short description of the present security situation in Hungary, its security challenges and possible solutions to them. We will also demonstrate the main developments of the military capabilities, describing the steps in the improvement of organisations, equipment, personnel and training.

Viktor Potočnik
OKLEPNI TRANSPORTER ALI BOJNO VOZILO PEHOTE V SREDNJI BATALJONSKI BOJNI SKUPINI
ARMOURED PERSONNEL CARRIER OR INFANTRY FIGHTING VEHICLE IN A MEDIUM INFANTRY BATTALION GROUP

Povzetek: V članku je predstavljen poseben izziv, ki mu je, po mnenju avtorja, izpostavljena Slovenska vojska z novim paketom ciljev zmogljivosti 2017. Ta namreč predvideva vzpostavitev srednjih bataljonskih bojnih skupin (SrBBSk) z vozili, ki so opremljena s 30 mm topom. Srednja bataljonska bojna skupina predvideva opremljenost z oklepnimi transporterji, zato njeno bojevanje temelji na manevru izkrcane pehote, ne pa na samostojnem bojevanju vozila, ki pehoto izkrca le, če je treba. V tej luči vsebuje opremljanje vozil s 30 mm topom nekaj strokovnih neznank. Menimo, da bo treba za take srednje BBSk najti drugačne doktrinarne rešitve, ki pa jih v Slovenski vojski trenutno nimamo. Nekatere možnosti predstavljamo v tem članku.

Abstract: This article highlights a specific challenge brought into the Slovenian Armed Forces with the latest NATO Capability Targets 2017. This calls for the delivery of Medium Infantry Battalion Groups, equipped with Infantry Fighting Vehicles (IFVs) mounted with cannons. The Medium Infantry Battalion Group, according to the latest NATO capability codes and capability statements (2016), is to be equipped with armoured personnel carriers; consequently its manoeuvre is based on dismounted infantry and not the vehicle. In light of that, equipping the Medium Infantry Battalion Group with a 30mm cannon presents some issues. We need to have a clear doctrinal answer on its employment. Some of the options are presented in this article.

József Kis-Benedek
DŽIHADIZEM IN RADIKALIZACIJA V IZBRANIH REGIJAH EVROPE, BLIŽNJEGA VZHODA IN SEVERNE AFRIKE – ŠTUDIJA PRIMERA
JIHADISM AND RADICALISATION IN SELECTED REGIONS OF EUROPE, THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA – A CASE STUDY

Povzetek: Terorizem in z njim povezani pojavi, kot sta radikalizem in džihadizem, so eni največjih izzivov našega časa. S predstavitvijo primerov v nekaterih pomembnih državah avtor analizira vzroke in posledice terorizma. Pomembno je, da se pri tej tematiki osredotočimo le na nekaj držav, saj se vzroki za radikalizem in džihadizem razlikujejo in s časom spreminjajo ne le znotraj regije, temveč tudi znotraj posameznih držav. Radikalizem in džihadizem sta večinoma tesno povezana s kriznimi območji. Poleg analize tematike so v študijo vključeni tudi predlogi za obvladovanje in reševanje tega problema.

Abstract: One of the biggest challenges of our time is terrorism and its concomitant phenomena, such as radicalism and jihadism. The author analyses the causes and consequences of terrorism by describing relevant cases in certain significant countries. Reducing this topic to some concrete countries only is important, because the causes of radicalism and jihadism are different and can change over time not only across a region, but also within a single country. Radicalism and jihadism are mostly closely connected to crisis areas. Beyond the analysis of this topic, the study also touches upon proposals to handle and solve this problem.

Liliana Brožič
RECENZIJA
»POŠTENA OBRAMBA« THOMASA DURELLA YOUNGA

Liliana Brožič
REVIEW
»HONEST DEFENSE« BY THOMAS DURELL YOUNG