Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.10.2013

Pripadnik vojaškega vikariata zaradi udeležbe v Rovtah ni kršil vojaške discipline

O udeležbi vojaškega kaplana na dogodku v Rovtah 25. avgusta 2013 v uniformi Slovenske vojske je skupina za proučitev okoliščin dogodka, ki jo je imenoval načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Dobran Božič, izdelala končno poročilo.

Pripadnik vojaškega vikariata se je dogodka v Rovtah udeležil v svojem prostem času in na prireditvi ni sodeloval na podlagi ukaza ali pooblastila Slovenske vojske. Vodja vojaškega vikariata je soglašal, da se dogodka udeleži kaplan v vojaški uniformi. Skupina je preverila, ali so predpisi in drugi veljavni akti, ki urejajo nošenje vojaške uniforme v prostem času, ko se ne opravlja vojaška služba, dovolj natančni in razumljivi glede opredelitve pravic in obveznosti vojaških oseb, ter ugotovila določena neskladja in pomanjkljivosti določb v zvezi z nošenjem vojaške uniforme, ko se ne opravlja vojaška služba.

Skupina je glede na ugotovljene okoliščine sklenila, da dejansko stanje ne izkazuje obstoja utemeljenega suma kršitve vojaške discipline, saj dogodka ni možno kvalificirati pod disciplinsko kršitev po 57. členu Zakona o obrambi. Predlog skupine pa je, da se Pravilnik o uniformah Slovenske vojske uskladi s Pravili službe v Slovenski vojski na način, da bo jasno in natančno opredeljeno, v katerih primerih in pod kakšnimi pogoji se lahko nosi vojaška uniforma izven delovnega časa, ko se ne opravlja vojaška služba.