Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

06.02.2010

Slovenska vojska uspešna tudi v doseganju visokih standardov Zavezništva

V sredo, 10. februarja, bo v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki potekala slovesnost ob koncu programa integracije Slovenske vojske v Nato. V okviru slovesnosti bo med Slovensko vojsko in zvezo Nato podpisana deklaracija o integriranosti Slovenske vojske v zvezo Nato. Podpis deklaracije o koncu programa integracije pomeni, da je Slovenska vojska tudi formalno izpolnila pogoje za integrirano delovanje v Zavezništvu. Slovesnosti se bo udeležil tudi poveljnik Poveljstva Združenih sil iz Neaplja admiral Mark Fitzgerald.

Podpis deklaracije o koncu programa integracije Slovenske vojske v Nato dokazuje izpolnitev nalog, povezanih z dosego končnih operativnih zmogljivosti ključnih deklariranih sil Slovenske vojske, torej enot, ki jih je Slovenska vojska določila (v ciljih sil) za sodelovanje v Zavezništvu. Poleg zdravstvene enote ROLE 2 LM in 18. BJRKBO so deklarirane enote, ki so bile do danes afirmirane, tudi bataljonska bojna skupina, skupina za civilno-vojaško sodelovanje, četa vojaške policije, transportna četa, mobilni veterinarski laboratorij, skupina za kontrolo premikov, sistem zračne obrambe Republike Slovenije in sistem poveljevanja pomorskih sil. Med nalogami, ki jih je morala Slovenska vojska izpolniti, je bila tudi integracija Slovenske vojske v Natovo strukturo sil, kar pomeni popolnitev določenih dolžnosti v različnih poveljstvih Nata, ter v Natov integriran sistem zračne obrambe, kar pomeni, da je Slovenija sliko nacionalnega zračnega prostora integrirala v skupno zračno sliko Nata. Zaščita zračnega prostora se zdaj izvaja s skupnimi zmogljivostmi Nata, proces odločanja o obrambi zračnega prostora pa ostaja na nacionalni ravni.
Slovenska vojska s svojim aktivnim vključevanjem v procese in aktivnosti Zavezništva dokazuje, da je s končanim programom integracije sposobna delovati skladno s standardi zveze Nato, ki jih predstavljajo koncepti povezljivosti, premestljivosti, vzdržljivosti, sposobnosti obnavljanja sil in preživetja na območju delovanja. Koncept povezljivosti pomeni, da je Slovenska vojska z integracijo v Nato dosegla ustrezne standarde na področju usposabljanja, poveljevanja in kontrole ter opremljenosti, koncept premestljivosti pomeni, da je Slovenska vojska sposobna samostojno premestiti deklarirane enote (na območje delovanja) v mednarodne operacije in misije, koncept vzdržljivosti in sposobnosti obnavljanja pomeni sposobnost neprekinjene prisotnosti v območju delovanja in da je Slovenska vojska sposobna kontinuirano zagotavljati primerno število usposobljenih vojakov za popolnjevanje mednarodnih operacij in misij. Koncept preživetja na območju delovanja pomeni, da je Slovenska vojska sposobna zagotavljati vso potrebno logistično podporo svojim silam na območju delovanja.
Republika Slovenija je postala polnopravna članica Severnoatlantskega zavezništva 29. marca 2004. V podporo približevanju standardom delovanja je bil izdelan integracijski načrt, ki je omogočal izvedbo celostnega pristopa k polni povezljivosti Slovenske vojske z Natom. V integracijskem načrtu so bile navedene sile in zmogljivosti za izvajanje operacij in postopkov v Zavezništvu, s katerimi bi bila Slovenska vojska zmožna sodelovati kot enakopraven in verodostojen partner pri odločanju v kriznem delovanju v okviru Nata in uporabi skupnih zmogljivosti.

Program integracije Slovenske vojske v Nato je načrtoval Generalštab Slovenske vojske, v procesu izvedbe pa so sodelovala podrejena poveljstva in enote, ki so skladno z zahtevami in standardi zveze Nato sposobni aktivno podpirati delovanje Slovenske vojske v Zavezništvu, predstavništva Slovenske vojske v tujini, posredno pa vsi organi, ki delujejo na obrambnem področju. Slovenski vojski je pomoč pri integraciji v Nato nudilo Poveljstvo združenih sil iz Neaplja s svojimi podrejenimi poveljstvi v Madridu, Izmirju in Neaplju, ki so s svojo mentorsko vlogo usmerjali ter podpirali integracijske aktivnosti Slovenske vojske. V poveljstvih Nata v tujini trenutno deluje 45 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

Pred začetkom integracije v Nato je bilo delovanje Slovenske vojske usmerjeno teritorialno. Popolnjena je bila s pogodbeno rezervno sestavo ter poklicnimi pripadniki, z relativno zastarelimi oborožitvenimi sistemi ter sistemi poveljevanja in kontrole, v mednarodnih operacijah in misijah pa je delovala z manjšim številom pripadnikov in enot. Danes Slovenska vojska sodeluje tako v mednarodnih vojaških sestavih večnacionalnih sil kopenske vojske, Natovih reakcijskih silah ter v mednarodnih operacijah in misijah kot tudi v integrirani poveljniški strukturi Nata. Opremljena je s sodobno oborožitvijo in sistemi. Kot integriran sistem bo v prihodnje še bolje usposobljena, z novimi znanji in izkušnjami pa se bo sposobna transformirati skladno z novimi potrebami.