Izjava o etiki objavljanja in morebitnih zlorabah pri objavljanju

Izjava o etiki objavljanja in morebitnih zlorabah pri objavljanju

• Poslanstvo Sodobnih vojaških izzivov

Poslanstvo, vizija, cilji in uredniška politika Sodobnih vojaških izzivov (SVI) so objavljeni v Programu dela uredniškega odbora Sodobnih vojaških izzivov, ki ga uredniški odbor obravnava in sprejme vsako leto jeseni za naslednji dve leti. Dokument je objavljen na spletnih straneh publikacije.

Ena izmed nalog uredniškega odbora SVI je izdajati publikacijo skladno z dogovorjenimi mednarodnimi standardi in uredniško strategijo ter spodbujati kritično in inovativno znanstveno in strokovno misel med pripadniki Slovenske vojske in širše v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Prispevki, objavljeni v Sodobnih vojaških izzivih, niso uradno stališče Slovenske vojske ali organov, iz katerih so avtorji prispevkov.

• Dolžnosti urednika in članov uredniškega odbora

Urednik je odgovoren za odločitev o tem, kateri članki so dovolj kakovostni za objavo v publikaciji SVI, uredniški odbor pa sprejme končno odločitev o tem, kateri članki bodo objavljeni.

Urednik in uredniški odbor morata slediti dogovorjenim standardom, poslanstvu, viziji, ciljem ter uredniški politiki SVI, da bi dosegli najvišje standarde, ki veljajo na področju priprave in izdajanja znanstveno-strokovne literature.

• Dolžnosti urednika

Urednik se pri svojem delu posvetuje z recenzenti in člani uredniškega odbora.

Načelo poštenosti: urednik oceni ustreznost intelektualne vsebine člankov ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, izvor, državljanstvo in politično prepričanje avtorjev.

Načelo zaupnosti: urednik in člani uredniškega odbora ne smejo razkrivati podatkov o avtorjih ali vsebini prejetih člankov nikomur drugemu in za noben drugi namen razen osebam, ki so neposredno vpletene v postopek nastajanja publikacije, dokler publikacija ni pripravljena za tisk in javno objavljena.

• Dolžnosti recenzentov

Prispevek k uredniškim odločitvam: recenzent z recenzijo pomembno prispeva k odločitvi urednika o možnosti izboljšanja članka in k nadaljnji komunikaciji z avtorjem, da bi končna različica članka dosegla najboljšo kakovost.

Odzivnost recenzenta: recenzent pripravi recenzijo v dogovorjenem roku.
Če oceni, da mu to časovno ne bo uspelo, o tem obvesti urednika.

Če oceni, da za ocenjevanje področja, ki je tema članka, ni dovolj strokoven, odstopi od opravljanja recenzije in o tem nemudoma obvesti urednika.

Načelo zaupnosti: recenzenti morajo vsa gradiva, ki jih prejmejo v recenzijo, obravnavati kot zaupno gradivo. Ne smejo jih kazati ali kako drugače deliti ali razpravljati o njih z drugimi.
Enako velja za recenzente, ki so odstopili od opravljanja recenzije.

Standardi objektivnosti: recenziranje mora biti objektivno. Osebne kritike recenzentom niso dovoljene. Recenzenti morajo svoja mnenja in priporočila jasno in argumentirano opredeliti tako, da bo avtor članka razumel, kako naj članek izboljša.

Konflikt interesov: recenzent mora ideje, mnenja in podatke, ki jih je pridobil v času recenziranja članka, obravnavati kot zaupne in jih ne sme uporabljati za svojo osebno korist ali posredovati drugim kot svoje. Člankov v recenzijo ne smejo prejemati recenzenti, pri katerih bi lahko nastal konflikt interesov, ki izhaja iz konkurenčnega ali kakega drugega razmerja, pri katerem nastaja konflikt interesov z organizacijo, zaposlenimi ali avtorjem članka v kakršni koli povezavi z vsebino članka, ki je predmet recenzije.

Dolžnosti avtorjev

• Standardi poročanja: Avtorji, ki v svojih prispevkih pišejo o izvirnih raziskavah in svojih ugotovitvah o njih, morajo v članku natančno in objektivno poročati o njih tako, da jih drugi avtorji lahko navajajo. Napačno oziroma netočno navajanje velja za neetično.

• Izvirnost in plagiatorstvo: avtorji člankov morajo dosledno upoštevati izbrani mednarodni način citiranja, pri čemer morajo jasno označiti, kaj so citati ali povzetki drugih avtorjev in kaj so njihove lastne ugotovitve, sklepi in predlogi. Kadar o vsebinah ni mogoče navesti virov ali avtorjev, ker še niso bile objavljene, je treba navesti druge oblike virov, ki jih je treba dosledno navajati in imeti izjave teh oseb ali virov, ki se z objavo njihovih izjav, intervjujev ali drugih oblik pridobljenih informacij strinjajo. V seznamu literature in virov navajajo izključno dela, ki so jih v članku uporabili. Vse oblike plagiatorstva so nezaželene in veljajo za neetično ravnanje.

• Večkratno objavljanje istih vsebin: objavljanje istih ali zelo podobnih vsebin pri različnih založnikih bo razumljeno kot hiperprodukcija ali samoplagiatorstvo. Tako ravnanje je nezaželeno in velja za neetično.

• Avtorstvo članka: avtorji članka so le tisti avtorji, ki so pomembno prispevali k nastanku raziskovane teme oziroma pisanju dela. Preden avtor odda besedilo za objavo, se morajo vsi soavtorji strinjati s pripravljenim besedilom in soglašati, da se objavi.

• Konflikt interesov: avtorji člankov morajo jasno zapisati, kdo je projekt, o katerem pišejo, financiral in čigava last so rezultati projekta, ter priložiti soglasje lastnika za njihovo objavo. Pomembno je, da urednika obvestijo o morebitnem konfliktu interesov, ki lahko pomembno vpliva na vsebino članka, ugotovitve ali predloge iz članka ali na druge posameznike, skupine ali organe, ki so s to vsebino povezani.

• Napake, ki bistveno vplivajo na objavljeno delo: če avtor ali več avtorjev ugotovi, da je pri objavi članka prišlo do bistvene napake, morajo o tem nemudoma obvestiti urednika, da morebitno napako odpravi ali se nanjo odzove.