Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.02.2012

Zaposlitev v Slovenski vojski postaja privilegij

Vlada Republike Slovenije je že v preteklem obdobju v kadrovskem načrtu določila  zgornjo mejo števila zaposlenih v Slovenski vojski (SV), in sicer je določeno 7600 tudi za leto 2012. V preteklih letih se je SV v večjem številu dopolnjevala z novimi kandidatkami in kandidati za zaposlitev. Lani se je številčna rast ustavila in v SV se dopolnjujejo le nadomestne zaposlitve, kar pomeni, da se obseg stalne sestave ohrani na 7600, nadomestijo pa se lahko le odhodi. Lahko bi rekli, da zaposlitev v SV postaja privilegij, še posebno v času velike nezaposlenosti v Sloveniji.
Za kakovostno in transparentno kadrovsko dopolnjevanje se v SV pripravljajo kadrovski načrti na vseh ravneh. V kadrovskem načrtu SV za leto 2012 so določeni osnove kadrovske politike, ključni cilji, usmeritve, naloge in predvideni kadrovski viri za dopolnjevanje poveljstev ter enot. Temeljni namen kadrovske politike je zagotovitev usposobljenega kadra za sodobno in profesionalno vojsko ter ob odhodih iz SV izboljšati kadrovsko strukturo z nadomeščanjem za dolžnosti vojaka. Tudi letos bo zaposlovanje temeljilo na nastajajočih kadrovskih potrebah glede na pričakovane odhode in temu bodo prilagojene tudi nadomestne zaposlitve. Glede na projekcijo odhodov iz SV, in sicer upokojitve, sporazumno prenehanje delovnega razmerja, nepredvidljive razloge in drugo, načrtujemo letos približno 250 nadomestitev z novimi kandidatkami in kandidati.

Podaljšanje pogodb o zaposlitvi je cilj Slovenske vojske

Lani je Slovenska vojska 443 pripadnicam in pripadnikom podaljšala pogodbo o zaposlitvi, 14 pa je bilo takšnih, ki niso izpolnili pogojev za podaljšanje pogodbe. Letos bo 516 pripadnicam in pripadnikom stalne sestave potekla pogodba o zaposlitvi. Načrtujemo, da bo večina dobila priložnost za nadaljevanje pogodbe. Pogodba o zaposlitvi se lahko podaljša pripadnikom stalne sestave, če izpolnjujejo vse z zakonom predpisane pogoje, in sicer starost, zdravstveno sposobnost, nimajo varnostnih zadržkov ter drugo.

Za podaljšanje pogodbe ima službena ocena posameznika velik vpliv. Ob izpolnjevanju vseh pogojev vpliva službena ocena na obdobje nove pogodbe. Pogodba se podaljša za deset let, če je pripadnik v zadnjem ocenjevalnem letu ocenjen z oceno odlično, za pet let z dobro, za leto dni pa z zadostno oceno. Do leta dni se lahko pogodba podaljša tudi, če kadrovski postopek do podaljšanja pogodbe še ni končan, na primer zaradi zdravniškega spričevala ali varnostnega preverjanja. Predčasno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi se lahko izvede le na prošnjo pripadnika, ko je do poteka pogodbenega roka manj kot leto dni in ima pripadnik za to utemeljene razloge.

Zakon o službi v Slovenski vojski v 61. členu določa, da se vojaški osebi pisno ponudi podaljšanje pogodbe o zaposlitvi najpozneje 120 dni pred iztekom. V enakem roku se obvešča tudi, če SV pogodbe s posameznikom ne bi podaljšala. Za vojaško osebo pomeni tudi, da se njene delovne obveznosti in z zakoni določene dolžnosti ter izpolnjevanje ukazov v tem 120-dnevnem roku niso spremenili. V preteklih dneh je bilo v medijih tudi predstavljeno mnenje, da zakasnitev 120-dnevnega roka pomeni avtomatsko podaljšanje pogodbe. Takšno mnenje je zmotno. Mnenje pravne stroke Slovenske vojske je, da bi se lahko štelo, da je pogodba o zaposlitvi avtomatsko podaljšana le, če pogodba o zaposlitvi ni bila podaljšana, niti vojaška oseba 120 dni pred potekom roka ni bila obveščena,  da ji pogodba  ne bo podaljšana in je vojaška oseba ostala na delu. Omeniti velja pravno dejstvo, da morata biti za avtomatsko nadaljevanje pogodbe kumulativno izpolnjena oba pogoja, ta pa sta neobveščenost o nepodaljšanju pogodbe o zaposlitvi 120 dni pred potekom zakonsko določenega roka in hkrati nadaljevanje dela. Prihod v enoto ali poveljstvo se ne upošteva kot »ostane na delu«. Zaradi ustreznega pojasnjevanja tega določila je treba upoštevati, da gre pri 120-dnevnem roku le za obvestilo o nameri delodajalca, neupoštevanje roka pa ne more biti razlog za avtomatsko sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Ko pogodba o zaposlitvi za določen čas poteče, je odločitev delodajalca, ali bo sklenil z delavcem novo pogodbo ali ne.

Pogodbe za določen čas so ena izmed bistvenih značilnosti poklicnih vojsk in eden izmed izzivov profesionalizacije. Velika večina pripadnic in pripadnikov SV med trajanjem pogodbe profesionalno opravlja vojaške naloge in spoštuje posebnost vojaškega poklica, predvsem pa spoštuje vojaško hierarhijo ter ne krši kodeksa vojaške etike SV in delovnopravne zakonodaje. Poveljniki uspešno vodijo enote in poveljstva, še posebno pa so pripadnice in pripadniki pohvaljeni pri opravljanju vojaških nalog v mednarodnih operacijah in misijah. S takšnimi bo SV tudi v prihodnje želela podaljšati pogodbe o zaposlitvi, zavedamo pa se, da so pričakovanja nekaterih visoka in včasih celo nerealna. Ti bodo žal morali svoje poklicne ambicije izpolniti zunaj SV.

Simon Korez
Tiskovni predstavnik