Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.02.2010

Slovenska vojska je ekološko odgovorna organizacija

Slovenska vojska bo v soboto, 17. aprila, sodelovala v okoljski akciji Društva Ekologi brez meja Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Večina pripadnic in pripadnikov bo na dan čistilne akcije aktivna v domačem kraju, Slovenska vojska pa bo že v soboto, 10. aprila, izvedla akcije na območjih in v objektih v lasti Ministrstva za obrambo po vsej Sloveniji. V okviru urejanja okolja bodo pripadnice in pripadniki Slovenske vojske na ta dan vzorčno sanirali nekaj divjih odlagališč na območjih v lasti Ministrstva za obrambo. Slovenska vojska bo tako organizatorjem okoljske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! predstavila vse logistične in organizacijske izzive, s katerimi se bodo soočili med čistilno akcijo.

V Slovenski vojski se zavedamo, da se moramo na področju ekologije vesti kot družbeno odgovorna organizacija in da je pozitiven odnos do okolja eden ključnih dejavnikov pri razvoju ter uspešnem delovanju sodobne vojske. V ta namen s pravilnim zbiranjem in ločevanjem odpadkov znižujemo stroške odvoza ter predelave odpadkov in tako skrbimo za čisto okolje. V vseh objektih Slovenske vojske je vzpostavljeno ločeno zbiranje odpadkov. Lani smo z ločevanjem odpadkov stroške odvoza in predelave znižali za 60 odstotkov.

V Vojašnici generala Maistra v Mariboru, kjer je 930 zaposlenih, so lani z ločevanjem odpadkov v šestih mesecih znižali stroške odvoza odpadkov s 3780 evrov julija na 1200 evrov decembra, v Vojašnici Franca Rozmana Staneta v Ljubljani, kjer je 1090 zaposlenih, pa so stroške odvoza odpadkov s 1930 evrov julija znižali na 970 evrov decembra. V vseh vojašnicah Slovenske vojske so urejeni ekološki otoki, kjer so zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, in sicer za embalažo, papir, steklo in organske odpadke, ter zabojniki za nevarne gospodinjske odpadke in mešane odpadke. Slovenska vojska namenja pomembno vlogo izobraževanju svojih pripadnic in pripadnikov s področja ekologije. Za spodbudo za ločeno zbiranje odpadkov so iz pisarn odstranili koše za odpadke in tako zaposlene spodbudili k ločenemu zbiranju odpadkov na hodnikih, kjer so nameščeni tridelni koši za embalažo, papir in druge odpadke. Prav tako so v prostorih tudi zabojniki za nevarne gospodinjske odpadke, in sicer za baterijske vložke ter kartuše.

V Slovenski vojski ravnamo skladno z nacionalno okoljsko zakonodajo in iz nje izhajajočimi predpisi ter svoje aktivnosti izvajamo skladno z njimi. S tem namenom smo v začetku lanskega leta izdali Direktivo o varstvu okolja v Slovenski vojski, ki določa organiziranost, pristojnost, odgovornost in naloge poveljstev ter enot za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja. Določila direktive so obvezujoča tudi za dejavnosti zavezniških sil v Republiki Sloveniji. Nameni direktive so opredelitev dejavnosti, postopkov in ukrepov za varstvo okolja pri uporabi vojaške infrastrukture, zagotovitev okoljskega usposabljanja vseh zaposlenih v Slovenski vojski, sodelovanje pri izvajanju ukrepov varstva okolja v operacijah v podporo miru ter sodelovanje Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja.

Varovanje okolja v Slovenski vojski (vimeo.com) -  video: Studio MO, Poljče