Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.05.2018

Slovenska vojska uporablja osrednje vadišče Postojna skladno s sprejetimi predpisi in kot dober gospodar

Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (OSVAD) ima v sistemu obrambe države strateški pomen. Je edino območje v Republiki Sloveniji, na katerem se lahko izvajajo zahtevnejše oblike usposabljanja. Brez OSVAD Slovenska vojska ne more uresničevati prve naloge, ki je zapisana v 37. členu Zakona o obrambi: usposabljanje in izobraževanje za vodenje oboroženega boja in obrambe domovine, zagotavljanje pripravljenosti v primeru kriz doma in v tujini in izpolnjevanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami. Vse to je brez kompleksnih urjenj in usposabljanj na OSVAD, v sodelovanju z zavezniki ali samostojno, neizvedljivo.

Slovenska vojska svoje aktivnosti na OSVAD izvaja skladno z vsemi veljavnimi in obvezujočimi predpisi, tako na nivoju načrtovanja urjenj in usposabljanj kot skrbi za okolje. Edini pravno zavezujoči dokument za delovanje na OSVAD je Dogovor o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju Občine Postojna, ki sta ga 23. marca 2004 podpisala takratna minister za obrambo in župan Občine Postojna. K dogovoru je bilo sklenjenih in podpisanih še sedem dodatkov. Zadnji dodatek sta 28. septembra 2017 podpisala ministrica za obrambo Andreja Katič in župan Občine Postojna Igor Marentič. V IV. točki omenjenega sedmega dodatka stranki dogovora soglašata, da nespremenjene določbe dogovora ostanejo v veljavi. Tudi IX. točka dogovora, ki opredeljuje omejitve, ni bila nikoli spremenjena ali revidirana. Obravnavana IX. točka dogovora določa, da ima Slovenska vojska na poligonu naslednje omejitve (direktna navedba omejitev):

  • »streljanje se ob sobotah, nedeljah in praznikih ne bo izvajalo, razen ob usposabljanju enot, popolnjenih s pogodbeno rezervo, in vojnih enot Slovenske vojske;
  • nočno streljanje se bo izvajalo največ 10 dni v mesecu (od ponedeljka do četrtka), junija, julija, avgusta in septembra največ do 23. ure, ministrstvo pa si bo prizadevalo, da bi se te dejavnosti v navedenih mesecih izvajale le v najnujnejšem obsegu;
  • ob povečani požarni ogroženosti v naravnem okolju bo prepovedana uporaba bojnih in minskoeksplozivnih sredstev;
  • pri izvajanju dejavnosti na poligonu se bodo, kolikor je mogoče, upoštevali lovski gojitveni načrti, enote na poligonu pa se bodo v sodelovanju s pristojno lovsko organizacijo redno seznanjale z ravnanjem v času poleganja divjadi;
  • na poligonu ne bo dovoljeno izvajanje dejavnosti v nasprotju z njegovo namembnostjo.«

Slovenska vojska je odgovorna za zagotavljanje vojaške varnosti državljank in državljanov Slovenije in se skozi svoje delovanje ves čas trudi poiskati skupni jezik z okoljem, v katerem delujemo. Zato bomo, ob varovanju narave in okolja, tudi v prihodnje pozornost namenjali predhodnemu in temeljitemu obveščanju o naših dejavnostih po sporazumno dogovorjenih postopkih in poteh.