Konferenca vojaškega odbora Nata


Mednarodni vojaški štab

Mednarodni vojaški štab je izvršni organ Vojaškega odbora, Natovega najvišjega vojaškega telesa. Sestavljen je iz štaba, ki vključuje približno 500 ljudi, izključno vojaških in civilnih oseb iz držav članic Nata, ki delujejo na sedežu Nata v Bruslju.
Mednarodni vojaški štab zagotavlja strateški in vojaški nasvet ter štabno podporo Vojaškemu odboru, ki Severnoatlantskemu svetu svetuje glede vojaških vidikov politike, operacij in transformacije v okviru zavezništva. Zagotavlja tudi, da Natove odločitve in usmeritve glede vojaških vsebin izvajajo ustrezni Natovi vojaški organi.
Na čelu Mednarodnega vojaškega štaba, ki ga sestavlja pet sektorjev, je generalni direktor. Trenutni direktor

Vloge in dolžnosti

Mednarodni vojaški štab je ključna vez med političnimi odločevalnimi organi zavezništva ter Natovima strateškima poveljnikoma (Vrhovnim poveljnikom zavezniških sil za Evropo – SACEUR in Vrhovnim poveljnikom zavezniških sil za transformacijo – SACT) in njunimi štabi. Pomembno prispeva k izmenjavi informacij in stališč s štabi nacionalnih vojaških predstavnikov, civilnim mednarodnim štabom, strateškima poveljnikoma, večnacionalnimi delovnimi skupinami in Natovimi agencijami, s čimer zagotavlja učinkovitost in smotrnost štabnega dela.

Mednarodni vojaški štab je zadolžen za to, da Vojaškemu odboru zagotavlja najboljši možni strateško-vojaški nasvet in štabno podporo.  Zadolžen je za pripravo ocen, študij o Natovih strateško in operativno pomembnih vojaških vprašanjih ter za pripravo predlogov o možnostih delovanja. Njegovo delo nacionalnim vojaškim predstavnikom iz 29 članic zavezništva omogoča hitro in učinkovito obdelavo vprašanj, s čimer tudi Vojaški odbor lahko Severnoatlantskemu svetu (Natovemu glavnemu političnemu odločevalnemu organu) zagotovi s konsenzom oblikovan nasvet glede vseh vojaških vidikov,  povezanih s politiko, operacijami in transformacijo v okviru zavezništva.

Vojaški odbor Nata

O Natu

Mednarodni vojaški štab

O Sloveniji

Življenjepisi