Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.09.2013

Z racionalizacijo in preoblikovanjem je Slovenska vojska ohranila številna delovna mesta

Slovenska vojska je v letu 2013 izvajala intenzivno preoblikovanje enot in poveljstev. Skladno z akcijskim načrtom preoblikovanja je bilo treba izvesti racionalizacijo poslovanja in delovanja. Doseženi so bili pozitivni rezultati, ki so bili težiščno povezani z racionalizacijo materialnih stroškov, z racionalizacijo stroškov vzdrževanja vojaške infrastrukture, poimenovanim Projekt sami, velik delež pa je prispevala prerazporeditev vojakov v enote bližje bivališča in s tem v povezavi zmanjšanje nadomestil stroškov prevoza na delo. Skupaj je bilo z navedenimi ukrepi privarčevano več kot osem milijonov evrov.

Zaradi navedenih ukrepov je Slovenska vojska finančno vzdržala proračunsko leto 2013, kljub bistvenemu zmanjšanju vojaškega proračuna, ki je znašal 283.639.681 evrov (leta 2010 je znašal 453.369.026 evrov). Z racionalizacijo dela in zaradi pozitivnih rezultatov prve faze preoblikovanja je Slovenska vojska v okviru razpoložljivih finančnih sredstev uspela zagotoviti plače in pokriti stroške delovanja za obstoječe število zaposlenih, ki jih je trenutno 7.332.

Vlada Republike Slovenije je v kadrovskem načrtu določila zgornjo mejo števila zaposlenih v Slovenski vojski, ki za leto 2013 znaša 7.377, za leto 2014 pa 7.328 pripadnikov stalne sestave. V preteklih letih se je Slovenska vojska v večjem številu dopolnjevala z novimi kandidati in kandidatkami za zaposlitev. Lani se je številčna rast ustavila, dopolnjujejo se le nadomestne zaposlitve, kar pomeni, da se obseg stalne sestave ohrani na 7.377 pripadnikov. Tudi letos bo zaposlovanje temeljilo na nastajajočih kadrovskih potrebah glede na pričakovane odhode in temu bodo prilagojene tudi nadomestne zaposlitve. Ocenjujemo tudi, da bomo enote lahko dopolnili z okrog 200 nadomestnimi zaposlitvami v letu 2014. Prednostno se bodo dopolnjevale enote, ki so razporejene na območjih Ljubljane, Kranja, Bohinjske Bele in Severne Primorske. Nezadosten obseg finančnih sredstev za delovanje Slovenske vojske bi v bližnji prihodnosti zagotovo že lahko v večji meri vplival na zmožnost za izvajanje temeljnega poslanstva in zakonsko predpisanih nalog, vzpostavitev načrtovanih zmogljivosti, vzdrževanje ustrezne stopnje pripravljenosti, izvajanje vojaške obrambe, izpolnjevanje mednarodnih zavez, uresničevanje nacionalnih interesov s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah, zagotavljanje dvonamenskih zmogljivosti za sodelovanje pri nalogah zaščite in reševanja ter podporo drugim državnim organom.  V vodstvu Slovenske vojske je prednostna ambicija ohranjati doseženo številčno stanje poklicne vojske, saj je s tem tudi zagotovljena socialna varnost številnih mladih, ki so zaradi gospodarskih razmer v nezavidljivem zaposlitvenem položaju.

Tudi v prihodnje bo Slovenska vojska podaljševala pogodbe o zaposlitvi pripadnikom in pripadnicam, ki bodo izpolnjevali vse z zakonom predpisane pogoje. Za podaljšanje pogodbe o zaposlitvi ima tudi službena ocena posameznika velik vpliv. Pogodbe za določen čas so ena izmed bistvenih značilnosti poklicnih vojsk in eden izmed izzivov profesionalizacije. Velika večina pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske med trajanjem pogodbe profesionalno opravlja vojaške naloge in spoštuje posebnosti vojaškega poklica, predvsem pa spoštuje vojaško hierarhijo ter ne krši kodeksa vojaške etike Slovenske vojske in delovnopravne zakonodaje. S takšnimi bo Slovenska vojska tudi v prihodnje želela podaljšati pogodbe o zaposlitvi, zavedamo pa se, da so pričakovanja nekaterih visoka in včasih celo nerealna. Ti bodo žal morali svoje poklicne ambicije izpolniti zunaj Slovenske vojske.

Trenutno na področju preoblikovanja Slovenske vojske potekajo aktivnosti, ki se nanašajo na izvajanje nalog iz sprejetega Srednjeročnega obrambnega programa za obdobje 2013–2018: razmestitev enot in logistična zagotovitev delovanja, zagotavljanje neprekinjenosti delovanja enot v pripravljenosti, linije poveljevanja in kontrole ter komunikacijskega in informacijskega sistema, izdelava novih podlag in ažuriranje obstoječih aktov poveljevanja itd. V naslednjih mesecih bo Slovenska vojska nadaljevala z drugo fazo preoblikovanja in tako postopno dosegala cilje, ki si jih je zadala do leta 2018.