Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.11.2016

Usposabljanje z bojnimi strupi na Slovaškem

Od nedelje, 23., do petka, 28. oktobra, so se pripadniki Čete za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (ČJRKBO) Rodovskega bataljona 72. brigade Slovenske vojske udeležili usposabljanja z bojnimi strupi v Centru za jedrskega, radiološkega, kemičnega in biološkega urjenja in testiranja (angl. CBRN Training and Testing Centre), Zemianske Kostolany, Republika Slovaška, z namenom urjenja dela v okolju, kontaminiranem s pravimi bojnimi strupi (angl. Live Chemical Agents Training – LCAT).

Urjenje LCAT se je začelo in končalo z obveznim odvzemom krvi, saj se s primerjavo obeh vzorcev ugotavlja možnost neželene izpostavljenosti posameznika živčnim bojnim strupom. Prav tako se je vsakodnevno urjenje začelo in končalo s pregledom vsakega udeleženca pri zdravniku, ki je preveril splošno zdravstveno stanje, kot je počutje, krvni pritisk, srčni utrip in obliko zenic. Najprej so se udeleženci urjenja seznanili z vadbenim poligonom, varnostnimi pravili, zdravstvenimi tveganji in prvo pomočjo ter ogledom poligona in načinom dela na posameznih delovnih postajah. Nato se je izvedlo urjenje z mimetiki oz. simulanti živčnih bojnih strupov in mehurjevcev, ki jih zaznavajo detektorji in detektorski papirčki enako kot bojne strupe. Osebje centra je na delovnih točkah pripravilo več oštevilčenih posodic s kapljicami na različnih materialih in opremi, od katerih so bile nekatere mimetik, preostale pa voda oziroma katera druga nenevarna tekočina, pripadniki pa so ugotavljali kontaminiranost. Urjenje se je izvedlo v režimu popolne zaščite z upoštevanjem vseh postopkov, kot pri delu z bojnimi strupi. Nato so nadaljevali urjenje z detekcijo živčnega bojnega strupa VX in mehurjevca žveplov iperit s točkovnima detektorjema RAID M100 in CHEMPRO 100 ter detektorskimi papirčki CALID. Prav tako so izvajali detekcijo živčnega bojnega strupa sarin in mehurjevca dušikov iperit z enakimi sredstvi. Vzorci so bili pripravljeni na minometih, katere so po opravljenem urjenju dekontaminirali s sistemom za popolno dekontaminacijo Cristanini.

Ob koncu so udeleženci urjenja prejeli certifikate o uspešno končanem usposabljanju z bojnimi strupi in tako pridobili nove izkušnje ter znanja, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog.


Fotografije: desetnik Blaž Lipuš, ČJRKBO/RB/72. BR SV

Pregled zaščitne opreme pred vstopom v nevarno območje.

Preizkus tesnjenja zaščitne maske s solzivcem CS.

Detekcija pripravljenih vzorcev.

Ko detektor zazna bojni strup, se prižge rdeča lučka.

Detekcija z detektorskim papirčkom CALID.

Delna dekontaminacija pred odhodom z delovne točke.

Popolna dekontaminacija pred odhodom iz nevarnega območja.

Popolna dekontaminacija detektorjev.

Popolna dekontaminacija zaščitnih mask.

Kontrola kontaminacije na izhodu iz nevarnega območja – segrevanje na 60 °C v komori in kontrola izsesanega zraka.

Udeleženci LCAT 2016 iz ČJRKBO/RB/72. BR SV.

Certifikat in oznaka za uspešno opravljeno urjenje LCAT.