Podporna oborožitev

Mitraljezi:
- FN Herstal M2HB QCB


Avtomatski bombometi:
- Heckler& Koch GMG


Minometi:
- BNT "Bratstvo" M-57

- BNT "Bratstvo" M-69