Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Vojaška predstavništva

Vojaško predstavništvo pri zvezi Nato in Evropski uniji

Vodja predstavništva in vojaški predstavnik pri Natu in EU:  brigadir Milan Žurman
Telefon:  0032 27 07 2771
Telefaks:  0032 27 07 2773

Naslov:  Permanent Mission of the Republic of Slovenia to NATO, Nato HQ-NG  Building, Blvd. Leopold III, 1000 Brussels, Belgium 

> http://www.nato.int/

Vojaško predstavništvo pri zvezi Nato in EU je najvišje predstavništvo Slovenske vojske pri Natu in EU. Sedež predstavništva je pri Stalni misiji Republike Slovenije pri Natu v Bruslju, kjer se nahajata skupni del predstavništva ter oddelek, ki pokriva Nato. Oddelek, ki pokriva EU, se nahaja pri Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU, prav tako v Bruslju. Vojaško predstavništvo pri zvezi Nato in EU vodi vojaški predstavnik (Military Representative – MILREP), ki zastopa načelnika Generalštaba Slovenske vojske v Vojaškem odboru Nata in Vojaškem odboru EU.

Naloge predstavništva so:

 • zastopanje vojaških interesov Republike Slovenije pri Vojaškem odboru Nata in Vojaškem odboru EU ter njunih delovnih telesih,
 • zagotavljanje vojaških nasvetov veleposlanikoma Republike Slovenije pri Natu in EU,
 • sodelovanje pri oblikovanju in sprejemanju strateških vojaških odločitev ter konceptov delovanja Nata in EU,
 • zagotavljanje nacionalne podpore pripadnikom Slovenske vojske v  Mednarodnem vojaškem štabu Nata in Vojaškem štabu EU,
 • podpiranje ter usklajevanje sodelovanja vojaških predstavnikov Slovenske vojske v delovnih telesih Nata in EU,
 • sodelovanje z delovnimi telesi in ostalimi organi zveze Nato, v katerih ima Slovenska vojska svoje predstavnike ter v katerih zastopa interese Republike Slovenije in Slovenske vojske,
 • usklajevanje in zagotavljanje podpore ob obiskih najvišjih vojaških in civilnih predstavnikov Republike Slovenije v Natu in EU ter najvišjih predstavnikov Nata in EU v Republiki Sloveniji.

Nacionalno vojaško predstavništvo pri Zavezniškem poveljstvu za operacije

Vodja predstavništva in nacionalni vojaški predstavnik:  brigadir Roman Urbanč

Telefon:  0032 65 44 6531
Telefaks:  0032 65 44 6538
Naslov:  National Military Representative, Bldg. 101/Room D-135, Avenue des Londres 101, 7010 SHAPE, Belgium

> http://www.aco.nato.int/

Nacionalno vojaško predstavništvo pri Zavezniškem poveljstvu za operacije (Allied Command Operations – ACO) s sedežem v Monsu v Belgiji zagotavlja uveljavljanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske ter podporo poveljstvu pri pripravi in vodenju operacij na strateški ravni. Nacionalno vojaško predstavništvo predstavlja Slovensko vojsko tudi pri Natovi Agenciji za komunikacijske in informacijske storitve, Celici EU za povezavo z Zavezniškim poveljstvom za operacije, Celici za operacije EU, Celici Zavezniškega poveljstva za preoblikovanje pri Vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE) ter v Natovih silah za zgodnje zračno alarmiranje in kontrolo.

Naloge predstavništva so:

 • izvajanje aktivnosti pri pripravi, pogajanjih, organizaciji in izvedbi udeležbe enot ter posameznikov Slovenske vojske na operacijah EU in Natovih operacijah oziroma operacijah, ki jih Nato podpira,
 • usklajevanje in izvajanje drugih aktivnosti v zvezi z udeležbo pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske na Natovih vajah,
 • sodelovanje z državami partnericami Nata v okviru SHAPE,
 • sodelovanje v delovnih telesih SHAPE ter z vsemi organizacijskimi in podpornimi enotami v SHAPE,
 • zagotavljanje nacionalne podpore pripadnikom Slovenske vojske, ki delujejo v mirnodobni strukturi Nata pod okriljem Zavezniškega poveljstva za operacije,
 • usklajevanje ter zagotavljanje podpore ob obiskih vojaških in civilnih predstavnikov Republike Slovenije v Zavezniškem poveljstvu za operacije ter predstavnikov Zavezniškega poveljstva za operacije v Republiki Sloveniji,
 • načrtovanje, organiziranje in angažiranje Natovih odzivnih sil (Nato Response Force – NRF) ter bojne skupine EU (EU Battle Group – EU),
 • sodelovanje pri odločanju in oblikovanju vojaškega nasveta za načelnika Generalštaba Slovenske vojske v zvezi z mednarodnimi vojaškimi operacijami.

Nacionalno predstavništvo za povezave pri zavezniškem poveljstvu za transformacijo

Vodja nacionalnega predstavništva za povezave in nacionalni predstavnik za povezave:
polkovnik Tadej Burgar

Podčastnik za administrativno-tehnične zadeve:
štabni vodnik Jernej Škorja

Telefon:
• polkovnik Tadej Burgar:  
Telefon: 01 230 5818
+1 757 747 4140
GSM: +1 757 927 2215

• štabni vodnik Jernej Škorja: 
Telefon: 01 471 1497
+1 757 747 3677
GSM: +1 757 389 2941
   

Naslov: 
NATO HQ, Supreme Allied Commander Transformation
Slovenian National Liaison Representative Office
7857 Blandy Road, Suite 100
Norfolk, Virginia 23551-2490

> http://www.act.nato.int/

Nacionalno predstavništvo za povezave (NPP) deluje na sedežu Zavezniškega poveljstva za transformacijo (ACT) v Norfolku v ZDA. Predstavništvo podpira uveljavljanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske pri oblikovanju ter uveljavljanju transformacijskih konceptov v zvezi Nato in skrbi za nepretrgan pretok informacij ter izmenjavo strokovnih rešitev med ACT in Slovensko vojsko, ki podpirajo doseganje ciljev na področju razvoja in zagotavljanja zmogljivosti Slovenske vojske.

Naloge predstavništva so:

 • posredovanje slovenskih nacionalnih stališč in pobud, ki so pomembni za razvoj nacionalnih in Natovih vojaških zmogljivosti;
 • seznanjanje Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo z napredkom na področju doktrinarnih rešitev ter razvoja transformacijskih pobud in projektov, za katere je odgovoren ACT;
 • sodelovanje, povezovanje in usklajevanje strokovnih rešitev na področju transformacije Natovih vojaških zmogljivosti, ki jih vodi ACT;
 • seznanjanje ACT o tekočih, srednjeročnih in dolgoročnih transformacijskih aktivnostih Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske;
 • usklajevanje podpore ACT pri razvoju transformacijskih konceptov in zmogljivosti Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo;
 • usklajevanje sodelovanja Slovenske vojske v Natovih projektih individualnega izobraževanja in usposabljanja, na vajah in pri oblikovanju doktrin na področju izobraževanja in usposabljanja;
 • usklajevanje in podpora pri izvedbi obiskov nacionalnih vojaških in civilnih predstavnikov v ACT ter predstavnikov ACT v Republiki Sloveniji;
 • zagotavljanje izmenjave informacij, sodelovanje, povezovanje in usklajevanje med Slovensko vojsko in poveljstvi ameriške vojske v ZDA, katerih odgovornost je neposredno povezana z operativnim delovanjem Slovenske vojske v mednarodnih operacijah  oziroma s transformacijskimi procesi na področju vojaškega izobraževanja in usposabljanja;
 • nacionalna podpora za pripadnike Slovenske vojske, ki so na delu, izobraževanju ali usposabljanju v ZDA in Kanadi.