Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.02.2015

RAZPIS ZA STRELSKO TEKMOVANJE Z VOJAŠKO PUŠKO M-48 7,9 mm ZA ORGANIZACIJE, DRUŠTVA IN DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. O STRELSKEM TEKMOVANJU

Slovenska vojska si ob temeljnem poslanstvu in nalogah, ki vključujejo sodelovanje in pomoč državnim organom in organizacijam ter civilnim združenjem, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju, nenehno prizadeva, da z dodatnimi aktivnostmi podpira, ohranja in krepi obrambno kulturo in domovinsko zavest državljank in državljanov. Tudi leta 2015 bo skupaj z organizacijami in društvi, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju, že drugič zaporedoma organizirala ekipno strelsko tekmovanje z vojaško puško M-48 7,9 mm. 

2. PRAVICA DO NASTOPA

Pravico do nastopa na tekmovanju imajo polnoletne državljanke in državljani Republike Slovenije. Tekmovanja bodo ekipna, v ekipah bodo po trije člani, ne glede na spol. Udeleženci tekmujejo na svojo odgovornost.

Pred tekmovanjem bodo udeleženci na strelišču preverjeni, ali so usposobljeni za uporabo orožja, in poučeni o izvedbi streljanja. Če prijavljeni strelec ne izpolni vseh predpisanih pogojev pri preverjanju ali ne podpiše izjave, s katero potrjuje, da se tekmovanja udeležuje na svojo odgovornost, ne bo mogel tekmovati.

3. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA

Organizator strelskega tekmovanja je Slovenska vojska. Tekmovanje se organizira na osmih območjih Republike Slovenije, konča pa se jeseni s finalno tekmo na državni ravni. Slovenska vojska poskrbi za varnost, logistično podporo in osebje za izvedbo tekmovanja. Na tekmovanju se upoštevajo pravila in programi, ki veljajo za takšno streljanje.
Tekmovanje poteka na treh ravneh.
1. Letošnje tekmovanje prve ravni traja do 19. 4. 2015, poteka pa na območjih Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Celja, Kranja, Postojne in Nove Gorice (glej točko 5).
 Na drugo raven strelskega tekmovanja se uvrsti prvih pet ekip s posameznega  območja.
2. Na drugi ravni traja tekmovanje od konca prve ravni do 10. 5. 2015 (oz. koledarskega leta). Tekmovalna območja se združijo v območji vzhod in zahod.
 Na tretjo raven strelskega tekmovanja se uvrsti prvih pet ekip z območij vzhod  in zahod.
3. Tekmovanje na tretji ravni poteka od konca druge ravni do 18. 10. 2015 (oz. koledarskega leta). Na tretji ravni se tekmovanje izvede za vso državo, leta 2015 na območju vzhod.
Razglasitev rezultatov tretje ravni ter objava rezultatov zmagovalnih ekip s prvih dveh ravni tekmovanja bosta opravljeni na slovesnosti v spomin na odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije.

4. NAGRADE

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za posamezne tekme bosta po tekmovanju opravljeni na strelišču.
Prve tri ekipe prejmejo pokale, najboljši trije posamezniki pa medalje. Pokale in medalje tekmovalci prejmejo v trajno last.

5. OBMOČJA STRELJANJA IN STRELIŠČA

Strelska tekmovanja bodo potekala na osmih območjih. Ta so: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Celje, Kranj, Postojna in Nova Gorica.
Strelišča, na katerih bodo tekmovanja, so: Crngrob, Apače, Mačkovci, Bloke, Pečovnik, Bač in Mlake.
 

6. PRIJAVA NA TEKMOVANJE

Posamezniki se lahko organizacijam ali društvom na območju svojega stalnega bivališča prijavijo prek spleta. Posamezniki lahko tekmujejo samo enkrat.
Organizacije oziroma društva s posameznega območja oblikujejo ekipe, ki jih prijavijo organizatorju streljanja na tem območju. Rok za prijave ekip organizacij oziroma društev organizatorju na prvi ravni je do srede pred dnevom tekmovanja.
Če je prijavljenih več ekip, kot je možnosti za izvedbo tekmovanja, ima organizator pravico omejiti število ekip posameznega društva, o čemer mora obvestiti organizacijo oziroma društvo. Prav tako lahko organizator tekmovanja že prej opravi žrebanje ekip ter društva obvesti o predvidenem prihodu ekip na strelišče.
Nepravilne in nepopolne prijave ter prijave, ki bodo poslane po roku, ne bodo upoštevane.

7. OKOLIŠČINE STRELJANJA

 Vojaška puška – repetirka M-48 ( kaliber 7,9 x 57 mm):
– položaj in razdalja: leže z naslonom, precizno na razdalji 100 m,
– strelivo: pet preizkusnih nabojev in 10 nabojev za oceno,
– čas streljanja: pet minut za preizkusne strele in 10 minut za strele v ocenjevalno tarčo,
– tarča: 50 x 50 cm (R50) s črnim območjem krogov od številke 7 do 10 = 200 mm.

8. OPREMA in OROŽJE

Oprema:
– zagotovljeno bo načelo pravičnega in enakovrednega tekmovanja, pri katerem noben tekmovalec zaradi opreme ne more pridobiti prednosti pred drugimi;
– za strelce je priporočljivo civilno športno oblačilo, ki najmanj ovira pri streljanju v ležečem položaju;
– nošnja nezavezane obutve je zaradi varnosti prepovedana. Primernost civilnega športnega oblačila presodi pomočnik vodje streljanja;
– zaščita sluha je obvezna. Ušesne čepke priskrbi organizator. Glušnike si lahko priskrbi strelec;
– zaščitna očala so priporočljiva, niso pa obvezna. Očala si lahko priskrbi strelec;
– dodatna oprema strelca, kot so daljnogled, senčila za prekrivanje očesa, strelska očala, rokavice, strelski ali taktični jopič, je prepovedana.

Orožje:
– enakega tipa na vseh strelskih mestih (vojaška puška – repetirka M-48);
– standardna oprema brez dodatkov oziroma predelav;
– mora biti ves čas tekmovanja na strelskih mestih, tekmovalci ga ne prenašajo;
– nadzor nad orožjem opravlja vodja, odgovoren za delo na strelski liniji;
– organizator zagotavlja nastreljeno orožje in strelivo za streljanje in usposabljanje.

9. TEKMOVALNA ŽIRIJA in SODNIKI

Tekmovanja potekajo pod nadzorom tekmovalne žirije, ki deluje kot svetovalna in nadzorna služba.
Glavne naloge žirije:
– zagotavlja spoštovanje pravil med tekmovanjem, poskrbi za pregled orožja in tarč;
– preverja delo organov na strelni liniji in delovnih točkah ter njihovo usposobljenost;
– sprejema pritožbe in se nanje odziva;
– odloča o kazni za posameznike, ki kršijo tekmovalna pravila oziroma s svojim vedenjem odstopajo od pravil športnega vedenja;
–  odločitve žirije o vrednosti in številu strelov v tarčo so dokončne.
Sodniki so lahko zunanji sodelavci ali pripadniki Slovenske vojske. Njihove naloge so seštevanje zadetkov po pravilih Strelske zveze Slovenije, vodenje evidence rezultatov ter reševanje morebitnih pritožb. Pri svojem delu so avtonomni.

10.  OMEJITVE PRI TEKMOVALCIH

Tekmovanja se ne morejo udeležiti:
– osebe, mlajše od 18 let;
– osebe, za katere obstaja sum, da so pod vplivom alkohola in drugih omamnih substanc;
– osebe, ki ne opravijo preverjanja o pravilnem in varnem ravnanju z orožjem;
– osebe, ki ne podpišejo izjave, da se streljanja udeležujejo na svojo odgovornost;
– osebe, ki niso člani ekipe;
– osebe, ki nimajo stalnega bivališča na območju streljanja.

11.  OBJAVE

Podatke o tekmovanju, datumih streljanja, prijavnicah za tekmovanje in naslovih zvez, ki sprejemajo prijave, najdete v priloženih dokumentih. 

> Območje Celje
> Območje Kranj
> Območje Ljubljana
> Območje Maribor
> Območje Murska Sobota
> Območje Nova Gorica
> Območje Novo mesto
> Območje Postojna