Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

12.02.2010

V Slovenski vojski letos samo nadomestne zaposlitve

Na podlagi Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2009 je Vlada Republike Slovenije za Slovensko vojsko s kadrovskim načrtom za letošnje in prihodnje leto določila, da je obseg stalne sestave 7.600 pripadnikov. Zaradi tega je Slovenska vojska v preteklem letu prilagodila strukturo načrtovanemu obsegu ter izvedla organizacijsko in kadrovsko konsolidacijo vseh poveljstev in enot. Z zaposlovanjem vojakov in vojakinj je bilo izboljšano strukturno razmerje med častniki, podčastniki in vojaki, ki trenutno znaša 1 : 1,66 : 2,56.

1. januarja 2010 je bilo v Slovenski vojski zaposlenih 7.593 pripadnikov, in sicer 1.206 častnikov, 2.004 podčastnikov, 3.086 vojakov, 764 vojaških uslužbencev, 520 civilnih oseb in 13 uradnikov.

V lanskem letu je Slovenska vojska prejela 1.521 prošenj kandidatov in kandidatk za zaposlitev. Največ prošenj je bilo oddanih na Upravi za obrambo (UO) Maribor, in sicer 452, sledijo ji UO Celje s 330 vloženimi prošnjami, UO Ljubljana s 306, UO Novo mesto s 199, UO Kranj s 128 in UO Postojna s 106. Izmed vseh prosilcev je Slovenska vojska izbrala in zaposlila 680 novih pripadnikov in pripadnic, od tega 595 na delovno mesto vojaka. Z večjim številom novozaposlenih kandidatov za vojaka se je posledično znižala tudi povprečna starost pripadnikov Slovenske vojske, ki je zdaj 36 let. Med pripadniki stalne sestave je v Slovenski vojski zaposlenih 1.181 žensk, kar predstavlja 15,53 % vseh zaposlenih. Med njimi je 130 častnic, 170 podčastnic, 420 vojakinj, 238 vojaških uslužbenk in 223 civilnih oseb.

Z dopolnjevanjem stalne sestave bo Slovenska vojska nadaljevala tudi letos. Glede na to, da je zahtevani obseg Slovenske vojske že dosežen, predvidevamo, da bo možno izvesti okrog 200 nadomestnih zaposlitev, predvsem kandidatov in kandidatk za vojake, in sicer zaradi odhodov iz Slovenske vojske, kot so upokojitve, sporazumna prenehanja delovnih razmerij in poteki pogodb o zaposlitvi. S tem načinom dopolnjevanja bo Slovenska vojska še izboljšala strukturna razmerja v korist vojakov.

Pri zaposlitvi bodo imeli prednost tisti kandidati in kandidatke, ki so stari do 25 let, z najboljšimi zdravstvenimi in psihofizičnimi sposobnostmi. Prednost pri zaposlitvi, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, bodo imeli tisti kandidati in kandidatke, ki so uspešno končali prostovoljno služenje vojaškega roka.

Kandidati in kandidatke, ki menijo, da bi lahko kakovostno opravljali vojaški poklic ter se njihove osebnostne vrednote ujemajo z vrednotami Slovenske vojske, kot jih opredeljuje Kodeks vojaške etike, še vedno lahko oddajo prošnjo za zaposlitev na Upravah za obrambo. Če bodo izpolnjevali vse pogoje, bomo njihovo kandidaturo upoštevali pri zaposlovanju na prosta vojaška delovna mesta glede na potrebe, ki se bodo pojavile v letošnjem letu.

Slovenska vojska bo še naprej stabilen delodajalec, ki bo enote dopolnjeval z mladimi kandidati in kandidatkami za vojake. Zaradi ugleda, ki ga Slovenska vojska uživa v javnosti, in zaupanja državljanov in državljank Republike Slovenije v njeno delovanje ter zaradi prednosti, ki so povezane z opravljanjem vojaškega poklica, postaja pridobitev zaposlitve v Slovenski vojski privilegij.