Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.04.2010

Slovenska vojska pripravljena na vzorčno čistilno akcijo

V soboto, 10. aprila, bo Slovenska vojska v okviru okoljske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu organizirala vzorčno čistilno akcijo, v kateri bo očistila dve divji odlagališči na zemljiščih v upravljanju Ministrstva za obrambo, in sicer nekdanji vojaški poligon Strmica nad Vrhniko in zemljišče ob Vojašnici Novo mesto. V okviru čistilne akcije bo Slovenska vojska očistila tudi osrednje vadišče Slovenske vojske Poček pri Postojni. Slovenska vojska bo tako organizatorjem okoljske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu predstavila vse logistične in organizacijske izzive, s katerimi se bodo soočili med čistilno akcijo.

Na divjem odlagališču na nekdanjem vojaškem poligonu Strmica nad Vrhniko se nahaja približno 25 kubičnih metrov odpadkov, kot so ostanki kablov, plastenke, avtomobilski kosi in ostali mešani odpadki. Odpadki se nahajajo v opuščenih hangarjih in objektu ter v naravnem okolju. Čistilna akcija bo na Strmici potekala od 9. do 14. ure, v njej bo sodelovalo 50 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske.

Na divjem odlagališču na zemljišču ob Vojašnici Novo mesto se na dveh lokacijah nahaja približno 10 kubičnih metrov odpadkov, kot so stare avtomobilske pnevmatike, plastična embalaža, avtomobilski sedeži in drugi mešani odpadki. Odpadki se nahajajo v naravnem okolju. Čistilna akcija bo v Novem mestu potekala od 9. do 14. ure, v njej bo sodelovalo do 25 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske.

Na osrednjem vadišču Slovenske vojske na Počku ni divjih odlagališč, na nekaterih lokacijah pa se nahajajo odpadki, kot so plastična embalaža, mešani odpadki in odpadki, ki nastanejo pri usposabljanju z vadbenim strelivom. Čistilna akcija na Počku bo potekala od 9. do 13. ure, v njej bo sodelovalo približno 180 pripadnikov in pripadnic Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

Zbrane odpadke bo Slovenska vojska dostavila do zbirnih mest, od koder jih bodo odpeljala lokalna komunalna podjetja. Najdišča nevarnih in gradbenih odpadkov se bodo v času izvajanja čistilnih akcij popisala in o tem obvestila pristojne inšpekcijske službe.

V Slovenski vojski se je začelo ločeno zbiranje odpadkov že leta 2003. Do leta 2005 je Slovenska vojska v svojih objektih uredila ustrezno infrastrukturo in ekološke otoke. Z intenzivnim usposabljanjem na temo ekologije se je dvignila okoljska osveščenost pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske. Število ekoloških otokov (različnih zabojnikov za posamezne frakcije odpadkov) je v vsaki vojašnici in drugih objektih Slovenske vojske odvisno od števila zaposlenih in razporeditve objektov. V Slovenski vojski je v povprečju na 400 zaposlenih pet ekoloških otokov, opremljenih s tremi tisočlitrskimi zabojniki za papir, embalažo in mešane odpadke. V Slovenski vojski je bilo leta 2009 zbranih približno 2.000 ton nenevarnih in 400 ton nevarnih odpadkov.

V okoljski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu bo Slovenska vojska sodelovala tudi v soboto, 17. aprila, in sicer z vsemi pripadniki in pripadnicami, ki ne bodo na dolžnostih doma ali v tujini. Pripadniki in pripadnice Slovenske vojske bodo v okviru akcije očistili zemljišča, ki so v lasti Ministrstva za obrambo, vojašnice, skladišča in druge objekte Slovenske vojske ter neposredno okolico njenih objektov. Odpadke bo Slovenska vojska zbirala ločeno, tiste, ki ne sodijo med odpadke za ločeno zbiranje, pa bodo prenesli na zbirna mesta, ki jih bo določil organizator okoljske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu.